JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Harri Kontturi

28.11.2019 10:00

Teks­ti ja kuva Har­ri Kont­tu­ri

Asianajotoimistot tähyävät sijoitus­mark­ki­noille

Kan­sain­vä­li­sen asi­a­na­ja­ja­lii­ton IBAn kong­res­si pi­det­tiin syys­kuus­sa Ete­lä-Ko­re­as­sa Sou­lis­sa. Ta­pah­tu­mas­sa oli pin­nal­la eten­kin asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen ul­koi­nen ra­hoi­tus.

Asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen ra­hoit­ta­mi­nen pää­o­ma­mark­ki­noil­ta on ai­ka­naan al­ka­nut Aa­si­as­ta, mis­sä si­joit­ta­jil­le on jo vuo­si­kym­me­niä tar­jot­tu osuut­ta asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen osak­keis­ta ja tuo­tois­ta. Ke­hi­tys­suun­ta on jo ran­tau­tu­nut Eu­roop­paan ja sen us­ko­taan asi­a­na­jo­a­laa kos­ke­vien sään­tö­muu­tos­ten myö­tä ran­tau­tu­van ajan mit­taan myös Poh­jois­mai­hin. Jo nyt kan­sal­li­set lii­tot poh­ti­vat, mi­ten asi­a­na­jo­a­laa kos­ke­vaa sää­te­lyä voi­tai­siin muut­taa me­net­tä­mät­tä asi­a­na­jo­toi­min­nan pe­rus­pe­ri­aat­tei­ta; riip­pu­mat­to­muut­ta ja puo­lu­eet­to­muut­ta. Meil­lä Suo­mes­sa vas­taa­vaa on näh­ty la­ki­pal­ve­lu­jen sa­ral­la Fon­di­an osal­ta, jon­ka osak­keet ovat ol­leet jul­ki­sen kau­pan­käyn­nin koh­tee­na.

Eräs me­nes­tys­ta­ri­na pää­o­ma­mark­ki­noi­den hyö­dyn­tä­mi­ses­sä kuul­tiin kong­res­sis­sa ma­le­si­a­lai­sen Zico-asi­a­na­jo­toi­mis­ton edus­ta­jal­ta. Toi­mis­ton pe­rus­ti vuon­na 1989 eräs asi­a­na­ja­ja Ku­a­la Lum­pu­riin pol­ku­pyö­rä­kor­jaa­mon ylä­ker­ras­ta vuok­raa­maan­sa huo­neis­toon. Pe­rus­ta­mi­sen­sa jäl­keen asi­a­na­jo­toi­mis­to on ke­rän­nyt toi­min­tan­sa ke­hit­tä­mi­seen yli 40 mil­joo­naa dol­la­ria lis­tau­tu­mal­la pörs­siin. Asi­a­na­jo­toi­mis­tos­ta on ke­hit­ty­nyt mo­ni­a­la­toi­mi­ja: asi­a­na­jo­toi­min­nan ohel­la se hoi­taa myös asi­ak­kait­ten­sa si­joi­tus­toi­min­taa, vies­tin­tää ja yri­tys­ra­hoi­tus­ta. Ny­kyi­sin sil­lä on 18 toi­mis­toa ja yli 700 asi­a­na­ja­jaa. Eu­roo­pan osal­ta asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen pää­o­mit­ta­mi­sen kär­ki­pääs­sä on Iso-Bri­tan­nia, jos­sa use­at toi­mis­tot ovat ke­rän­neet mark­ki­noil­ta lii­ke­toi­min­tan­sa ke­hit­tä­mi­seen kym­me­niä mil­joo­nia pun­tia.

Suo­mes­ta kong­res­siin osal­lis­tui rei­lut 70 asi­a­na­ja­jaa ja ju­ris­tia. En­si syk­sy­nä kong­res­si pi­de­tään Mi­a­mis­sa ja vuon­na 2021 Pa­rii­sis­sa.