JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nina Kaverinen

20.6.2019 1:00

Juhlavuosi hyvässä vauhdissa

Tä­män uu­dis­tu­neen Ad­vo­kaa­tin il­mes­ty­es­sä on 100-vuo­tis­juh­la­vuo­tem­me puo­li­vä­lis­sä. Upe­an Asi­a­na­ja­ja­päi­vän jäl­keen on 100-vuo­ti­as­ta Asi­a­na­ja­ja­liit­toa juh­lis­tet­tu useis­sa pai­kal­li­so­sas­tois­sa niin oman väen kuin mui­den oi­keu­den­hoi­don toi­mi­joi­den kans­sa, et­tä myös suu­rel­le ylei­söl­le suun­na­tuis­sa tem­pauk­sis­sa.

Juh­la­vuo­den Asi­a­na­jo­as­sis­tent­ti­päi­vät ja kaik­kien ai­ko­jen en­sim­mäi­nen Uu­sien asi­a­na­ja­jien juh­la sai­vat pal­jon ke­hu­ja. Ke­vät­kau­den päät­ti työn­täy­tei­nen val­tuus­kun­nan juh­la­ko­kous lii­ton syn­ty­si­joil­la Tu­rus­sa. Juh­lin­ta hui­pen­tuu 23.8.2019 kai­kil­le asi­a­na­ja­jil­le ja hei­dän seu­ra­lai­sil­leen tar­koi­tet­tuun pää­juh­laan ja juh­lail­lal­li­seen. Il­moit­tau­du mu­kaan! 

Ke­vään ai­ka­na on myös käy­ty edus­kun­ta­vaa­lit ja hal­li­tus­neu­vot­te­lut. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton stra­te­gi­an yk­si pää­ta­voi­te on, et­tä asi­a­na­ja­ja­kun­nal­la on ar­vos­tet­tu ase­ma yh­teis­kun­nas­sa oi­keu­del­lis­ten olo­jen ke­hit­tä­jä­nä. Edis­tääk­seen tätä ta­voi­tet­ta lii­ton hal­li­tus vah­vis­ti Oi­keus­val­tio 2025 -oh­jel­maam­me pe­rus­tu­vat ta­voit­teem­me maan hal­li­tu­soh­jel­mal­le. Olim­me niis­tä ak­tii­vi­ses­ti yh­tey­des­sä kaik­kiin puo­lu­ei­siin ja sii­hen ala­ryh­mään, joka val­mis­te­li oi­keus­val­ti­oa­si­oi­ta. 

Pe­rus- ja ih­mi­soi­keuk­siin, lain­val­mis­te­lun laa­dun pa­ran­ta­mi­seen ja oi­keu­den­käyn­tien kes­ton ly­hen­tä­mi­seen liit­ty­vät eh­do­tuk­sem­me sai­vat vas­ta­kai­kua. Oi­keu­sa­pu­jär­jes­tel­män uu­dis­ta­mi­nen ja oi­keu­sa­vun tun­ti­tak­san ko­rot­ta­mi­nen jää­vät työs­tet­tä­väk­si uu­den oi­keus­mi­nis­te­rin ja mi­nis­te­ri­ön vir­ka­mies­ten kans­sa. 

Kai­kil­la oi­keu­den­hoi­don pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­lä on pit­käl­ti sa­man­kal­tai­set nä­ke­myk­set sii­tä, mitä ja mi­ten asi­oi­ta pi­täi­si pa­ran­taa. Mo­neen hank­kee­seen kui­ten­kin tar­vi­taan ra­haa. Vaik­ka sum­mat ovat pie­niä ver­rat­tu­na val­ti­on­ta­lou­den mui­hin haa­roi­hin, ne­kin ovat ki­ven al­la. Asi­oi­den pi­tä­mi­nen esil­lä li­sää to­den­nä­köi­syyt­tä sii­hen, et­tä ra­haa jos­kus löy­tyy.  

Ke­sä­lo­ma­kau­den al­ka­es­sa muis­tu­tan yh­des­tä am­mat­ti­kun­tam­me hel­ma­syn­nis­tä: Asi­a­na­ja­jan työ on mie­len­kiin­tois­ta, mu­kaan­sa­tem­paa­vaa ja vä­lil­lä kii­reis­tä, mikä voi joh­taa työ­päi­vien ve­ny­mi­seen. Työn so­vit­ta­mi­nen yh­teen per­heen ja muun elä­män kans­sa on mo­nel­le asi­a­na­ja­jal­le vai­ke­aa. Tämä nä­kyy myös sii­nä, et­tä moni nuo­ri, var­sin­kin nuo­ri nai­nen, va­li­tet­ta­vas­ti jät­tää alan muu­ta­man työ­vuo­den jäl­keen. 

Asi­a­na­ja­jan työs­sä ei voi täy­sin vält­tää kii­ret­tä. Toi­mis­to­jen joh­don ja it­se­näi­ses­ti toi­mi­vien asi­a­na­ja­jien tu­lee kui­ten­kin huo­leh­tia sii­tä, et­tä vas­taa­vas­ti pi­de­tään riit­tä­väs­ti va­paa­ta. Ai­na ei ole kii­re tai jos on, se joh­tuu huo­nos­ta or­ga­ni­soin­nis­ta. Ja jo­kai­nen asi­a­na­ja­ja on oi­keu­tet­tu yh­te­näi­seen ke­sä­lo­maan, jon­ka ai­ka­na ei tar­vit­se vas­ta­ta säh­kö­pos­tei­hin tai työ­pu­he­lui­hin. 

Toi­vo­tan kai­kil­le ren­tout­ta­vaa ke­sää! 

Jark­ko Ruo­ho­la
Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja