JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.9.2019 14:00

Teks­ti Ka­ta­rii­na Krab­be // Ku­vi­tus Kii­ra Si­ro­la

Hälytyskellot soimaan herkemmin!

Asi­a­na­ja­jil­la on vel­vol­li­suus eh­käis­tä ra­han­pe­sua tun­nis­ta­mal­la asi­ak­kaan­sa ja il­moit­ta­mal­la epäi­lyt­tä­vät lii­ke­toi­met po­lii­sil­le. Omaan toi­min­taan poh­jau­tu­va kir­jal­li­nen ris­ki­ar­vio ja toi­min­ta­mal­lit oli­si­kin saa­ta­va kun­toon mil­joo­na­seu­raa­mus­ten uhal­la.

Vuon­na 2017 kan­sal­li­ses­ti imp­le­men­toi­tu EU:n nel­jäs ra­han­pe­su­di­rek­tii­vi toi asi­a­na­ja­jil­le uu­sia vel­voit­tei­­ta ra­han­pe­sun eh­käi­se­mi­sek­si. Lain so­vel­ta­mi­sa­laa laa­jen­net­tiin ja li­säk­si asi­a­na­ja­jil­le tuli vel­vol­li­suus laa­tia kir­jal­li­nen ris­ki­ar­vio, jos­sa on huo­mi­oi­ta­va oman toi­min­nan laa­tu ja laa­juus, toi­mek­si­an­toi­hin ja asi­a­kas­suh­tei­siin liit­ty­vät ris­kit sekä muun mu­as­sa maan­tie­teel­li­set ja mah­dol­li­set tek­no­lo­gi­aan liit­ty­vät ris­kit.

Sa­mas­sa yh­tey­des­sä Asi­a­na­ja­ja­lii­tol­le sää­det­tiin vel­vol­li­suus val­voa, et­tä asi­a­na­ja­jat nou­dat­ta­vat vel­voit­tei­taan.

– Teem­me vuo­sit­tain 80 ra­han­pe­su­lain vel­voit­tei­den nou­dat­ta­mi­seen kes­kit­ty­vää toi­mis­to­tar­kas­tus­ta. Sen li­säk­si ra­han­pe­su­lain nou­dat­ta­mis­ta val­vo­taan yleis­tar­kas­tuk­sis­sa, joi­ta teh­dään vuo­sit­tain 50, tar­kas­tus­ju­ris­ti Kris­tii­na Sare ker­too.

– Toi­mis­to­ja oh­jeis­te­taan tar­kas­tuk­siin val­mis­tau­tu­mi­seen. Tar­kas­tuk­sis­sa on kui­ten­kin il­men­nyt, et­tä lain so­vel­ta­mi­sa­la on osin epä­sel­vä. Käy­tän­nös­sä la­kia so­vel­le­taan kaik­kiin toi­mek­si­an­toi­hin, jot­ka liit­ty­vät ta­lou­del­li­seen toi­min­taan tai kiin­te­ään omai­suu­teen, mut­ta tul­kin­ta­ky­sy­myk­siä on he­rän­nyt esi­mer­kik­si sii­tä, las­ke­taan­ko pe­rin­tö­oi­keu­del­li­set toi­mek­si­an­not ta­lou­del­li­sek­si toi­min­nak­si. Oi­keu­den­käyn­ti­a­si­oi­hin ra­han­pe­su­la­kia ei so­vel­le­ta.

Riskiarvioissa on parantamisen varaa

Toi­nen tär­keä huo­mio on, et­tä toi­mis­to­jen laa­ti­mis­sa ris­ki­ar­vi­ois­sa ja toi­min­ta­oh­jeis­sa oli­si vie­lä pa­ran­ta­mi­sen va­raa.

– Ris­ki­ar­vi­ot on usein laa­dit­tu lii­an ylei­sel­lä ta­sol­la, ja tar­kas­tuk­sis­sa olem­me oh­jeis­ta­neet tar­ken­ta­maan nii­tä.

