JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mikko Kauppinen

28.11.2019 10:00

Teks­ti Pek­ka Män­ty­lä // Kuva Mik­ko Kaup­pi­nen

Uutta verta vaikuttamistyöhön

OTM Lau­ri Kos­ken­taus­ta aloit­ti lo­ka­kuus­sa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton oi­keus­po­liit­ti­se­na ju­ris­ti­na. Hä­nel­lä on vah­va ko­ke­mus oi­keus­po­li­tii­kas­ta ja lain­sää­dän­töp­ro­ses­seis­ta.

Suo­men Asi­a­na­ja­ja­liit­to on Lau­ri Kos­ken­taus­tal­le ai­em­mis­ta töis­tä tut­tu yh­teis­työ­ta­ho, ja hän sa­noo­kin op­pi­neen­sa ar­vos­ta­maan lii­ton vah­vaa asi­an­tun­te­mus­ta.

– Kiin­nos­tuin mah­dol­li­suu­des­ta pääs­tä ke­hit­tä­mään lii­ton oi­keus­po­liit­tis­ta vai­kut­ta­mis­työ­tä yhä pa­rem­mak­si. Esi­mer­kik­si asi­an­tun­ti­ja­ryh­mien jä­se­nil­lä on pal­jon eri­no­mais­ta asi­an­tun­te­mus­ta, jota voi­si tuo­da vie­lä­kin vah­vem­min esil­le lain­sää­dän­nön val­mis­te­li­joi­den ja po­liit­tis­ten pää­tök­sen­te­ki­jöi­den käyt­töön.

31-vuo­ti­as Kos­ken­taus­ta on työs­ken­nel­lyt oi­keus­po­li­tii­kan pa­ris­sa ne­li­sen vuot­ta. Uu­des­sa pes­tis­sä yk­si kes­kei­nen ai­he on Oi­keus­val­tio 2025 -oh­jel­ma.

– Oi­keus­val­tio on Suo­mes­sa vah­va, mut­ta se ei tar­koi­ta, et­tei­kö sitä voi­si pyr­kiä edel­leen vah­vis­ta­maan. Se edel­lyt­tää eri­tyi­ses­ti ajan­ta­sais­ta ja jat­ku­vas­ti ke­hi­tet­tä­vää tuo­mi­ois­tuin­me­net­te­lyä, oi­keus­vi­ra­no­mais­ten re­surs­sien tur­vaa­mis­ta sekä am­mat­ti­tai­toi­sen oi­keu­sa­vun saa­ta­vuu­den tur­vaa­mis­ta kai­kil­le.

Kos­ken­taus­ta ko­ros­taa riip­pu­mat­to­man asi­a­na­ja­ja­kun­nan mer­ki­tys­tä oi­keus­val­ti­on tur­vaa­mi­ses­sa ja ke­hit­tä­mi­ses­sä, jot­ta oi­keu­den­hoi­don ar­ki vä­lit­tyy lain­val­mis­te­li­joil­le ja pää­tök­sen­te­ki­jöil­le.

Kos­ken­taus­ta toi­mi oi­keus­mi­nis­te­ri Ant­ti Häk­kä­sen (kok.) eri­tyi­sa­vus­ta­ja­na 2017–2019 ja sitä en­nen ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män lain­sää­dän­tö­sih­tee­ri­nä.

– Tun­nen ai­em­pien teh­tä­vie­ni kaut­ta laa­jas­ti oi­keus­po­li­tii­kan kent­tää ja lain­sää­dän­töp­ro­ses­sia eri nä­kö­kul­mis­ta. Us­kon, et­tä sen avul­la pys­tyn li­sää­mään lii­ton oi­keus­po­liit­ti­sen työn vai­kut­ta­vuut­ta.