JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen sai liiton Oikeusteko-palkinnon.

Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen sai liiton Oikeusteko-palkinnon.

Johanna Kainulainen

20.6.2019 1:00
Heikoimpien puolella

Asi­a­na­ja­ja­liit­to pal­kit­si Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­ja Paa­vo Teit­ti­sen Vuo­den oi­keus­te­ko -pal­kin­nol­la ke­sä­kuus­sa. Pal­kin­to­pe­rus­tee­na oli, et­tä Teit­ti­nen on an­si­ok­kaas­ti teh­nyt oi­keus­tur­vaa edis­tä­vää jour­na­lis­mia.

Millaisena näet toimittajan roolin oikeusvaltion säilyttämisessä?

Me­di­an roo­li on yl­lä­pi­tää kriit­tis­tä ja riip­pu­ma­ton­ta tie­don­vä­li­tys­tä ja ker­toa, mitä yh­teis­kun­nas­sam­me ta­pah­tuu. Jos on niin, et­tä oi­keus­val­ti­om­me ei toi­mi esi­mer­kik­si tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den tai ul­ko­maa­lais­ten ra­vin­to­la­työn­te­ki­jöi­den koh­dal­la, niin meil­lä on iso epä­koh­ta, jos­ta täy­tyy kir­joit­taa. It­se­ä­ni kiin­nos­ta­vat isot ra­ken­teel­li­set epä­koh­dat, jot­ka saat­ta­vat esiin­tyä lä­hes sil­miem­me al­la il­man, et­tä nii­hin kiin­ni­te­tään juu­ri­kaan huo­mi­o­ta. Huo­lel­li­sel­la jour­na­lis­mil­la ja do­ku­men­taa­ti­ol­la täl­lai­sia epä­koh­tia voi­daan piir­tää esiin ja näyt­tää yh­teis­kun­nas­tam­me uu­sia puo­lia. 

Miten hyvin tunnet asianajajien työtä?

It­se asi­as­sa var­sin hy­vin, sil­lä opis­ke­len oi­keus­tie­det­tä ja mo­net ys­tä­vis­tä­ni työs­ken­te­le­vät asi­a­na­jo­toi­mis­tois­sa. Olen tu­tus­tu­nut asi­a­na­ja­jien am­mat­ti­kun­taan myös oman työ­ni kaut­ta, ja pi­dän hei­tä ar­vos­sa. Asi­a­na­ja­jat te­ke­vät tär­ke­ää työ­tä, jota il­man oi­keus­val­tio ei toi­mi­si. Ajat­te­len, et­tä toi­mit­ta­jat ja asi­a­na­ja­jat pal­ve­le­vat sa­maa asi­aa eli li­be­raa­lia ja de­mok­raat­tis­ta oi­keus­val­ti­o­ta. Toi­mit­ta­jat vain te­ke­vät sen tie­don­vä­li­tyk­sen pii­ris­sä, asi­a­na­ja­jat osa­na oi­keus­jär­jes­tel­mää.

Mitä ongelmia oikeusvaltiossamme on?

Ylei­ses­ti ot­ta­en oi­keus­val­ti­om­me on hy­väl­lä poh­jal­la. On­gel­mat liit­ty­vät eten­kin hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien pe­ru­soi­keuk­siin. Vi­ra­no­mais­ten re­sur­soin­ti ei ole riit­tä­vä tor­ju­maan esi­mer­kik­si va­ka­vaa pii­lo­ri­kol­li­suut­ta. Myös uh­re­ja aut­ta­vat jär­jes­töt ovat tiu­kil­la. Tuo­mi­ois­tuin­ten re­sur­soin­ti on tär­ke­ää, jot­ta kai­kil­la on mah­dol­li­suus saa­da oi­keut­ta. Tur­va­paik­kap­ro­ses­sin on­gel­mat tun­ne­taan. Lain­sää­dän­nön on­gel­mat vai­kut­ta­vat jopa kär­jis­ty­neen. Toi­mit­ta­ja­na pi­dän huo­les­tut­ta­va­na myös sitä, et­tä toi­mit­ta­jan ko­tiin teh­tiin ko­tiet­sin­tä tie­don­läh­teen löy­tä­mi­sek­si. Se on hy­vin poik­keuk­sel­lis­ta li­be­raa­lis­sa oi­keus­val­ti­os­sa. Ruot­sis­sa läh­de­suo­ja on pal­jon vah­vem­min suo­jat­tu. 

Teks­ti Mii­na Poi­ko­lai­nen // Kuva Mik­ko Kaup­pi­nen