JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.9.2019 14:00

Teks­ti Pek­ka Män­ty­lä // Ku­vat Mik­ko Kaup­pi­nen

Reilun urheilun asialla

Up­pou­tu­mi­nen ur­hei­luo­i­keu­teen vei ko­ri­pal­lo­har­ras­ta­ja Mar­kus Man­ni­sen päät­tä­mään hiih­to­täh­ti The­re­se Jo­hau­gin kil­pai­lu­kiel­lon pi­tuu­des­ta.

Tou­ko­kuus­sa 2017 Mar­kus Man­ni­sen nimi oli tii­viis­ti esil­lä me­di­as­sa. Suo­ma­lai­nen asi­a­na­ja­ja oli yh­te­nä kol­mes­ta vä­li­mie­hes­tä CAS:ssä päät­tä­mäs­sä, tu­lee­ko nor­ja­lai­sen huip­pu­hiih­tä­jän The­re­se Jo­hau­gin kil­pai­lu­kiel­toa pi­den­tää. Haas­tat­te­lu­pyyn­tö­jä sa­te­li ym­pä­ri Poh­jois­mai­ta.

Man­ni­nen kom­men­toi ”ly­hy­es­ti mut­ta koh­te­li­aas­ti”, ku­ten use­am­pi­kin tie­do­tus­vä­li­ne asi­an il­mai­si, et­tä ei va­li­tet­ta­vas­ti voi kom­men­toi­da mi­tään. Toi­mit­ta­jien oli vä­lil­lä han­ka­la hah­mot­taa, et­tä CAS, Ur­hei­lun kan­sain­vä­li­nen vä­li­mies­tuo­mi­ois­tuin, toi­mii ku­ten mikä ta­han­sa vä­li­mies­me­net­te­ly, ei­kä vä­li­mie­hel­lä ole lu­paa ker­toa pro­ses­sis­ta.

CAS pi­den­si Jo­hau­gin 13 kuu­kau­den kil­pai­lu­kiel­lon 18 kuu­kau­teen, mikä tar­koit­ti, et­tei maa­il­man pa­ras nais­hiih­tä­jä pääs­syt läh­tö­vii­val­le tal­vi­o­lym­pi­a­lai­sis­sa Ete­lä-Ko­re­as­sa.

Man­ni­nen it­se sen si­jaan mat­ka­si kuu­kau­dek­si Py­eongc­han­giin CAS:n kuu­si­hen­ki­sen an­ti­do­ping­di­vi­si­oo­nan jä­se­ne­nä.

– Se oli mie­leen­pai­nu­va ko­ke­mus. Oli hy­vin kiin­nos­ta­vaa näh­dä, mi­ten val­ta­va olym­pi­a­ko­neis­to toi­mii. Käy­tän­nös­sä olim­me val­miu­des­sa rat­ko­maan ta­pauk­sia 24/7. Siel­lä­hän po­si­tii­vi­sia näyt­tei­tä an­net­tiin vain vii­si, toi­sin kuin Ri­os­sa kak­si vuot­ta ai­em­min, jos­sa ta­pauk­sia oli pal­jon enem­män.

Gradun aihe kantoi

Loh­jal­la kas­va­nut Man­ni­nen sat­sa­si lu­ki­os­sa en­sin pit­kään ma­te­ma­tiik­kaan ja laa­jaan fy­siik­kaan.

– Ai­ka no­pe­as­ti kir­kas­tui, et­tä luon­non­tie­teet ei­vät ole oma jut­tu. Sit­ten pun­ta­roin valt­si­kan ja oi­kik­sen vä­lil­lä ja kal­lis­tuin oi­kik­seen, jon­ka kaut­ta tun­tui ole­van pal­jon eri­lai­sia työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia.  

Jo yli­o­pis­to­ai­ka­na töi­tä löy­tyi Han­nes Snel­l­ma­nil­ta, jos­sa Man­ni­nen on Lo­vii­san kä­rä­jä­oi­keu­des­sa vie­tet­tyä aus­kul­toin­ti­vuot­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta työs­ken­nel­lyt tä­hän päi­vään as­ti. Mut­ta mis­tä läh­ti ko­ri­pal­loa ”va­ka­vas­ti har­ras­ta­neen” Man­ni­sen mat­ka koh­ti ase­maa, jos­sa hän on maa­il­mal­la tun­nus­tet­tu ur­hei­luo­i­keu­den eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja?

