JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mikko Kauppinen

12.4.2019 1:00
Liitolta kaivataan tukea

Jä­sen­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn mu­kaan eri­tyi­ses­ti val­von­ta­yk­si­kön toi­min­taa ar­vos­te­taan.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton vii­me syk­sy­nä te­ke­män jä­sen­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­muk­sen mu­kaan jä­se­net pi­tä­vät lii­ton hen­ki­lö­kun­taa am­mat­ti­tai­toi­se­na ja ys­tä­väl­li­se­nä, pal­ve­lua laa­duk­kaa­na ja lii­ton mai­net­ta hy­vä­nä. Val­von­ta­yk­sik­kö sai par­haat ar­vo­sa­nat. 

– Olem­me hy­vin iloi­sia, et­tä vaik­ka val­von­ta-asi­at ovat ikä­viä, val­von­ta­yk­si­kön toi­min­taa ar­vos­te­taan, Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pää­sih­tee­ri Min­na Me­len­der kom­men­toi. 

Jä­se­net kai­pa­si­vat kui­ten­kin pa­rem­paa tie­do­tus­ta val­von­ta­rat­kai­suis­ta sekä tur­hien va­li­tus­ten vä­he­ne­mis­tä. 

– Uu­des­sa or­ga­ni­saa­ti­os­sa tämä tar­ve on huo­mi­oi­tu. Teem­me myös oi­keus­mi­nis­te­ri­öl­le aloit­teen, et­tä sel­väs­ti pe­rus­teet­to­mia kan­te­lui­ta ei tar­vit­si­si enää tut­kia. 

IT-rat­kai­sui­hin vas­taa­jat toi­voi­vat sekä käy­tän­nön­lä­heis­tä kou­lu­tus­ta et­tä hen­ki­lö­koh­tais­ta tu­kea ja oh­jaus­ta. Lii­tol­ta toi­vot­tiin muun mu­as­sa säh­köi­sen asi­oin­nin ke­hit­tä­mis­tä. Li­säk­si toi­vot­tiin tu­kea hy­vin­voin­tiin.  

– Jä­sen­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­mus ker­toi pää­sään­töi­ses­ti sa­maa, mitä miel­tä it­se­kin olem­me, ja näi­tä asi­oi­ta ke­hi­te­tään par­hail­laan, Me­len­der sa­noo. 

Jä­se­net kai­pa­si­vat myös sel­ke­äm­pää tie­toa sii­tä, mitä jä­sen­mak­sul­la saa.  Osa vas­taa­jis­ta piti jä­sen­mak­sua lii­an suu­re­na. 

– Koko pe­rus­toi­min­tam­me pyö­rii jä­sen­mak­suil­la. Esi­mer­kik­si kou­lu­tus on ali­hin­noi­tel­tua, ja vaik­ka Asi­a­na­ja­ja­päi­vä tuot­taa voit­toa, näin ei oli­si, jos myös oman hen­ki­lö­kun­tam­me työ­pa­nos otet­tai­siin huo­mi­oon, Me­len­der se­lit­tää. 

– Jat­kos­sa pal­ve­lu­jen säh­köis­ty­es­sä pys­tym­me tar­jo­a­maan en­tis­tä pa­rem­paa ja no­pe­am­paa pal­ve­lua, ja tu­lem­me myös vies­ti­mään ai­em­paa sel­ke­äm­min sii­tä, mitä jä­se­nyy­del­lä saa. 

Luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä toi­mi­mis­ta jä­se­net pi­tä­vät ky­se­lyn pe­rus­teel­la mie­len­kiin­toi­se­na ja pal­kit­se­va­na, ja myös suo­sit­te­li­si­vat sitä muil­le. 

Ky­se­lyyn vas­ta­si 415 Asi­a­na­ja­ja­lii­ton jä­sen­tä, ja vas­tausp­ro­sent­ti oli 19,6. Jä­sen­tyy­ty­väi­syys­ky­se­ly tul­laan jat­kos­sa te­ke­mään sään­nöl­li­ses­ti. 

Ka­ta­rii­na Krab­be