JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Johanna Kainulainen

20.6.2019 1:00

Aikuisten asioita

Kou­lui­hin li­sää me­di­a­kas­va­tus­ta! Nuo­ril­le li­sää läh­dek­riit­ti­syyt­tä. Tun­ne­tai­dot ja em­pa­tia mu­kaan kaik­keen ope­tuk­seen. Lä­päi­sy­pe­ri­aat­teel­la.

Osal­lis­tuin tänä ke­vää­nä eme­ri­tu­sark­ki­piis­pa Kari Mä­ki­sen joh­ta­maan työ­ryh­mään, joka laa­ti suo­si­tuk­sia vi­ha­pu­heen ja net­ti­kiu­saa­mi­sen vas­tais­ten toi­mien te­hos­ta­mi­sek­si. Se oli mi­nul­le sil­miä avaa­va ko­ke­mus. Tie­sin toki omas­ta­kin ko­ke­muk­ses­ta, et­tä vi­ha­pu­hees­ta on tul­lut va­ka­va il­miö. Mut­ta kuin­ka va­ka­va, sen ym­mär­sin vas­ta työ­ryh­män ko­kouk­sis­sa, jois­sa kuul­tiin sekä vi­ha­pu­heen uh­rien ta­ri­noi­ta et­tä tut­ki­mus­tie­toa.

Mi­nul­le kir­kas­tui, mi­ten va­hin­gol­lis­ta vi­ha­pu­he on. Se va­hin­goit­taa hy­vin konk­reet­ti­ses­ti sekä vi­ha­pu­heen uh­re­ja et­tä koko yh­teis­kun­taa. Se mur­taa nuor­ten ih­mis­ten mie­liä, li­sää vä­hem­mis­tö­jen syr­jin­tää, vai­en­taa tär­ke­ää yh­teis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua ja uh­kaa de­mok­ra­ti­aa. 

Mut­ta mitä sil­le voi­daan teh­dä? En­sim­mäi­se­nä tu­lee ai­na mie­leen me­di­a­kas­va­tus. Tai kas­va­tus yli­pään­sä. Kun so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa le­vi­ä­viä ano­nyy­me­jä vies­ti­ryöp­py­jä on vai­ke­aa kit­keä kiel­tä­mäl­lä, on hou­kut­te­le­vaa aja­tel­la, et­tä suo­ma­lai­set voi­tai­siin vain opet­taa käyt­täy­ty­mään ih­mi­sik­si. 

Vi­ha­pu­heen tor­jun­ta­vas­tuun sä­lyt­tä­mi­nen kou­lu­lai­sil­le oli­si kui­ten­kin sekä epä­rei­lua et­tä hyö­dy­tön­tä. Tut­ki­muk­sis­ta tie­de­tään, et­tä verk­ko­vi­haa ei­vät le­vi­tä lap­set vaan ai­kui­set. Hel­sin­gin po­lii­sin vi­ha­pu­he­ryh­män tut­kit­ta­va­na ole­vien jut­tu­jen pe­rus­teel­la vi­ha­pu­heen le­vit­tä­jä on yleen­sä kes­ki-ikäi­nen mies. Epäil­lyis­tä te­ki­jöis­tä 98 pro­sent­tia on yli 30-vuo­ti­ai­ta ja 85 pro­sent­tia on mie­hiä. Tut­ki­mus­ten mu­kaan nuo­ret ovat myös läh­dek­riit­ti­sem­piä ja tun­nis­ta­vat va­le­me­di­oi­ta pa­rem­min kuin kes­ki-ikäi­set. 

Vi­ha­pu­he­työ­ryh­mäs­sä läh­det­tiin­kin sii­tä, et­tei vas­tuu­ta va­ka­vak­si ryöp­säh­tä­neen vi­ha­pu­he­on­gel­man tor­ju­mi­ses­ta voi vyö­ryt­tää lap­sil­le ja kou­luil­le. Työ­ryh­mä esit­ti vi­ha­pu­heen vas­tais­ta toi­min­ta­oh­jel­maa, jo­hon kuu­lui­si ai­kuis­ten asi­oi­ta: lain­sää­dän­nön tar­ken­nuk­sia, verk­ko­a­lus­to­jen vas­tuun li­sää­mis­tä, me­di­a­lu­ku­tai­don vah­vis­ta­mis­ta eri­tyi­ses­ti ai­kuis­vä­es­tön osal­ta ja sitä, et­tä kaik­ki po­liit­ti­set puo­lu­eet si­tou­tu­vat vi­ha­pu­heen en­nal­ta­eh­käi­se­mi­seen.

