JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nina Kaverinen

28.11.2019 10:00

Asianajaja 2.0

Mi­nul­la oli ilo muu­ta­ma viik­ko sit­ten ava­ta Tu­rus­sa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton Nuor­ten Päi­vät, joil­la oli sama ot­sik­ko kuin täl­lä pää­kir­joi­tuk­sel­la. Ta­pah­tu­ma oli osa lii­ton 100-vuo­tis­juh­la­vuot­ta. Aloi­tin kat­sauk­sel­la Suo­men Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pe­rus­ta­mi­seen Tu­rus­sa 100 vuot­ta sit­ten. No­pe­as­ti siir­ryin kui­ten­kin mi­nul­le an­net­tuun var­si­nai­seen tee­maan: Mil­tä asi­a­na­ja­jan työ näyt­tää tu­le­vai­suu­des­sa. 

Ai­he on sekä ajan­koh­tai­nen et­tä mi­nul­le mie­lui­sa. Juh­la­vuon­na olem­me luon­nol­li­ses­ti pei­lan­neet his­to­ri­aa, mut­ta kat­se on koko ajan ol­lut tu­le­vai­suu­des­sa. Nyt on ai­ka siir­tää koko huo­mio tu­le­viin vuo­siin. 

Asi­a­na­ja­ja­kun­ta on Suo­mes­sa kas­va­nut voi­mak­kaas­ti EU:hun liit­ty­mi­ses­tä al­ka­en. Vaik­ka kas­vu on vii­me vuo­si­na ta­saan­tu­nut, us­kon sen jat­ku­van. Yh­teis­kun­ta mo­ni­mut­kais­tuu ja oi­keu­del­lis­tuu yhä. Sekä yri­tyk­set et­tä per­heet ovat en­tis­tä kan­sain­vä­li­sem­piä. Eu­roop­pa­oi­keu­den mer­ki­tys li­sään­tyy. Ky­syn­tää oi­keu­del­li­sel­le neu­von­nal­le siis on. Suo­mes­sa on asi­a­na­ja­jia suh­tees­sa vä­ki­lu­kuun­kin vä­hem­män kuin lä­hes mis­sään muus­sa ke­hit­ty­nees­sä val­ti­os­sa. 

Asi­a­na­ja­jan am­mat­ti tar­jo­aa vas­te­des­kin par­haat eväät ih­mis­ten ja yri­tys­ten avus­ta­mi­sel­le oi­keu­del­li­sis­sa asi­ois­sa. Pe­ru­sar­vom­me erot­ta­vat mei­dät muis­ta ju­ri­dis­ten pal­ve­lu­jen tar­jo­a­jis­ta. Lo­jaa­li­suus omaa asi­a­kas­ta koh­taan on toi­min­tam­me kul­ma­ki­vi. Vaik­ka eri­lai­sia yh­den luu­kun pe­ri­aat­teel­la rat­sas­ta­via yri­tyk­siä on, nou­se­vat riip­pu­mat­to­muus ja es­teet­tö­myys ar­voon­sa vai­keis­sa pai­kois­sa. 

Sa­moin mei­dän tu­lee huo­leh­tia sii­tä, et­tä asi­ak­kaan ja asi­a­na­ja­jan vä­li­sen yh­tey­den­pi­don luot­ta­muk­sel­li­suut­ta ei lou­ka­ta, jot­ta säi­ly­täm­me erom­me esi­mer­kik­si yri­tys­ten omiin ju­ris­tei­hin. Kun­ni­al­li­suus­vaa­ti­mus on epä­mää­räi­sin, mut­ta sa­mal­la laa­ja-alai­sin ar­vois­tam­me. Yh­te­nä har­vois­ta am­mat­ti­ryh­mis­tä voi­daan am­ma­til­li­sel­la val­von­nal­la puut­tua myös va­paa-ajan te­ke­mi­siim­me, mikä osal­taan ko­ros­taa am­mat­ti­kun­nan nuh­teet­to­muut­ta. Yli­pää­tään näen, et­tä ar­voil­la tu­lee ole­maan koko ajan suu­rem­pi mer­ki­tys ih­mis­ten ja yri­tys­ten va­lin­nois­sa. Tä­hän nä­ky­mään asi­a­na­ja­jien pe­ru­sar­vot so­pi­vat eri­no­mai­ses­ti. 