Pelk­kä lii­ton mal­li­poh­jan käyt­tä­mi­nen ei Kris­tii­na Sa­ren mu­kaan rii­tä, kos­ka ris­ki­ta­so vaih­te­lee to­del­la pal­jon toi­min­nan luon­teen ja asi­a­kas­kun­nan mu­kaan.

– Jo­kai­sen oli­si syy­tä käy­dä kun­nol­la oma toi­min­ta läpi ja luo­da sel­ke­ät toi­min­ta­mal­lit sii­tä, mi­ten asi­ak­kaat tun­ne­taan ja mi­ten asi­ak­kaan tun­te­mi­sek­si han­ki­tut tie­dot tu­lee do­ku­men­toi­da, mil­loin on syy­tä siir­tyä te­­hos­tet­tuun tun­te­mis­me­net­te­lyyn, ja mil­loin on syy­tä teh­dä il­moi­tus epäi­lyt­tä­väs­tä lii­ke­toi­min­nas­ta, Sare oh­jeis­taa.

– Me­net­te­ly­ta­po­jen pi­tää ol­la myös oi­ke­as­sa suh­tees­sa ris­kiin. Jos ris­ki ar­vi­oi­daan pie­nek­si, tun­te­mis­toi­mia voi­daan ke­ven­tää, mut­ta mitä suu­rem­pi ris­ki, sitä enem­män pi­tää pys­tyä do­ku­men­toi­maan ja ve­ri­fi­oi­maan asi­ak­kaan tie­to­ja.

Ris­ki­ar­vio tu­lee päi­vit­tää toi­min­nan muut­tu­es­sa.

– Vuo­sit­tain tu­li­si kat­soa, on­ko asi­a­kas­kun­ta muut­tu­nut, on­ko alet­tu teh­dä uu­den­lai­sia toi­mek­si­an­to­ja tai laa­jem­mal­la maan­tie­teel­li­sel­lä alu­eel­la tai on­ko asi­a­ka­syh­tei­söi­hin tul­lut uu­sia hal­li­tuk­sen jä­se­niä tai joh­to vaih­tu­nut.

Asi­ak­kaat ja asi­ak­kaan edus­ta­jien hen­ki­löl­li­syys tu­lee to­den­taa luo­tet­ta­vas­ta läh­tees­tä ole­vien asi­a­kir­jo­jen tai tie­to­jen pe­rus­teel­la, ja myös asi­ak­kaan to­del­li­set edun­saa­jat on tun­nis­tet­ta­va.

– Tar­kas­tuk­sis­sa on il­men­nyt, et­tä po­liit­ti­nen vai­ku­tus­val­ta jää usein sel­vit­tä­mät­tä, ja esi­mer­kik­si suo­ma­lai­set hen­ki­lö- tai yri­ty­sa­si­ak­kaat luo­ki­tel­laan usein ka­te­go­ri­ses­ti ma­ta­lan ris­kin asi­ak­kaik­si, vaik­ka esi­mer­kik­si mo­ni­mut­kai­nen omis­ta­ja­ra­ken­ne vaa­ti­si laa­jem­paa sel­vi­tys­vel­vol­li­suut­ta. Ja vaik­ka suo­ma­lai­siin pörs­siy­ri­tyk­siin voi­daan so­vel­taa yk­sin­ker­tais­tet­tua tun­te­mis­me­net­te­lyä, ris­ki­ta­so nou­see, jos toi­mek­si­an­to liit­tyy esi­mer­kik­si kor­ke­an kor­rup­ti­on maa­han.

Ilmoittamiskynnys on matala

Asi­a­na­ja­jil­la on ai­na il­moi­tus­vel­vol­li­suus epäi­lyt­tä­väs­tä lii­ke­toi­mes­ta tai ter­ro­ris­min ra­hoit­ta­mi­sen epäi­lys­tä. Il­moi­tus on teh­tä­vä kes­kus­ri­kos­po­lii­sin (KRP) ra­han­pe­sun sel­vit­te­ly­kes­kuk­sel­le vii­py­mät­tä. Pel­käs­tään epä­ta­val­li­set lii­ke­toi­met an­ta­vat ai­heen il­moi­tuk­sel­le, vaik­ka suo­raa vii­tet­tä ri­kok­ses­ta ei oli­si­kaan.