Sama hu­te­ra aja­tus, jon­ka mu­kaan vai­ke­at yh­teis­kun­nal­li­set on­gel­mat voi­daan hoi­taa kas­va­tuk­sen kei­noin, pul­lah­te­lee esiin mo­nes­sa muus­sa­kin asi­as­sa. Ei vä­hi­ten il­mas­tok­rii­sin rat­kai­se­mi­ses­sa. Yhä edel­leen kuu­lee sa­not­ta­van, et­tä il­mas­ton­muu­tos voi­daan py­säyt­tää, kun­han las­ten luon­to­suh­det­ta vah­vis­te­taan ja hei­dän tie­toi­suut­taan ym­pä­ris­tö­on­gel­mis­ta pa­ran­ne­taan. 
Tä­hän ei ai­ka­kaan rii­tä. Jot­ta edes Pa­rii­sin il­mas­to­so­pi­muk­sen lii­an mal­til­li­si­na pi­de­tyt ta­voit­teet saa­daan to­teu­tet­tua, Suo­men pi­täi­si vä­hen­tää pääs­tö­jä 60 pro­sent­tia vuo­teen 2030 men­nes­sä, kun ver­tai­lu­koh­ta­na on vuo­den 1990 pääs­tö­ta­so. Jos ai­kaa on kym­me­ni­sen vuot­ta, päi­vä­ko­ti­las­ten asen­ne­kas­va­tus ei mi­ten­kään eh­di muut­taa po­li­tiik­kaa ja ta­lou­se­lä­mää.

Kou­luil­le sä­ly­te­tään vas­tuu­ta myös pie­nem­mis­tä asi­ois­ta, ku­ten nuor­ten yli­vel­kaan­tu­mi­ses­ta. Sen si­jaan, et­tä ai­kui­set pa­ni­si­vat nuor­ten elä­mää tu­ho­a­vat pi­ka­vip­pi­fir­mat lain­sää­dän­nön avul­la ku­riin, leh­tien ylei­sö­no­sas­tot täyt­ty­vät ju­tuis­ta, jois­sa kou­lu­ja ke­ho­te­taan li­sää­mää ta­lous­kas­va­tus­ta. 

Ai­ka on an­ka­ra nuo­ril­le. He nä­ke­vät edes­sään tu­le­vai­suu­den, jon­ka haas­teet ovat pal­jon vai­ke­am­pia kuin ne, joi­ta me ny­kyi­set kes­ki-ikäi­set nuo­ruu­des­sam­me koh­ta­sim­me. On vää­rin vas­tuut­taa hei­tä ai­kuis­ten ai­heut­ta­mis­ta on­gel­mis­ta. Nuo­ril­le pi­täi­si an­taa kas­vu­rau­ha, jos­sa he saa­vat ke­hit­tää omaa per­soo­nal­li­suut­taan ja omia lah­jak­kuuk­si­aan. 

Sen si­jaan, et­tä päi­vä­ko­ti­las­ten ym­pä­ris­tö­tie­toi­suut­ta ke­hi­te­tään jär­jes­tä­mäl­lä heil­le ros­kien­ke­ruu­reis­su­ja, mei­dän ai­kuis­ten pi­täi­si sii­vo­ta sot­kum­me. Sii­hen tar­vi­taan po­liit­tis­ta tah­toa ja ai­na­kin vi­ha­pu­heen, il­mas­ton­muu­tok­sen ja pi­ka­vip­pien ta­pauk­ses­sa myös lain­sää­dän­nön ajan­mu­kais­ta­mis­ta. 

Eli­na Grundst­röm
Kir­joit­ta­ja on jul­ki­sen sa­nan neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja