JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.11.2019 10:00

Teks­ti Kir­si Hy­tö­nen // Ku­vat Mik­ko Kaup­pi­nen

Asianajaja kaikilla mausteilla

Mik­ko Nur­mis­to on työs­ken­nel­lyt ta­lous­toi­mit­ta­ja­na sekä opis­kel­lut muun mu­as­sa fi­lo­so­fi­aa, vies­tin­tää, kir­jal­li­suut­ta ja kas­va­tus­tie­tei­tä. Kai­kis­ta näis­tä on hä­nel­le hyö­tyä asi­a­na­ja­jan työs­sä.

Kun Mik­ko Nur­mis­to ha­lu­aa ku­va­ta uraan­sa ly­hy­es­ti, hän ker­too siir­ty­neen­sä ”Salk­ka­ris­ta BB:lle”. Hän ni­mit­täin työs­ken­te­li vuo­sia Sa­lon Seu­dun Sa­no­mis­sa ta­lous­toi­mit­ta­ja­na ja pää­tyi siel­tä ny­kyi­seen työ­hön­sä asi­a­na­jo­toi­mis­to Bird & Bir­dil­le.

Reit­ti ei kui­ten­kaan ol­lut ihan näin suo­ra­vii­vai­nen. Vie­lä lu­ki­o­vuo­si­na Nur­mis­to ei oi­kein tien­nyt, mil­le alal­le suun­tai­si, mut­ta ar­mei­ja-ai­koi­na hän sai ki­pi­nän fi­lo­so­fi­aan. Hän ryh­tyi opis­ke­le­maan fi­lo­so­fi­aa ja tie­do­tu­sop­pia en­sin kan­sa­no­pis­tos­sa. Lo­pul­ta Nur­mis­to pyr­ki Tam­pe­reen yli­o­pis­toon opis­ke­le­maan ja ot­ti ai­neyh­dis­tel­mään­sä fi­lo­so­fi­an ja tie­do­tu­so­pin li­säk­si mui­ta­kin, lä­hin­nä hu­ma­nis­ti­sia ai­nei­ta ja myö­hem­min myös kan­san­ta­lous­tie­det­tä.

Opis­ke­lu­ai­koi­naan hän oli käy­nyt ke­sä­töis­sä ja teh­nyt si­jai­suuk­sia Sa­lon Seu­dun Sa­no­mis­sa toi­mit­ta­ja­na. Vuon­na 2004 tuo­re fi­lo­so­fi­an mais­te­ri va­ki­nais­tet­tiin leh­den ta­lous­toi­mit­ta­jak­si. Työs­sään hän seu­rai­li muun mu­as­sa No­ki­an Sa­lon teh­taan vai­hei­ta ja uu­ti­sia.

– No­kia oli noi­na ai­koi­na huip­pu­tär­keä pait­si Sa­lol­le myös koko Suo­mel­le. Teh­tä­väs­sä tuli sel­vi­tet­tyä glo­ba­li­saa­ti­on vai­ku­tuk­sia yri­tyk­siin ja ta­lou­teen, vaik­ka­kin alu­eel­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta, Nur­mis­to poh­tii.

Lä­hes koko ajan Nur­mis­to kui­ten­kin opis­ke­li mui­ta­kin asi­oi­ta, ku­ten kas­va­tus­tie­tei­tä avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa, ja et­sis­ke­li uu­sia kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta. Hän ar­ve­li, et­tä pa­ras tapa tu­tus­tua uu­teen tie­tee­na­laan on lu­kea sen pää­sy­ko­e­kir­jat. Tä­hän vai­hee­seen ajoit­tui pyr­ki­mi­nen Tu­run yli­o­pis­ton oi­keus­tie­teel­li­seen tie­de­kun­taan, min­ne hän pää­si­kin 2008. Hän aloit­ti opin­not työn ohel­la, mut­ta kun opin­not muut­tui­vat vaa­ti­vam­mik­si ja yhä vain kiin­nos­ta­vam­mik­si, hän ot­ti opin­to­va­paa­ta, myös suo­rit­taak­seen im­ma­te­ri­aa­li­oi­keuk­siin liit­ty­vän opin­to­ko­ko­nai­suu­den.