– Tein gra­du­ni ur­hei­lu­a­si­oi­den tuo­mi­ois­tuin­kyn­nyk­ses­tä. Ur­hei­luo­i­keu­den sy­ven­tä­vät opin­not va­li­koi­tui­vat ai­heen kiin­nos­ta­vuu­den ta­kia, ja kos­ka työ­paik­ka Han­nes Snel­l­ma­nil­la val­mis­tu­mi­sen jäl­keen al­koi näyt­tää to­den­nä­köi­sel­tä. Ei siis tar­vin­nut miet­tiä sy­ven­tä­vien si­säl­töä työl­lis­ty­mi­sen kan­nal­ta.

– Gra­du­a­ni oh­ja­si pro­fes­so­ri Heik­ki Ha­li­la. Se ja jä­se­nyys Ur­hei­luo­i­keu­den yh­dis­tyk­ses­sä var­mas­ti aut­toi­vat, et­tä sain val­mis­tu­mi­sen jäl­keen mah­dol­li­suu­den jä­se­nyy­teen Suo­men an­ti­do­ping­toi­mi­kun­nan val­von­ta­lau­ta­kun­nas­sa.

Sen jäl­keen luot­ta­mus­toi­mia eten­kin an­ti­do­ping­työn pa­ris­sa on ker­ty­nyt lu­kui­sia. Esi­merk­kei­nä Kan­sain­vä­li­nen am­pu­ma­hiih­to­liit­to, va­paa­ot­te­lu­jär­jes­tö UFC, Iron­man-te­räs­mies­ki­sat, Suo­men Pal­lo­liit­to ja ur­hei­lun eet­ti­nen kes­kus­jär­jes­tö SUEK.

Jä­se­nyyt­tä CAS:n sul­je­tul­la lis­tal­la Man­ni­nen haki vuon­na 2011, ja ta­pauk­sia on myön­net­ty hä­nel­le yli 30. Mää­rä on kan­sain­vä­li­ses­ti­kin suu­ri. CAS on toi­mek­si­an­to­työ­tä ja si­ten vä­hi­tel­len kas­va­nut osak­si asi­a­na­ja­ja Man­ni­sen päi­vä­töi­tä, jois­ta suu­rin osa on edel­leen kui­ten­kin lii­ke­ju­ri­diik­kaa.

Yk­si uran al­ku­ai­ko­jen mie­leen­pai­nu­neis­ta ta­pauk­sis­ta oli vuon­na 2008, kun kiek­ko­seu­ra Mal­mö Red­hawks, Man­ni­nen tu­ke­naan, kar­hu­si kiek­koi­ko­ni Rai­mo Hel­mi­sel­tä mak­sa­mat­ta jää­nei­tä ve­ro­ja. Sopu syn­tyi.

Ur­hei­luo­i­keu­sa­si­ois­sa suu­rel­la ylei­söl­lä tun­teet ovat usein pe­rus­ju­ri­diik­kaa her­kem­min pin­nal­la. Nor­ja­lais­me­dia maa­lai­li jo en­nen Man­ni­sen ni­mit­tä­mis­tä kau­hu­ku­via sii­tä, et­tä Jo­hau­gin ta­paus­ta CAS:ssä kä­sit­te­li­si juu­ri suo­ma­lai­nen asi­a­na­ja­ja.

Tu­li­ko Nor­jas­ta kiuk­kui­sia yh­tey­de­not­to­ja?

– Sa­no­taan näin peh­me­äs­ti ja si­säl­töön me­ne­mät­tä, et­tä sain ihan pa­lau­te­mei­li­ä­kin, Man­ni­nen ker­too.

Sähköpostin seuraaminen
lomalla vähentää stressiä 

Ta­paus Jo­haug siir­si ke­säl­lä 2017 Man­ni­sen lo­maa, kos­ka suul­li­nen kä­sit­te­ly pi­det­tiin CAS:n pää­ma­jas­sa Sveit­sin Lau­san­nes­sa sa­moi­hin ai­koi­hin. Vuot­ta myö­hem­min hän oli hei­nä­kuus­sa CAS-töis­sä To­ki­os­sa, tänä vuon­na taas Lau­san­nes­sa.

