JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Asianajaja Samuli Koskela kisaa Kaliforniassa joulukuussa 2018. Kuva: Justin Luau

Asianajaja Samuli Koskela kisaa Kaliforniassa joulukuussa 2018. Kuva: Justin Luau

26.9.2019 14:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Jus­tin Luau

Samuli Koskela: sitkeydellä eteenpäin

”Tri­ath­lo­nis­sa hie­noin­ta on sen haas­ta­vuus: uin­ti, pyö­räi­ly ja juok­su ovat kaik­ki eri­lai­sia la­je­ja, jois­ta jo­kai­nen vaa­tii oman tek­niik­kan­sa ja oman stra­te­gi­an­sa ki­san ai­ka­na. Li­säk­si ki­saan liit­tyy ai­na yl­lä­tyk­siä. Kaik­keen ei voi kos­kaan va­rau­tua.

Aloi­tin tri­ath­lo­nin en­nen kuin sii­tä tuli ylei­nen buu­mi. Olin har­ras­ta­nut ai­kai­sem­min maas­to- ja ka­tu­pyö­räi­lyä. Olen vä­hän yl­ly­tys­hul­lu ja in­nos­tun kai­kes­ta, mi­hin liit­tyy haas­tet­ta ja it­sen­sä ylit­tä­mis­tä. Ki­sa­sin en­sim­mäi­sen ker­ran vuon­na 2009 Jo­rois­ten puo­li­mat­kal­la, ja pian la­jis­ta tuli elä­män­ta­pa.

Mie­leen­pai­nu­vim­mat het­ket ovat ne, kun yl­tää odot­ta­mat­to­miin suo­ri­tuk­siin. Vuon­na 2016 osal­lis­tuin en­sim­mäi­seen täy­den mat­kan ki­saa­ni Rans­kas­sa Vic­hys­sä. En ol­lut en­nen ki­saa juos­sut yh­tään ma­ra­ton­mat­kaa. Ali­tin kui­ten­kin omat ai­ka­ta­voit­tee­ni.

Har­ras­tuk­sen ja työn yh­teen­so­vit­ta­mi­nen on­nis­tuu huo­lel­li­sel­la suun­nit­te­lul­la ja ai­ka­tau­lu­tuk­sel­la. Val­men­ta­ja­ni Panu Lie­to suun­nit­te­lee tree­nit sen mu­kaan, mitä kul­loin­kin kan­nat­taa teh­dä. Ai­ka­tau­lu­tan tree­nit use­am­man vii­kon eteen­päin. Mi­nul­la on myös mah­dol­li­suus tree­na­ta ko­to­na, mikä hel­pot­taa ai­ka­tau­lu­tus­ta – kun­to­pyö­räl­lä ajon kun voi yh­dis­tää lu­ke­mi­seen, säh­kö­pos­tien pur­ka­mi­seen ja tu­le­vien ta­pah­tu­mien suun­nit­te­luun.

Hyö­dyn­nän tri­ath­lon-pii­re­jä ver­kos­toi­tu­mi­seen. Mie­luum­min ver­kos­toi­dun yh­tei­sis­sä tree­neis­sä kuin ra­vin­to­lail­lois­sa.

Tri­ath­lo­nin har­ras­ta­mi­nen vaa­tii sit­keyt­tä ja pit­kä­jän­tei­syyt­tä ai­van ku­ten asi­a­na­ja­jan työ. Mi­nul­le pit­kät tree­nit ovat kei­no nol­la­ta omia aja­tuk­sia haas­ta­vien työ­päi­vien jäl­keen. Par­haat ide­at ja on­gel­mien rat­kai­sut syn­ty­vät tree­na­tes­sa.”