Se vei­kin sit­ten mie­hen men­nes­sään ja joh­ti alan vaih­dok­seen. Hän ha­keu­tui sa­lo­lai­seen asi­a­na­jo­toi­mis­toon har­joit­te­li­jak­si ja pyr­ki myös Bird & Bir­din trai­nee-oh­jel­maan. Nur­mis­to on nyt työs­ken­nel­lyt Bird & Bir­din im­ma­te­ri­aa­li­oi­keus­ryh­mäs­sä vuo­des­ta 2013.

– Kii­tos täs­tä kuu­luu eri­tyi­ses­ti esi­mie­hel­le­ni El­la Mik­ko­lal­le, joka us­koi mi­nuun ja sii­hen, et­tä taus­ta­ni on hyö­dyk­si työs­sä, Nur­mis­to muis­tut­taa.

Toimittajan taidot ovat avuksi asianajossakin

Nur­mis­ton mie­les­tä toi­mit­ta­jan ja asi­a­na­ja­jan työs­sä on pal­jon­kin yh­tä­läi­syyk­siä. Mo­lem­mis­sa ryh­dy­tään pe­reh­ty­mään asi­aan tai ai­hee­seen, teh­dään sel­vi­tys­työ­tä, kä­si­tel­lään ja jär­jes­tel­lään tu­lok­sia, ja lo­pul­ta pu­e­taan tu­lok­set kir­jal­li­seen muo­toon.

– Ku­ten toi­mit­ta­jan, myös asi­a­na­ja­jan on tär­ke­ää osa­ta muo­ka­ta vai­kei­ta asi­oi­ta ym­mär­ret­tä­vään muo­toon. Tämä kos­kee niin asi­ak­kaal­le lä­he­tet­tä­vää ai­neis­toa kuin rii­ta-asi­ois­sa laa­dit­ta­via kir­jel­miä.

– Mi­nul­le on hyö­tyä sii­tä, et­tä toi­mit­ta­ja­na opin ot­ta­maan lu­ki­jan nä­kö­kul­man huo­mi­oon. Sa­moin on hyö­tyä sii­tä, et­tä de­ad­li­net ei­vät stres­saa mi­nua, pi­kem­min­kin päin­vas­toin. Mi­nul­la ei myös­kään ole ”val­koi­sen pa­pe­rin kam­moa” vaan kir­joit­ta­mi­nen ja työ­hön kä­sik­si käy­mi­nen su­ju­vat hel­pos­ti ja luon­nos­taan.

Sa­moin kuin toi­mit­ta­jan, myös asi­a­na­ja­jan työ on mo­ni­puo­lis­ta ja sii­nä op­pii koko ajan uut­ta.

– Lii­ke­ju­ri­dii­kas­sa yleen­sä eri­kois­tu­taan eri aloil­le. Olen jo opis­ke­lu­ai­koi­na ol­lut kiin­nos­tu­nut IPR-asi­ois­ta. Im­ma­te­ri­aa­li­oi­keu­det ovat älyl­li­ses­ti haas­ta­via, ja nii­hin on help­po yh­dis­tää ai­em­min op­pi­mi­a­ni asi­oi­ta sekä kiin­nos­tuk­se­ni luo­viin aloi­hin ja tek­no­lo­gi­aan.

– Us­kon, et­tä ju­ris­teil­le te­ki­si hy­vää ol­la het­ki toi­mit­ta­jan työs­sä ja toki myös päin­vas­toin, Nur­mis­to ar­ve­lee.

– Plus­sa­na toi­mit­ta­jan työ­hön ver­rat­tu­na täs­sä on se, et­tä pää­see niin sa­no­tus­ti ku­lis­sei­hin. Pää­sen mu­kaan asi­oi­den val­mis­te­luun ja asi­a­ka­sy­ri­tys­ten on­gel­mien rat­kai­suun. Toi­mit­ta­jat saa­vat tie­tää asi­ois­ta vas­ta kun ne ovat jul­ki­sia.