– Moni asi­a­na­ja­ja tun­nis­ta­nee sa­man, et­tä lo­mien pi­tä­mi­sen kans­sa täy­tyy ol­la ai­ka jous­ta­va. Ai­ka har­vas­sa on po­ruk­ka, joka voi ol­la nel­jä viik­koa to­taa­li­ses­ti of­f­li­ne.

– It­se­ä­ni ei hait­taa vas­ta­ta lo­mal­la pu­he­li­meen tai säh­kö­pos­tiin sil­loin, kun ha­lu­an. Se mel­kein­pä lie­vit­tää stres­si­ta­soa, et­tä py­syn vä­hän ajan ta­sal­la lo­mal­la­kin sen si­jaan, et­tä odot­tai­sin, mil­lai­nen kuor­ma lo­man jäl­keen kaa­tuu sy­liin. Ja pal­ve­lu­a­lal­la­han täs­sä ol­laan, eli jos asi­a­kas tar­vit­see lo­ma­ni ai­ka­na apua, sil­loin sitä yleen­sä kan­nat­taa an­taa.

Lu­kui­sat am­mat­tia si­vu­a­vat va­paa­eh­tois­työt syö­vät per­hee­ni­säl­tä te­hok­kaas­ti va­paa-ai­kaa.

– Te­le­vi­si­o­ta tu­lee kat­sot­tua hy­vin vä­hän, ja va­li­tet­ta­van vä­hän eh­tii ku­lut­taa kult­tuu­ria, ku­ten kon­sert­te­ja tai lef­fo­ja. Ko­ris­ta pe­lai­len Pa­ki­lan Vi­san ne­los­di­va­ri­jouk­ku­ees­sa edel­leen.

Luot­ta­mus­toi­mis­ta esi­mer­kik­si Pal­lo­lii­ton ku­rin­pi­to­va­li­o­kun­nan pääl­lik­kyys on tont­ti, joka vai­kut­tai­si ajoit­tain kiih­ke­än la­ji­vä­en vuok­si hy­vin­kin epä­kii­tol­li­sel­ta. Fa­nit ja seu­rat ovat usein jul­ki­ses­ti tyy­ty­mät­tö­miä.

– Ai­ka vä­hän to­si­aan saa kii­tos­ta, oli pää­tös mikä ta­han­sa, Man­ni­nen nau­rah­taa.

– Suu­rel­le ylei­söl­le toi­min­ta var­maan näyt­täy­tyy­kin ai­ka kar­ke­a­na. To­del­li­suu­des­sa asi­oi­den ana­ly­soin­tiin ja pää­tös­ten te­ke­mi­seen näh­dään kui­ten­kin pal­jon vai­vaa.

Jo­tain Man­ni­sen te­ke­mäs­tä työs­tä Pal­lo­lii­tos­sa ker­to­nee, et­tä hä­nen aloi­tet­tu­aan teh­tä­väs­sä vuon­na 2017 on ku­rin­pi­to­tuo­mi­ois­ta teh­ty huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män va­li­tuk­sia.

So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa Man­ni­nen ei pää­tök­siin­sä liit­ty­vään mah­dol­li­seen kri­tiik­kiin tör­mää, kos­ka hän ei so­mes­sa juu­ri ai­kaa vie­tä. Fa­ce­boo­kis­ta tai Ins­ta­gra­mis­ta ti­liä on tur­ha et­siä, kos­ka va­paa-ai­ka il­man nii­tä tun­tuu mie­lek­kääm­mäl­tä.

Man­ni­nen ei ha­lua hurs­kas­tel­la. En­nen kaik­kea hän sa­noo ole­van­sa va­paa­eh­toi­se­na mu­ka­na sik­si, et­tä ur­hei­lu­ai­heet kiin­nos­ta­vat ai­dos­ti. Sel­kei­tä ta­voit­tei­ta­kin sil­ti on.

