JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mikko Kauppinen

28.11.2019 10:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Mik­ko Kaup­pi­nen

Mielekästä vaihtelua asiakastyöhön 

Heik­ki Wahl­roos joh­taa lii­ton vero-oi­keu­den asi­an­tun­ti­ja­ryh­mää.

Mil­lai­sia asi­oi­ta vero-oi­keu­den asi­an­tun­ti­ja­ryh­mäs­sä on vii­me ai­koi­na kä­si­tel­ty?

Vero-oi­keu­den asi­an­tun­ti­ja­ryh­mäs­sä kä­si­tel­lään eri­tyi­ses­ti ve­ro­tuk­sen oi­keus­var­muu­teen liit­ty­viä tee­mo­ja. Li­säk­si ryh­mä an­taa ak­tii­vi­ses­ti lau­sun­to­ja hal­li­tuk­sen esi­tys­luon­nok­siin ja Ve­ro­hal­lin­non oh­je­luon­nok­siin.

Käym­me myös kuul­ta­va­na edus­kun­nas­sa lain­sää­dän­tö­hank­kei­den va­li­o­kun­ta­kä­sit­te­lys­sä. Vii­me ai­koi­na nämä ovat liit­ty­neet esi­mer­kik­si kan­sain­vä­li­seen yri­tys­ve­ro­tuk­seen ja va­rain­siir­to­ve­ro­tuk­seen. Tänä vuon­na käyn­nis­tim­me asi­a­na­ja­jil­le suun­na­tun vero-oi­keus­klu­bin, jos­sa käy­dään va­paa­muo­tois­ta kes­kus­te­lua ajan­koh­tai­sis­ta ve­ro­tus­ta kos­ke­vis­ta ai­heis­ta.


Mit­kä ovat vero-oi­keu­des­sa ylei­sem­min suu­rim­mat kes­kus­te­lu­nai­heet tai ky­sy­myk­set?

Ve­ro­tuk­sen en­na­koi­ta­vuus on jat­ku­vas­ti esil­lä, ja se kos­ket­taa ve­ron­mak­sa­jia suu­ry­ri­tyk­sis­tä yk­si­tyis­hen­ki­löi­hin. Suo­mes­sa Ve­ro­hal­lin­non uu­det en­na­kol­li­set me­net­te­lyt hel­pot­ta­vat ve­ro­ris­kien hal­lin­taa, toi­saal­ta no­pe­as­ti muut­tu­va ja mo­ni­mut­kai­nen lain­sää­dän­tö tuo jat­ku­vas­ti haas­tei­ta. Eri­tyi­ses­ti kan­sain­vä­li­sen ve­ro­tuk­sen sään­nöt ovat muut­tu­neet vii­me vuo­si­na mer­kit­tä­väs­ti ja no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la, ja odo­tan tä­män jat­ku­van. Ko­ti­maas­sa ve­ron­kier­to­nor­mien tul­kin­nas­ta ja so­vel­ta­mi­ses­ta tu­li­si saa­da pa­rem­min en­nus­tet­ta­vaa.


Ero­a­vat­ko ko­ti­mai­set vero-oi­keu­den pu­hee­nai­heet kan­sain­vä­li­sis­tä ky­sy­myk­sis­tä?

Suo­mes­sa pu­hu­taan pal­jon sa­mois­ta tee­mois­ta kuin kan­sain­vä­li­ses­ti. OECD:n ta­sol­la pu­hut­taa kan­sain­vä­li­nen ve­ro­po­li­tiik­ka ja ve­ro­tu­lo­jen ja­ka­mi­nen val­ti­oi­den kes­ken. EU:n ko­mis­sio on vii­me vuo­si­na pai­not­ta­nut niin sa­no­tun ag­g­res­sii­vi­sen ve­ro­suun­nit­te­lun kit­ke­mis­tä ja kan­sain­vä­lis­tä tie­to­jen­vaih­toa. Yk­sit­täi­sen ve­ron­mak­sa­jan koh­dal­la pu­hut­ta­vat muun mu­as­sa tek­no­lo­gi­an ke­hi­tys ja comp­li­an­ce-vaa­ti­muk­set, lain­sää­dän­nön tul­kin­ta sekä esi­mer­kik­si ve­ron­kier­to­nor­mien so­vel­ta­mi­sa­la.


Mik­si ha­lu­at ol­la mu­ka­na lii­ton vai­kut­ta­mis­työs­sä?

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton vai­kut­ta­mis­työ ja kes­kus­te­lut kol­le­goi­den kans­sa tar­jo­a­vat nä­kö­a­la­pai­kan sii­hen, mitä ve­ro­tuk­sen alal­la ta­pah­tuu. Li­säk­si ne tuo­vat mie­le­käs­tä vaih­te­lua asi­a­kas­työ­hön ja tu­ke­vat myös toi­mek­si­an­to­jen hoi­ta­mis­ta.