JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Shutterstock

28.11.2019 10:00

Teks­ti Ter­hi Hau­ta­mä­ki // Kuva Shut­ters­tock

Vakavasti otettava muoti

Muo­ti­oi­keu­den yh­dis­tys viet­ti syk­syl­lä vii­si­vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vi­ään. Kun yh­dis­tys pe­rus­tet­tiin, ai­he­pii­riin suh­tau­dut­tiin in­nok­kaas­ti, mut­ta myös hie­man ylen­kat­so­en.

– Muo­ti on kat­sot­tu pin­nal­li­sek­si ja he­rät­tää tee­ma­na mo­nis­sa vä­hek­sy­viä tun­tei­ta, sa­noo asi­a­na­ja­ja Emi­lia Hod­ge, joka toi­mii Muo­ti­oi­keu­den yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na. 

Sit­tem­min muo­ti­a­lan kor­ke­a­kou­lu­tuk­ses­ta on tul­lut kan­sain­vä­li­nen me­nes­tys­ta­ri­na. Pla­gi­oin­ti ja pi­ra­tis­mi ovat li­sän­neet ym­mär­rys­tä muo­tiin liit­ty­vän ju­ri­dii­kan tär­key­des­tä.

– Kan­sain­vä­li­ses­ti ol­laan ai­heen tut­ki­muk­ses­sa jo huo­mat­ta­vas­ti pi­dem­mäl­lä, mut­ta Suo­mes­sa­kin on men­ty pal­jon eteen­päin.

Yh­dis­tyk­sen jä­se­nis­sä on niin ju­ri­dii­kan alan ih­mi­siä kuin muo­ti­suun­nit­te­li­joi­ta ja mui­ta muo­ti­a­lan toi­mi­joi­ta.

Hod­ge it­se työs­ken­te­lee im­ma­te­ri­aa­li­oi­keu­teen eri­kois­tu­nees­sa asi­a­na­jo­toi­mis­to Pro­per­tas­sa. Muo­ti­oi­keus pai­not­tuu juu­ri im­ma­te­ri­aa­li­oi­keu­den ky­sy­myk­siin.

Hil­jat­tain syn­tyi kohu, kun Ma­kia-yri­tyk­sen print­ti­ku­van huo­mat­tiin muis­tut­ta­van Me­ren­kä­vi­jät-pur­si­seu­ran lo­goa.

– Im­ma­te­ri­aa­li­oi­keus­louk­kauk­sia on ol­lut ylei­ses­ti kaut­ta ai­kain, ja muo­ti­a­lal­la luo­va­na ala­na ai­ka usein. Sel­vää on, et­tä mie­len­kiin­to on li­sään­ty­nyt. Suo­mes­sa toi­mit­ta­jat ovat val­veu­tu­nei­ta, ja hei­tä kiin­nos­taa ju­ri­di­nen­kin puo­li.

Isok­si ai­he­pii­rik­si on nous­sut vas­tuul­li­suus, jo­hon kuu­luu laa­ja kir­jo ky­sy­myk­siä teks­tii­lien val­mis­tuk­sen, ke­räyk­sen ja kier­rä­tyk­sen lain­sää­dän­nös­tä ali­han­kin­ta­mai­den työ­o­lo­jen ju­ri­diik­kaan.

– Vas­tuul­li­suu­teen kuu­luu myös im­ma­te­ri­aa­li­oi­keut­ta, kun yri­tyk­set ke­hit­tä­vät tek­no­lo­gi­oi­ta uu­sien, kor­vaa­vien ma­te­ri­aa­lien val­mis­tuk­seen.

Muo­ti­oi­keus ei lii­ty vain val­mis­ta­vaan te­ol­li­suu­teen, vaan myös jäl­leen­myyn­tiin, ku­lut­ta­ja­kaup­paan ja mai­non­taan.

– Rans­kas­sa pu­hu­taan pal­jon mal­lien eet­ti­ses­tä palk­kaa­mi­ses­ta, ja sii­hen on laa­dit­tu eri­tyis­lain­sää­dän­töä. EU:ssa on puu­tut­tu ase­tuk­sel­la verk­ko­kau­pan pe­rus­teet­to­miin maa­ra­joi­tuk­siin. Suo­mes­sa oi­keus­käy­tän­nös­sä pin­nal­la ovat ol­leet hin­ta­ver­tai­lua kos­ke­vat ky­sy­myk­set, Hod­ge mai­nit­see.