Am­mat­ti­kun­nan pi­tää sil­ti uu­dis­tua. Nuor­ten Päi­vien pu­heen­vuo­rois­sa kä­si­tel­tiin muun mu­as­sa it­sen­sä brän­dää­mis­tä ja omaa jak­sa­mis­ta. So­me­ai­ka­na jo­kai­sen nuo­ren­kin asi­a­na­ja­jan on mah­dol­lis­ta teh­dä omaa osaa­mis­taan ja per­soo­naan­sa tu­tuk­si. Us­kon, et­tä sitä tar­vi­taan li­sää. Myös asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen pi­tää aja­tel­la te­ke­mis­tä eri ta­val­la: par­haat ky­vyt saa­daan töi­hin vain, jos työn ja muun elä­män vä­lil­lä on ta­sa­pai­no ja työ on ai­dos­ti mie­len­kiin­tois­ta. 

Jark­ko Ruo­ho­la

Suo­men Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja
@Jark­ko­Ruo­ho­la

Ad­vo­kat 2.0

För någ­ra vec­kor se­dan hade jag i Åbo gläd­jen att in­vi­ga Ad­vo­kat­för­bun­dets De Un­gas Da­gar (Nuor­ten Päi­vät), som hade sam­ma rub­rik som den­na le­da­re. Eve­ne­man­get in­gick i för­bun­dets 100-års­ju­bi­leum. Jag in­led­de med en över­sikt om hur Fin­lands Ad­vo­kat­för­bund grun­da­des i Åbo för hund­ra år se­dan. Jag över­gick än­då snab­bt till det egent­li­ga tema som jag fått: Hur ser ad­vo­ka­tens ar­be­te ut i fram­ti­den. 

Äm­net är för mig både ak­tu­el­lt och an­ge­nämt. Un­der ju­bi­leum­så­ret har vi na­tur­ligt­vis tit­tat på vår his­to­ria, men blic­ken har hela ti­den va­rit rik­tad på fram­ti­den. Nu är det dags att flyt­ta hela up­p­märk­sam­he­ten på de kom­man­de åren.

Ad­vo­ka­tyr­ket kom­mer även i fort­sät­t­nin­gen att ge de bäs­ta verk­ty­gen för att hjäl­pa män­nis­kor och fö­re­tag i rät­ts­li­ga frå­gor. Våra grund­läg­gan­de vär­den skil­jer oss från and­ra som erb­ju­der ju­ri­dis­ka tjäns­ter. Lo­ja­li­tet gen­te­mot den eg­na klien­ten är hörns­te­nen i vår verk­sam­het. Även om det fin­ns oli­ka fö­re­tag som ver­kar en­ligt prin­ci­pen om ser­vi­ce ge­nom en och sam­ma luc­ka, får obe­ro­en­de och ojä­vig­het sitt eget vär­de i bes­vär­li­ga si­tu­a­ti­o­ner.

Men yr­kes­kå­ren mås­te än­då för­nya sig. I in­läg­ge­na un­der da­gar­na dis­ku­te­ra­des bland an­nat om hur man kan pro­fi­le­ra sig och hur man ska or­ka i ar­be­tet. I de so­ci­a­la me­dier­nas ti­de­varv kan ock­så var­je ung ad­vo­kat mark­nads­fö­ra sitt kun­nan­de och sin per­son­lig­het. Jag tror att det be­hövs mer av så­dant. Även ad­vo­kat­by­rå­er­na mås­te tän­ka på ar­be­tet på nya sätt: de bäs­ta för­må­gor­na kan rek­ry­te­ras en­dast om det fin­ns en ba­lans mel­lan ar­be­tet och det öv­ri­ga li­vet samt om ar­be­tet är ge­nuint int­res­sant.