– Ei ole vä­liä, on­ko asi­a­kas­suh­de pe­rus­tet­tu tai on­ko sii­tä kiel­täy­dyt­ty tai on­ko lii­ke­toi­mi suo­ri­tet­tu, kes­key­tet­ty tai on­ko sii­tä kiel­täy­dyt­ty. Ky­sees­sä ei ole ri­kos-
il­moi­tus, ja il­moit­ta­mis­kyn­nys on ma­ta­la, ko­­ros­taa ra­han­pe­sun sel­vit­te­ly­kes­kuk­sen pääl­lik­kö, ri­kos­tar­kas­ta­ja Jaak­ko Chris­ten­sen.

On ole­mas­sa tiet­ty­jä ti­lan­tei­ta, jois­sa il­moi­tus­vel­vol­li­suus saat­tai­si ylit­tyä. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si lii­ke­toi­min­ta- tai kiin­teis­tö­kau­pat, jois­sa va­ro­jen al­ku­pe­rä on epä­sel­vä, osa­puo­le­na on ve­ro­pa­ra­tii­siyh­tiö, osa­puo­len to­si­a­si­al­li­sis­ta edun­saa­jis­ta on vai­kea saa­da sel­vyys tai mak­su­ta­pa on poik­ke­a­va.

– Täl­lai­nen ti­lan­ne saat­taa ol­la eri­tyi­sen haas­teel­li­nen, jos kyse on jo tun­ne­tun van­han asi­ak­kaan toi­mek­­­­si­an­nos­ta ja tä­män ai­kai­sem­mas­sa asi­a­kas­suh­tees­sa ei ole ol­lut ta­va­no­mai­ses­ta lii­ke­toi­min­nas­ta poik­ke­a­via piir­tei­tä. Asi­ak­kaan ja tä­män lii­ke­toi­min­nan tun­te­mi­nen sekä tie­toi­suus alan ta­va­no­mai­sis­ta lail­li­sis­ta me­net­te­ly­ta­vois­ta an­taa täs­sä­kin tu­kea har­kin­nal­le.

Il­moi­tus on ai­na pa­rem­pi teh­dä var­muu­den vuok­si kuin jät­tää te­ke­mät­tä.

– Il­moi­tuk­sen te­ke­mäl­lä il­moi­tus­vel­vol­li­nen on täyt­tä­nyt vel­vol­li­suu­ten­sa, kun­han hän pi­tää il­moi­tuk­sen­sa sa­las­sa asi­ak­kaal­ta, ku­ten me­kin pi­däm­me. Mi­kä­li lii­ke­toi­mes­ta ei il­me­ne mei­dän te­ke­män sel­vit­te­ly­työn tu­lok­se­na mi­tään li­sä­toi­mia edel­lyt­tä­vää, ei il­moi­tuk­sen koh­de tule tie­tä­mään il­moi­tuk­ses­ta mi­tään.

Epä­var­mas­sa ti­lan­tees­sa voi ky­syä neu­voa Asi­a­na­ja­ja­lii­tos­ta tai KRP:n päi­vys­tä­väl­tä tut­kin­nan­joh­ta­jal­ta pu­he­li­mit­se, (02) 954 868 22 tai säh­kö­pos­tit­se,
ra­han­pe­su.krp@po­lii­si.fi.

– Neu­vom­me mie­lel­läm­me, kos­ka on mei­dän etum­me saa­da oi­ke­an­lais­ta tie­toa mah­dol­li­sim­man vii­py­mät­tä. Ky­se­lyt ja kes­kus­te­lut ovat luot­ta­muk­sel­li­sia, ei­kä nii­den pe­rus­teel­la ryh­dy­tä vi­ra­no­mais­toi­miin, el­lei kyse ole hen­gen tai ter­vey­den vaa­ras­ta.