– Bird & Bird on ai­dos­ti kan­sain­vä­li­nen toi­mis­to, mikä myös tuo li­sä­maus­teen­sa työ­hön. Ar­ki­päi­vän työs­sä saa­tam­me esi­mer­kik­si sak­sa­lai­sen tai hol­lan­ti­lai­sen kol­le­ga­ni kans­sa poh­tia sitä, mikä mer­ki­tys va­li­tul­la lail­la on asi­ak­kaan so­pi­muk­seen, Nur­mis­to ku­vaa.

IPR-alalla paljon uudistuksia

Im­ma­te­ri­aa­li­oi­keus on ala, jos­sa ta­pah­tuu par­hail­laan pal­jon.

– Käyn­nis­sä on mie­len­kiin­toi­sia uu­dis­tuk­sia ja ke­hi­tys­kul­ku­ja, jot­ka liit­ty­vät esi­mer­kik­si di­gi­ta­li­saa­ti­oon, te­ko­ä­lyyn, te­ki­jä­noi­keuk­siin, pa­tent­tei­hin ja ta­va­ra­merk­kei­hin, Nur­mis­to ker­too.

Yk­si iso muu­tos on ke­vääl­lä voi­maan as­tu­nut uu­si ta­va­ra­merk­ki­la­ki, joka toi mah­dol­li­suu­den ta­va­ra­mer­kin hal­lin­nol­li­seen ku­mo­a­mi­seen. Me­net­te­lyn on tar­koi­tus ol­la no­pe­am­pi ja edul­li­sem­pi vaih­to­eh­to tuo­mi­ois­tuin­me­net­te­lyl­le.

– On jän­nit­tä­vää näh­dä, kuin­ka ku­mo­a­mis­toi­met li­sään­ty­vät. Yri­tys voi esi­mer­kik­si saa­da kil­pai­li­jan ta­va­ra­merk­ki­re­kis­te­röin­nin ku­mo­tuk­si, mi­kä­li tämä ei ky­ke­ne osoit­ta­maan käyt­tä­neen­sä ta­va­ra­merk­kiä vii­mei­sen vii­den vuo­den ai­ka­na. Hyvä esi­merk­ki on al­ku­vuo­des­ta jul­ki­suut­ta saa­nut ta­paus, jos­sa yk­si McDo­nald’sin BIG MAC -ta­va­ra­merk­ki ku­mot­tiin EU:ssa puut­teel­li­sen käyt­tö­näy­tön vuok­si.
McDo­nald’s on va­lit­ta­nut rat­kai­sus­ta.

Harrastukset tuovat vastapainoa

Nur­mis­ton mo­ni­puo­li­set kiin­nos­tuk­sen koh­teet ei­vät ole ty­reh­ty­neet asi­a­na­ja­jan ural­la­kaan. Hän eh­tii työn ohel­la har­ras­taa mu­si­soin­tia, lii­kun­taa ja kir­jal­li­suut­ta.

– Olen lap­ses­ta as­ti har­ras­ta­nut mu­siik­kia ja soi­tan usei­ta inst­ru­ment­te­ja. Ko­to­na mi­nul­la on säh­kö­pi­a­no, ki­ta­ra ja bas­so. Eri­lai­sia bän­di­vi­ri­tyk­siä on myös ol­lut.

Nur­mis­tol­la on sor­mes­saan äly­sor­mus, joka kie­lii kun­toi­lu­har­ras­tuk­ses­ta. Sor­mus mit­taa muun mu­as­sa suo­ri­tuk­sia ja unen laa­tua. Nur­mis­to ker­too ole­van­sa kun­toi­lus­sa­kin ta­voit­teel­li­nen. Hän aloit­ti vii­me tal­ve­na val­men­tau­tu­mi­sen elä­män­sä en­sim­mäi­seen ma­ra­to­niin ja en­si vuon­na edes­sä on toi­nen. Hän juok­see 5–6 ker­taa vii­kos­sa. Juos­tes­saan hän kuun­te­lee ää­ni­kir­jo­ja.

