JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.9.2019 14:00

Teks­ti Mir­ja Kolt­to­la

Asiana­jo­toi­mis­toissa ymmärretään asiakasta

Asi­ak­kaat ovat en­tis­tä tyy­ty­väi­sem­piä suo­ma­lais­ten asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen tar­jo­a­maan pal­ve­luun. Tämä käy il­mi Asi­a­na­ja­ja­lii­ton teet­tä­mäs­tä asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­tä, joka teh­tiin nyt tois­ta ker­taa. 

Ko­ko­nai­suu­te­na tu­lok­set oli­vat lois­ta­vat. 87 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta an­toi toi­mis­to­jen ko­ko­nai­sar­vo­sa­nak­si hy­vän tai eri­no­mai­sen. 

Par­haat tu­lok­set asi­ak­kaat an­toi­vat miel­lyt­tä­väs­tä ja hel­pos­ta kom­mu­ni­koin­nis­ta asi­a­na­ja­jan kans­sa, asi­a­na­ja­jan ti­lan­ne­ta­jus­ta sekä ym­mär­ryk­ses­tä esi­te­tyn asi­an suh­teen ja su­ju­vas­ta yh­teis­työs­tä.

Asi­a­na­jo­toi­mis­to Mag­nus­so­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Tomi Me­ren­hei­mo on tyy­ty­väi­nen pa­laut­tee­seen, jota saa­tiin ky­se­lyn avul­la myös uu­sil­ta yh­teis­työ­kump­pa­neil­ta. Toi­mis­tos­sa mo­nel­la on ko­ke­mus­ta sa­mois­ta lii­ke­toi­mis­ta kuin asi­ak­kail­la, min­kä hän us­koo ole­van eduk­si.

– Mie­tim­me, mitä asi­a­kas on te­ke­mäs­sä ja mi­ten me par­hai­ten au­tam­me. Tär­kein­tä on ym­mär­tää asi­ak­kaan ta­voit­tei­ta, Me­ren­hei­mo ker­too.

Ky­se­lyn pe­rus­teel­la eni­ten ke­hi­tet­tä­vää löy­tyi hin­noit­te­lun sel­key­des­tä ja oma-aloit­tei­ses­ta yh­tey­den­pi­dos­ta. Me­ren­hei­mo tun­nis­taa ki­pu­koh­dat.

– Vä­lil­lä on val­ta­va kii­re. Sil­loin on pak­ko kes­kit­tyä vält­tä­mät­tö­mim­pään, jol­loin yh­teis­työ ja ak­tii­vi­nen yh­tey­den­pi­to asi­ak­kai­siin kär­sii. He kui­ten­kin ar­vos­ta­vat läs­nä­o­loa.

Hin­noit­te­luun liit­ty­vät yl­lä­tyk­set Mag­nus­so­nil­la py­ri­tään vält­tä­mään las­kut­ta­mal­la kuu­kau­sit­tain. On tär­ke­ää, et­tä asi­ak­kaal­la säi­lyy kont­rol­lin tun­ne.

– Uu­del­le kump­pa­nil­le pi­täi­si ai­na osa­ta sa­noa, et­tä tämä mak­saa sit­ten tä­män ver­ran. Kun toi­min­ta­mal­lit ei­vät ole vie­lä tie­dos­sa, meil­le saat­taa tul­la hoi­det­ta­vak­si asia, jon­ka asi­a­kas voi­si hoi­taa it­se. Se voi ol­la yl­lät­tä­vä li­sä­kus­tan­nus, jos­ta oli­si voi­tu kom­mu­ni­koi­da pa­rem­min.

Asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen ylei­nen suo­sit­te­lu­lu­ku (NPS) nou­si sel­väs­ti edel­li­ses­tä vuo­des­ta. Vuon­na 2018 ky­se­lyn mu­kaan 64 pro­sent­tia asi­ak­kais­ta suo­sit­te­li­si asi­a­na­jo­toi­mis­toa muil­le­kin, tuo­rees­sa ky­se­lys­sä jo 76 pro­sent­tia.