Seuraamukset vakavia

Vel­voit­tei­den lai­min­lyön­neis­tä voi­daan lan­get­taa enim­mil­lään mil­joo­nan eu­ron seu­raa­mus­mak­su tai saa­tu hyö­ty kak­sin­ker­tai­se­na, joka voi ol­la vie­lä­kin suu­rem­pi sum­ma. Asi­a­na­ja­ja voi myös jou­tua ri­kos­vas­tuu­seen, jos hä­nen kat­so­taan omal­la toi­min­nal­laan edis­tä­neen ra­han­pe­sua, jol­loin ran­gais­tuk­se­na voi ol­la van­keut­ta. Hal­lin­nol­lis­ta seu­raa­mus­ta ei voi­da mää­rä­tä ri­kos­ju­tun ol­les­sa vi­reil­lä.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tus voi val­vo­va­na eli­me­nä esit­tää Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tol­le (AVI) seu­raa­muk­sen mää­rää­mis­tä, ja AVI vii­me kä­des­sä päät­tää seu­raa­muk­sen eu­ro­mää­rän. Pel­käs­tään ri­ke­mak­su on luon­nol­li­sel­le hen­ki­löl­le vä­hin­tään 500 ja enin­tään 10 000 eu­roa, ja oi­keus­hen­ki­löl­le vä­hin­tään 5 000 ja enin­tään 100 000 eu­roa.

– Yh­tään seu­raa­mus­ta ei ole vie­lä mää­rät­ty, jo­ten em­me tie­dä vie­lä, mil­le as­tei­kol­le seu­raa­muk­set tu­le­vat aset­tu­maan. Yk­si ta­paus on kui­ten­kin par­hail­laan sel­vi­tet­tä­vä­nä Asi­a­na­ja­ja­lii­tos­sa, ja val­vo­ja­na lii­ton on pak­ko vie­dä asia eteen­päin, jos rik­ko­mus to­de­taan va­ka­vak­si, Kris­tii­na Sare to­te­aa.

Ilmoituksia tehdään liian vähän

Asi­a­na­ja­jat te­ke­vät erit­täin vä­hän ra­han­pe­su­la­kiin liit­ty­viä il­moi­tuk­sia. Tä­män vuo­den en­sim­mäi­sel­lä puo­lis­kol­la il­moi­tuk­sia oli teh­ty vas­ta nel­jä. Vii­me vuon­na il­moi­tuk­sia teh­tiin yh­teen­sä 13. Kaik­ki­aan eri sek­to­reil­ta il­moi­tuk­sia teh­tiin ra­han­pe­sun sel­vit­te­ly­kes­kuk­sel­le vii­me vuon­na 39 000.

– Pi­dän tätä erit­täin huo­les­tut­ta­va­na, ja sekä il­moi­tus­vel­vol­lis­ten, val­vo­jien et­tä sel­vit­te­ly­kes­kuk­sen pi­täi­si yh­des­sä kiin­nit­tää tä­hän huo­mi­o­ta, Chris­ten­sen kom­men­toi.

EU:n tuo­rees­sa yli­kan­sal­li­ses­sa ris­ki­ar­vi­os­sa to­de­taan ra­han­pe­sun tai ter­ro­ris­min ra­hoit­ta­mi­sen ris­kien ole­van alal­la kor­kei­ta tai erit­täin kor­kei­ta.

– Ra­han­pe­sun ja ter­ro­ris­min ra­hoit­ta­mi­sen tor­jun­ta on kan­sain­vä­li­ses­ti­kin kor­kea po­liit­ti­nen pri­o­ri­teet­ti ja pal­jon jul­ki­suu­des­sa ole­va asia. Jul­ki­suu­des­sa ol­leet ta­pauk­set osoit­ta­vat, et­tä em­me voi Suo­mes­sa aja­tel­la on­gel­man ole­van lä­hin­nä jos­sain muu­al­la, Chris­ten­sen pai­not­taa.

