JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.9.2019 14:00
Haista home!

Mo­nel­le pe­run­kir­joi­tuk­sia toi­mit­ta­val­le asi­an­aja­jal­le saat­taa ol­la tut­tua ti­lan­ne, jos­sa toi­mek­si­an­toa an­ta­van les­ken tai pe­ril­li­sen jäl­jil­tä jää ou­to haju asi­a­na­jo­toi­mis­ton neu­vot­te­lu­ti­laan. Pe­sään kuu­luu oma­ko­ti­ta­lo, jos­sa les­ki tai pe­ril­li­nen asuu. Ko­dis­ta odo­te­taan isoa pe­rin­tö­pot­tia ja­et­ta­vak­si. Ha­jus­ta syn­tyy ai­na­kin kiin­teis­tö­rii­toi­hin pe­reh­ty­neel­le asi­an­aja­jal­le epäi­lys ho­mees­ta.

Kos­ka ky­sees­sä on ”vain pe­run­kir­joi­tus”, kiin­teis­tö ra­ken­nuk­si­neen ar­vi­oi­te­taan ta­val­li­ses­ti kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jäl­lä. Koh­de kir­ja­taan pe­ru­kir­jaan hä­nen ar­vi­on­­sa mu­kaan. Vä­lit­tä­jä kir­jaa nä­ke­myk­sen­sä yleen­sä ker­ta­käyn­nin jäl­keen. Vain ani har­voin pe­sään kuu­lu­vis­sa ra­ken­nuk­sis­sa tee­tä­te­tään kal­liik­si ko­et­tu­ja kun­to­tut­ki­muk­sia pe­ru­kir­jaa var­ten. Ne jää­vät ta­val­li­ses­ti re­a­li­soin­ti­vai­hee­seen tai kun joku osak­kais­ta ot­taa lap­suus­ko­tin­sa pe­rin­tö­o­suu­dek­seen.

Pe­run­kir­joi­tus­ti­lan­teis­sa asi­a­na­ja­ja tyy­tyy lii­an usein vä­lit­tä­jän ar­vi­oon ja jät­tää oman epäi­lyk­sen­sä taka-alal­le. Vaat­tei­den tuo­maa vies­tiä ei toh­di­ta ot­taa pu­heek­si. Pe­ril­li­sil­le odo­tet­ta­vis­sa ole­van ho­mei­sen pe­rin­tö­pom­min rä­jäh­tä­mi­nen siir­tyy myö­hem­pään, kun pe­rin­tö­ve­rot on jo eh­dit­ty mak­saa ta­los­ta. Kiin­teis­tön ar­vos­ta voi su­laa jopa puo­let pois, kun ra­ken­tei­den to­del­li­nen kun­to sel­vi­ää.

Maas­sam­me toi­mii Suo­men Ho­me­koi­ra­yh­dis­tys ry, jon­ka jä­se­net ovat tar­koin va­li­koi­tu­nei­ta ho­me­koi­ra­työs­ken­te­lyn am­mat­ti­lai­sia. Koi­rat kou­lu­te­taan ha­ju­työs­ken­te­lyyn vas­taa­vas­ti kuin po­lii­sin ja tul­lin vir­ka­koi­rat. Koi­ran kuo­no on lah­jo­ma­ton, se pal­jas­taa ho­meen ja koi­ra merk­kaa tar­kas­tuk­ses­sa ra­ken­tei­den epäi­lyt­tä­vät koh­dat. Yh­dis­tyk­sen toi­mi­joi­ta on Ke­mis­tä Hel­sin­kiin, jo­ten koko Suo­mi on hy­vin ka­tet­tu. Ho­me­koi­ra­tar­kas­tus ei vas­taa ra­ken­nuk­sen kun­to­tut­ki­mus­ta, jos­sa pu­reu­du­taan tar­kem­min epäi­lyi­hin sekä sel­vi­te­tään ra­ken­tei­den vau­ri­oi­den syyt ja laa­juu­det. Mo­net ko­ke­neet kun­to­tut­ki­jat jopa tar­kis­tut­ta­vat en­sin heil­le tul­leen koh­teen ho­me­koi­ral­la, jol­loin tut­ki­ja voi koh­dis­taa oman tar­kan ja pe­rus­teel­li­sen sel­vi­tyk­sen­sä ra­ken­nuk­seen hyö­dyn­tä­en koi­ran en­si­käyn­nin.