– Kaik­ki kir­jat ei­vät toi­mi ää­ni­kir­joi­na yh­tä hy­vin. Par­hai­ta ovat elä­mä­ker­rat tai ke­vy­et dek­ka­rit. Kau­no­kir­jal­li­suut­ta ha­lu­an edel­leen lu­kea teks­ti­muo­dos­sa, kos­ka se mah­dol­lis­taa py­säh­ty­mi­sen, ker­taa­mi­sen ja teks­tin ma­kus­te­le­mi­sen ihan eri ta­val­la.

Kir­jal­li­suu­den osuut­ta Nur­mis­ton va­paa-ajas­ta ovat vii­me vuo­si­na ni­pis­tä­neet laa­duk­kaat tv-sar­jat, joi­ta hän seu­raa Netf­li­xis­tä ja HBO:sta.

Te­ko­ä­lys­tä haas­tet­ta te­ki­jä­noi­keuk­sil­le

Di­gi­ta­li­saa­tio muut­taa maa­il­maa ja tuo uu­sia haas­tei­ta myös IPR-ju­ris­tien työ­hön. Esi­mer­kik­si te­ko­ä­lys­tä pu­hu­taan pal­jon, ja sii­hen la­da­taan pal­jon odo­tuk­sia.

Eräs mie­len­kiin­toi­nen IPR-haas­te liit­tyy sii­hen, mi­ten suo­ja­ta sel­lai­sia te­ko­ä­lyn ai­kaan saa­mia tuo­tok­sia, jot­ka ih­mi­sen luo­mi­na voi­si­vat saa­da te­ki­jä­noi­keus­suo­jaa. Esi­merk­kei­nä täs­tä vaik­ka­pa teks­tit, ku­vat ja mu­siik­ki. Ih­mi­nen luo uut­ta van­han pääl­le. Myös te­ko­ä­lyn opet­ta­mi­sen voi­daan olet­taa usein edel­lyt­tä­vän te­ki­jä­noi­keu­del­la suo­ja­tun ma­te­ri­aa­lin hyö­dyn­tä­mis­tä.

Haas­tee­na te­ko­ä­lyn ke­hit­tä­mi­ses­sä voi si­ten ol­la riit­tä­vän ai­neis­to­mas­san saa­ta­vuus. On esi­tet­ty, et­tä näi­hin haas­tei­siin tu­li­si vas­ta­ta sään­te­lyl­lä. Joka ta­pauk­ses­sa nii­hin tu­lee va­rau­tua so­pi­mus­jär­jes­te­lyis­sä.

Al­ku­vuon­na hy­väk­syt­tiin myös run­saas­ti kes­kus­te­lua he­rät­tä­nyt te­ki­jä­noi­keus­di­rek­tii­vi. Di­rek­tii­vi muun mu­as­sa edel­lyt­tää in­ter­ne­tin alus­ta­pal­ve­luil­ta toi­mia lu­vat­ta ja­e­tun ma­te­ri­aa­lin val­vo­mi­sek­si ja pois­ta­mi­sek­si.

Di­rek­tii­vi kä­sit­te­lee myös tie­don­lou­hin­taa, jol­la on lii­tyn­tö­jä te­ko­ä­lyyn. Di­rek­tii­vi joh­taa muu­tok­siin myös Suo­men te­ki­jä­noi­keus­lain­sää­dän­nös­sä. Di­rek­tii­vi on tar­koi­tus saa­da imp­le­men­toi­duk­si osak­si kan­sal­lis­ta lain­sää­dän­töä vuo­teen 2021 men­nes­sä. Vii­me kä­des­sä di­rek­tii­vin vai­ku­tuk­set tu­le­vat tar­ken­tu­maan EU-tuo­mi­ois­tui­men rat­kai­su­jen myö­tä.