Ra­han­pe­su­lain vel­voit­teet on siis hoi­det­ta­va vii­py­mät­tä kun­toon ja il­moi­tuk­sia on alet­ta­va teh­dä en­tis­tä her­kem­min.

Näin pro­ses­sit saa­tiin kun­toon

Asi­a­na­jo­toi­mis­to Reims & Co on toi­mis­to, jos­sa vel­voit­teet ra­han­pe­sun eh­käi­se­mi­sek­si on hoi­det­tu esi­mer­kil­li­ses­ti.

– Kun sää­dök­set muut­tui­vat, pe­rus­tim­me tii­min ra­ken­ta­maan toi­min­ta­mal­le­ja ihan pe­ru­sa­si­ois­ta al­ka­en, asi­a­na­ja­ja Me­ri­tuu­li Luk­ka­ri ker­too.

Tu­lok­se­na oli 22 si­vua pit­kä käy­tän­nön­lä­hei­nen toi­min­ta­oh­je, ly­hy­em­pi ris­ki­a­na­lyy­si sekä sii­hen liit­teek­si kah­den si­vun pi­tui­nen Ex­cel-tau­luk­ko.

– Tau­lu­kon avul­la pys­tyy no­pe­as­ti hah­mot­ta­maan, mil­loin nor­maa­li tun­nis­tus riit­tää ja mil­loin pi­tää siir­tyä laa­jaan tun­nis­tuk­seen. Maa­lais­jär­ki­kin aut­taa.

Pro­ses­sit vie­tiin jär­jes­tel­mä­ta­sol­le ja hen­ki­lö­kun­ta kou­lu­tet­tiin niin, et­tä kaik­ki myös si­säis­ti­vät oh­jeet.

– Pon­nis­tus oli iso, mut­ta kun se on ker­ran teh­ty, päi­vit­tä­mi­nen on help­poa.

Asi­an­mu­kai­ses­ta tun­nis­ta­mi­ses­ta ja sen do­ku­men­toin­nis­ta on teh­ty ru­tii­ni.

– Läh­tö­koh­tai­ses­ti kaik­ki muut pait­si oi­keu­den­käyn­ti­asi­ak­kaat tun­nis­te­taan. Yk­si­tyi­sa­si­ak­kail­ta ke­rä­tään pas­si­ko­pi­ot ja yri­tyk­sil­tä osa­kas­lu­et­te­lot, kaup­pa­re­kis­te­ri­ot­teet ja edus­ta­jan pas­si­ko­pio, jot­ka vie­dään säh­köi­seen jär­jes­tel­mään toi­mek­si­an­to­so­pi­mus­ta teh­tä­es­sä ja säi­ly­te­tään vain säh­köi­se­nä, jol­loin ne on help­po vel­voit­tei­den mu­kai­ses­ti myös pois­taa vii­den vuo­den pääs­tä toi­mek­si­an­non päät­ty­mi­ses­tä.

Täl­lä het­kel­lä ke­hi­te­tään tun­nis­tus­ta pank­ki­tun­nuk­sin suo­ma­lais­ten asi­ak­kai­den osal­ta.

– Han­ka­lim­pia tun­nis­tet­ta­via ovat ul­ko­mai­set asi­ak­kaat, joi­ta ei kos­kaan ta­va­ta. Heil­tä vaa­dim­me jul­ki­sen no­taa­rin vah­vis­ta­mat asi­a­kir­jat tai asi­a­kas käy tun­nis­tau­tu­mas­sa jos­sa­kin ul­ko­mail­la si­jait­se­vas­sa asi­a­na­jo­toi­mis­tos­sa.

Reim­sil­tä ei ole tois­tai­sek­si teh­ty yh­tään ra­han­pe­suil­moi­tus­ta.

– Ker­ta se on en­sim­mäi­nen­kin. Ai­na­kin meil­lä on hyvä oh­jeis­tus sii­hen, mil­loin hä­ly­tys­kel­lo­jen pi­täi­si al­kaa soi­da.