JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.2.2020 8:20

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen

Asiana­ja­ja­liit­topäivä tarjosi tuhdin tietopaketin

Asi­a­na­ja­ja­liit­to­päi­vä ko­ko­si lii­ton asi­an­tun­ti­ja­ryh­mät ja va­li­o­kun­nat kool­le mar­ras­kuus­sa ho­tel­li Cla­ri­o­niin Hel­sin­kiin. Il­ta­päi­vän ai­ka­na kuul­tiin kat­ta­va kir­jo esi­tyk­siä, jot­ka tar­jo­si­vat asi­a­na­ja­jil­le päi­vi­tyk­sen lä­hi­tu­le­vai­suu­den la­ki­muu­tok­sis­ta ja nii­den vai­ku­tuk­sis­ta asi­a­na­ja­jien ar­keen.

Pu­heen­vuo­rot ava­si kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den pre­si­dent­ti Kari Kuu­si­nie­mi, joka vas­tai­li asi­a­na­ja­jien ky­sy­myk­siin uu­des­ta hal­lin­top­ro­ses­si­lais­ta ja KHO:n va­li­tus­lu­pa­jär­jes­tel­mäs­tä.

Uu­dis­tuk­sen myö­tä KHO:sta tu­lee va­li­tus­lu­pa­tuo­mi­ois­tuin, ei­kä kiel­tei­siä lu­pa­pää­tök­siä tar­vit­se pe­rus­tel­la va­li­tus­lu­paa ha­ke­val­le. Kuu­si­nie­mi rau­hoit­te­li pai­kal­la ol­lei­ta asi­a­na­ja­jia, et­tä uu­dis­tus lä­hin­nä täs­men­tää ai­em­paa sää­te­lyä.

– Kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen tu­le­vis­ta asi­ois­ta noin 75–80 pro­sent­tia on ny­ky­ään­kin va­li­tus­lu­pa-asi­oi­ta, Kuu­si­nie­mi to­te­si.

Oi­keus­mi­nis­te­ri­ön yli­joh­ta­jat Ant­ti T. Lei­no­nen ja Vil­le Hink­ka­nen ker­toi­vat omis­sa pu­heen­vuo­rois­saan mi­nis­te­ri­ös­sä käyn­nis­sä ole­vis­ta lain­sää­dän­tö­hank­keis­ta. Lei­no­nen toi­voi jat­koa oi­keus­mi­nis­te­ri­ön ja asi­a­na­ja­ja­kun­nan vä­li­sel­le toi­mi­val­le yh­teis­työl­le.

– Asi­a­na­ja­jil­la on pa­ras tie­to sii­tä, mi­ten suo­ma­lai­nen ri­kosp­ro­ses­si toi­mii, min­kä­lai­nen on uh­rin ase­ma ja mi­ten lain­sää­dän­tö toi­mii käy­tän­nös­sä, Lei­no­nen to­te­si.

Mie­len­kiin­toa he­rät­ti myös asi­a­na­ja­ja Eli­sa Il­mo­nie­men esi­tys las­ten huol­toa ja ta­paa­mi­soi­keut­ta kos­ke­van lain muu­tok­ses­ta. Muu­tok­sen myö­tä lap­sen kuu­le­mi­nen ko­ros­tuu huol­toa ja ta­paa­mi­soi­keut­ta kos­ke­vas­sa pro­ses­sis­sa.

– On kui­ten­kin tär­ke­ää muis­taa, et­tä kos­kaan pro­ses­sin lop­pu­tu­los­ta ei pää­tä lap­si it­se, vaan pää­tös on ai­na van­hem­pien tai tuo­mi­ois­tui­men, vaik­ka las­ta sii­nä kuul­laan­kin, Il­mo­nie­mi pai­not­ti.

Asi­a­na­ja­ja­liit­to­päi­vä jär­jes­tet­tiin nyt kol­mat­ta ker­taa. Seu­raa­van ker­ran päi­vä on tar­koi­tus jär­jes­tää lop­pu­vuo­des­ta 2020.