Asi­a­na­ja­ja vas­taa pää­mie­hen­sä asi­an huo­lel­li­ses­ta hoi­dos­ta. Se edel­lyt­tää mie­les­tä­ni muun mu­as­sa pe­run­kir­joi­tuk­sis­sa ja osi­tuk­sis­sa ra­ken­nus­ten tar­kem­paa ar­vi­oin­tia kuin kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän pin­ta­puo­li­seen lau­sun­toon pe­rus­tu­va ar­vi­oin­ti. Ra­ken­nus­ten ar­von mää­rit­tä­mi­nen pel­kän vä­lit­tä­jän lau­sun­non pe­rus­teel­la voi ol­la ha­sar­di­hom­maa. Seu­rauk­se­na voi ol­la pe­ril­lis­ten pe­rus­teet­to­man suu­ret pe­rin­tö­ve­rot tai vuo­sien rii­dat eri oi­keu­sas­teis­sa. Koh­tuu­hin­tai­sen ho­me­koi­ra­tar­kas­tuk­sen avul­la voi­daan saa­da hyvä kuva ra­ken­nuk­sen ris­keis­tä ja mi­kä­li tar­kas­tus­ra­port­ti on kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jäl­lä käy­tös­sään, ra­ken­nuk­sen kor­jaus­tar­ve vai­kut­taa oleel­li­ses­ti kiin­teis­tön hin­ta-
ar­vi­oon.

Jos ho­me­koi­ra­tar­kas­tus tuo epäi­ly­jä, pe­ril­li­set voi­vat päät­tää, kan­nat­taa­ko teh­dä laa­jem­pi ja ar­vok­kaam­pi kun­to­tut­ki­mus en­nen pe­run­kir­joi­tus­ta, jol­loin ho­me­koi­ra­tar­kas­tuk­sen ja kun­to­tut­ki­muk­sen ai­heut­ta­ma kulu on osa pe­rin­nön ar­vos­tus­ku­lu­ja, ja kun­to­tut­ki­muk­sen tu­los on kai­kil­la tie­dos­sa en­nen pe­rin­nön­ja­on jat­ko­toi­mia.

***

On ku­lu­nut jo kah­dek­san vuot­ta Ad­vo­kaa­tin ko­lum­nis­ti­na. On ol­lut haas­teel­lis­ta, an­toi­saa ja mie­len­kiin­tois­ta kir­joit­taa kol­le­goil­le yh­tei­sis­tä asi­ois­ta. Ken­täl­tä saa­ma­ni pa­lau­te ja Asi­a­na­ja­ja­päi­vis­sä hei­te­tyt kan­nus­ta­vat kom­men­tit ovat tuo­neet mu­ka­naan hy­vää miel­tä jos­kus hy­vin ar­ko­jen­kin am­mat­ti­a­si­oi­den nos­ta­mi­ses­ta esil­le omil­la kas­voil­la.

Kii­tos ja ku­mar­rus, oma ko­lum­ni­pals­ta on ol­lut suu­ri kun­nia. Nyt on ai­ka siir­tää vies­ti­ka­pu­la eteen­päin nuo­rem­mil­le. Ko­ko­naan en Ad­vo­kaat­tia jätä. Pak­kaan syk­syl­lä 31. ker­ran mat­ka­lau­kun kan­sain­vä­li­sen asi­a­na­ja­ja­lii­ton IBAn kong­res­siin Sou­liin ja ra­por­toin kol­le­goil­le edel­leen myös tu­le­vis­ta kong­res­seis­ta.

Har­ri Kont­tu­ri

Asi­a­na­ja­ja