JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Johanna Kainulainen

28.11.2019 10:00

Teks­ti Mir­ja Kolt­to­la

Järjestörekisteri uudistuu tammikuussa

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton jär­jes­tö­re­kis­te­rin uu­dis­tus on eden­nyt vuo­den 2019 ai­ka­na suun­ni­tel­lus­ti. IT- ja ke­hit­tä­mi­sa­si­an­tun­ti­ja Eric Puch­ne­rin mu­kaan uu­dis­tet­tu jär­jes­tö­re­kis­te­ri su­ju­voit­taa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton työs­ken­te­lyä vuo­den 2020 alus­ta läh­tien.

– Tar­koi­tus on, et­tä las­ku­tus­ta voi­daan aloit­taa uu­den jär­jes­tel­män kaut­ta jo tam­mi­kuus­sa, vah­vis­taa uu­dis­tuk­ses­ta vas­taa­va Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pää­sih­tee­ri Min­na Me­len­der.

Heti al­ku­ke­vääs­tä al­kaa uu­dis­tuk­sen toi­nen vai­he, joka al­kaa seu­raa­vien muu­tos­ten mää­rit­te­lyl­lä.

– Sii­nä käy­dään hy­vin tark­kaan läpi pro­ses­sit esi­mer­kik­si jä­sen­ha­ke­mus­ten ja val­von­ta-asi­oi­den osal­ta, Me­len­der sa­noo.

Jä­sen­ten tie­to­tur­va pa­ra­nee, kun ote­taan käyt­töön vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen asi­oin­ti­pal­ve­lu. Asi­a­na­ja­jat pys­ty­vät jat­kos­sa seu­raa­maan vi­reil­lä ole­vaa asi­aan­sa asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa.

Uu­dis­tusp­ro­jek­tia koor­di­noi­va Eric Puch­ner us­koo, et­tä uu­dis­tus saa­daan ko­ko­nai­suu­des­saan val­miik­si tu­le­van vuo­den ai­ka­na.

Esi­mer­kik­si val­von­ta­lau­ta­kun­nal­le uu­dis­tus sääs­tää yh­den val­von­ta­ju­ris­tin pal­kan vuo­des­sa sekä no­peut­taa kä­sit­te­ly­ai­ko­ja. Täy­des­tä te­hok­kuu­des­ta saa­daan naut­tia kui­ten­kin vas­ta, kun uu­dis­tus on saa­tu val­miik­si, pää­sih­tee­ri Me­len­der muis­tut­taa.

– Moni Asi­a­na­ja­ja­lii­tos­sa te­kee juu­ri nyt jär­jes­tel­män tes­tauk­sia, mikä toki osal­taan saat­taa hei­jas­tua ruuh­kai­sim­pi­na päi­vi­nä myös muu­hun asi­a­kas­pal­ve­luum­me. Ke­hi­täm­me kui­ten­kin jär­jes­tel­mää jä­sen­tem­me asi­oin­nin pa­ran­ta­mi­sek­si, jo­ten toi­von, et­tä ym­mär­rys­­tä ja kär­si­väl­li­syyt­tä riit­tää. Re­kis­te­riu­u­dis­tuk­sen val­mis­tu­mi­nen tuo jä­se­nil­le ai­em­paa huo­mat­ta­vas­ti no­­pe­am­mat ja not­ke­am­mat työ­ka­lut säh­köi­seen asi­oin­tiin lii­tos­sa.