– Ha­lu­an osal­ta­ni tur­va­ta rei­lun ur­hei­lun ja rei­lun pe­lin pe­ri­aat­tei­ta. Vää­ril­lä kei­noil­la ei ur­hei­lus­sa pidä pär­jä­tä, ja toi­saal­ta asi­a­no­sai­sil­le tu­lee taa­ta oi­keu­den­mu­kai­nen kä­sit­te­ly.

Ur­hei­luo­i­keu­den to­si­o­saa­jat ovat Suo­mes­sa har­vas­sa, ja la­ji­lii­tois­sa osaa­mi­nen on eten­kin ta­ka­vuo­si­na ol­lut va­ja­vais­ta.

– Kun asi­oi­ta hoi­de­taan tal­koil­la, ei osaa­mi­nen vält­tä­mät­tä ole ai­na riit­tä­vää. Ur­hei­lun oi­keus­tur­va­lau­ta­kun­taan on pää­ty­nyt ta­pauk­sia, jois­sa pe­ru­sa­si­oi­ta, pro­ses­si­oi­keu­del­li­sia pe­ri­aat­tei­ta, ei ole nou­da­tet­tu.
Ei esi­mer­kik­si ole kuul­tu hen­ki­löä tai seu­raa en­nen ran­gais­tuk­sen aset­ta­mis­ta.

UFC ot­taa do­pin­gin va­ka­vas­ti

– tai ai­na­kin ha­lu­aa an­taa sen mie­li­ku­van

Yk­si Mar­kus Man­ni­sen an­ti­do­pin­gu­ran ni­mek­käim­piä ta­pauk­sia on Yh­dys­val­lois­ta. Hän oli mu­ka­na päät­tä­mäs­sä va­paa­ot­te­lun ku­nin­kuus­luo­kan UFC:n sii­he­nas­ti­sen yk­kös­ni­men, Jon Jo­ne­sin, yh­den vuo­den toi­min­ta­kiel­los­ta vuon­na 2016.

– UFC:llä on us­kot­ta­van oloi­nen an­ti­do­ping­jär­jes­tel­mä. He muun mu­as­sa palk­ka­si­vat työ­hön Jeff No­vitz­kyn, joka ai­em­min käy­tän­nös­sä pal­jas­ti maa­il­man me­nes­ty­neim­män pyö­räi­li­jän Lan­ce Armst­ron­gin. 

Asi­a­na­ja­ja tie­tää, et­tä an­ti­do­ping­työ on usein myös
mie­li­ku­va­pe­liä.

– Tie­ten­kin UFC voi vain ha­lu­ta saa­da asi­at näyt­tä­mään hy­vil­tä. Mut­ta tuo­mi­oi­ta ja toi­min­ta­kiel­to­ja siel­lä on an­net­tu, toi­sin kuin vaik­ka­pa NHL:ssä, jos­sa kä­sit­tääk­se­ni tes­taus on ai­na­kin me­di­a­tie­to­jen pe­rus­teel­la ai­ka va­ja­vais­ta. 

Man­ni­nen tut­kii työk­seen pal­jon ur­hei­lun pi­me­ää puol­ta. Pys­tyy­kö ur­hei­lun ys­tä­vä te­ke­mään sitä kyy­nis­ty­mät­tä?

– En ole si­ni­sil­mäi­nen. Mut­ta sil­loin kun eh­din, seu­raan kyl­lä mie­lel­lä­ni ur­hei­lua il­man, et­tä ta­ka­rai­vos­sa koko ajan hak­kai­si, et­tä kaik­ki voi­vat ol­la dou­pat­tu­ja.

Työ do­pin­gin pa­ris­sa, ai­dan mo­lem­min puo­lin, on päät­ty­mä­tön­tä kil­pa­juok­sua.

– On tiet­ty­jä viit­tei­tä sii­tä, et­tä ur­hei­lu on puh­dis­tu­nut.
Esi­mer­kik­si jois­sain ylei­sur­hei­lu­la­jeis­sa tu­los­ta­so on pu­don­nut, mikä on ai­ka hyvä osoi­tus sii­tä, et­tä jo­tain puh­dis­tu­mis­ta on ta­pah­tu­nut, kos­ka evo­luu­ti­o­mie­les­sä tu­los­ten pi­täi­si ai­na vain pa­ran­tua.