JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.2.2020 8:20

Teks­ti Ter­hi Hau­ta­mä­ki // Kuva Mar­ja Vää­nä­nen

Asianajajille lisää koulutusta verkossa

Työ­e­lä­män op­pi­mi­sen ke­hit­tä­jä Sal­la Vai­nio aloit­ti Asi­a­na­ja­ja­lii­ton kou­lu­tu­sa­si­an­tun­ti­ja­na mar­ras­kuus­sa 2019. Hän ha­lu­aa osal­lis­taa ih­mi­siä myös di­gi­maa­il­man kaut­ta.

Mitä kou­lu­tu­sa­si­an­tun­ti­ja te­kee?

Vas­taan täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen ja uu­dis­tu­van asi­a­na­ja­ja­tut­kin­non ke­hit­tä­mi­ses­tä ja to­teu­tuk­ses­ta yh­des­sä lii­ton asi­an­tun­ti­joi­den ja va­li­o­kun­tien kans­sa.

Mil­lai­nen on taus­ta­si en­nen liit­toon tu­loa?

Olen ol­lut yli 10 vuot­ta ke­hit­tä­mäs­sä kou­lu­tuk­sen me­to­de­ja ja täy­den­nys­kou­lu­tus­ta kun­ta- ja yk­si­tyis­sek­to­ril­la, myös kan­sain­vä­li­ses­ti. Olen te­o­lo­gi­an mais­te­ri ja opis­kel­lut myös psy­ko­lo­gi­aa, ja olen toi­mi­nut opet­ta­jana, kou­lut­ta­ja­na, työ­noh­jaa­ja­na ja val­men­ta­ja­na. Mi­nut tun­ne­taan di­gi­maa­il­man pe­da­go­gis­ten mal­lien ja verk­ko­ma­te­ri­aa­lien ke­hit­tä­jä­nä.

Mitä odo­tat uu­del­ta teh­tä­väl­tä­si?

Ha­lu­an pal­vel­la jä­se­niä laa­duk­kail­la kou­lu­tuk­sil­la, jot­ka an­ta­vat hei­dän työ­hön­sä li­sä­ar­voa. On iha­na pääs­tä edis­tä­mään työ­e­lä­mä­tai­to­ja laa­jas­ti. Asi­a­na­ja­jien ju­ri­di­nen osaa­mi­nen on tär­ke­ää, mut­ta tär­kei­tä ovat myös pro­ses­si­o­saa­mi­nen, yrit­tä­jyy­so­saa­mi­nen sekä ar­jen tai­dot, ku­ten it­sen­sä joh­ta­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot.

Mitä tu­le­vil­ta kou­lu­tuk­sil­ta kan­nat­taa odot­taa?

Lä­hi­kou­lu­tuk­sel­la on tär­keä paik­kan­sa, mut­ta sen rin­nal­la verk­ko­kou­lu­tus tu­lee li­sään­ty­mään. Kii­rei­siä asi­a­na­ja­jia aut­taa ajan­käy­tös­sä, et­tä he voi­vat tart­tua kou­lu­tuk­siin sil­loin kun heil­le so­pii ja va­li­ta it­se­ään par­hai­ten pal­ve­le­vat pa­la­set.