JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.9.2020 8:00

Teks­ti Pek­ka Män­ty­lä // Kuva Shut­ters­tock

Kokiko päämiehesi vääryyttä? Muista prosessiavustus!

On­ko oi­keus­jär­jes­tel­mäs­sä va­lu­vi­ka? La­ki­py­kä­lä on koh­tuu­ton? On­ko vi­ra­no­mais­me­net­te­lys­sä ol­lut vi­kaa, mut­ta pää­mies on va­ra­ton ei­kä saa oi­keu­sa­pua?

Asi­a­na­ja­ja voi täl­lai­sis­sa oi­keu­del­li­ses­ti mer­kit­tä­vis­sä ja en­nak­ko­rat­kai­sua kai­paa­vis­sa ta­pauk­sis­sa ha­kea Asi­a­na­ja­ja­lii­tol­ta avus­tus­ta jut­tu­jen aja­mi­seen.

Asi­a­na­ja­ja­liit­to lin­jaa avus­tuk­siin ja­et­ta­van sum­man vuo­sit­tain, mut­ta tois­tai­sek­si ha­ke­muk­sia on tul­lut vä­hem­män kuin oli­si ja­et­ta­vaa. Sik­si liit­to roh­kai­see­kin ha­ke­maan tu­kia: Liit­to ha­lu­aa toi­mia sel­kä­no­ja­na, jot­ta asi­a­na­ja­ja ei jou­du mer­kit­tä­vis­sä ta­pauk­sis­sa toi­mi­maan vain omal­la ris­kil­lään.

Kuka voi hakea tukea?

Avus­tus­ta voi ha­kea vain asi­a­na­ja­ja, pää­mie­hen­sä puo­les­ta ja suos­tu­muk­sel­la. Mi­kä­li ha­ki­ja­na ja oi­keu­den­louk­kauk­sen koh­tee­na on asi­a­na­ja­ja, avus­tuk­sen myön­tä­mi­nen edel­lyt­tää, et­tä asi­a­mie­he­nä ju­tus­sa toi­mii toi­nen asi­a­na­ja­ja.

Miten hakea?

Jär­jes­te­ly on mah­dol­li­sim­man yk­sin­ker­tai­nen: Lä­he­tä va­paa­muo­toi­nen säh­kö­pos­ti lii­ton pää­sih­tee­ril­le Min­na Me­len­de­ril­le, joka vie ha­ke­muk­sen työ­va­li­o­kun­taan pu­heen­joh­ta­jis­ton kä­sit­te­lyyn.

Millaisiin asioihin?

Avus­tus­ta voi­daan myön­tää ri­kos- ja rii­ta-asi­an sekä hal­lin­nol­li­sen asi­an aja­mi­seen ko­ti­mai­sis­sa ja ul­ko­mai­sis­sa sekä yli­kan­sal­li­sis­sa oi­keus­suo­ja­e­li­mis­sä, tuo­mi­ois­tui­mis­sa sekä eri­lai­sis­sa lail­li­suus­val­von­ta­e­li­mis­sä ja -vi­ra­no­mai­sis­sa, mu­kaan lu­kien rii­dan­rat­kai­su­e­li­met.

Kuinka paljon voi saada?

Liit­to voi myön­tää yh­teen­sä 500–5 000 eu­ron jut­tu­koh­tai­sen avus­tuk­sen ja eri­tyi­ses­tä syys­tä enem­män­kin. Avus­tus myön­ne­tään ai­na etu­kä­teen, ikään kuin va­kuu­tuk­sek­si.

Mitkä seikat puoltavat?

Avus­tuk­sen saa­mis­ta avit­taa, kun kyse on ju­tus­ta, jo­hon ei ole saa­ta­vis­sa jul­kis­ta oi­keu­sa­pua. Ju­tul­la tu­li­si ol­la myös laa­jem­paa yleis­tä oi­keu­den­hoi­dol­lis­ta mer­ki­tys­tä, ja ju­tun aja­mi­sel­la tu­li­si pyr­kiä oi­keus­jär­jes­tel­män vir­hei­den kor­jaa­mi­seen.

Se­kin puol­taa, mi­kä­li asi­ak­kaan oi­keus­tur­va­on­gel­ma liit­tyy asi­a­na­ja­jan oi­keu­teen har­joit­taa am­mat­ti­aan it­se­näi­ses­ti ja riip­pu­mat­to­mas­ti.

”Olen tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen”

Asi­a­na­jo­toi­mis­to Su­si­luo­don asi­a­na­ja­ja Jan­ne Ny­man on yk­si avus­tus­ta hyö­dyn­tä­neis­tä.

”Ri­ko­sa­si­ois­sa tu­lee jos­kus ti­lan­ne, jos­sa kä­rä­jä­oi­keus koh­tuul­lis­taa val­ti­on va­rois­ta kor­vat­ta­vaa las­kua, ja asi­a­na­ja­ja on rat­kai­sus­ta eri miel­tä. Har­kit­ta­es­sa va­li­tuk­sen te­ke­mis­tä kyn­nyk­sek­si tu­lee usein ajan­käyt­tö: Va­li­tus edel­lyt­tää jat­ko­kä­sit­te­ly­lu­paa, ja te­hok­kaal­ta­kin asi­a­na­ja­jal­ta me­nee va­li­tuk­sen laa­ti­mi­seen vä­hin­tään 2–3 tun­tia. Ho­vi­oi­keus ei mak­sa kor­vaus­ta avus­ta­jan omis­ta oi­keu­den­käyn­ti­ku­luis­ta. Ja mi­kä­li va­li­tus ei me­nes­ty, tu­lee toi­mis­tol­le ris­kik­si 500 eu­ron oi­keu­den­käyn­ti­mak­su.

Sain pro­ses­si­a­vus­tus­ta ta­pauk­seen, jos­sa asi­ak­kaa­ni oli hen­ki­ri­kok­sen yri­tyk­sen asi­a­no­mis­ta­ja. Hä­nel­lä oli oi­keus­tur­va­va­kuu­tus, ja kä­rä­jä­oi­keus an­toi ROL 2 lu­vun 1 a §:n 1 mo­men­tin 3 koh­dan mu­kai­sen avus­ta­jan­mää­räyk­sen va­kuu­tuk­sen oma­vas­tuu­o­suu­teen. Kä­rä­jä­oi­keus kui­ten­kin käyt­ti vir­heel­li­ses­ti val­ti­on va­rois­ta kor­vat­ta­vas­sa palk­ki­on osas­sa oi­keu­sa­vun tun­ti­ve­loi­tus­ta nor­maa­lin tun­ti­ve­loi­tuk­sen si­jaan.

Int­res­si­ni oli al­le tu­hat eu­roa, mut­ta pe­ri­aat­teen­kin vuok­si ha­lu­sin ha­kea muu­tos­ta, kos­ka edel­lä ku­vat­tu ti­lan­ne on lail­la sään­te­le­mä­tön, ja käy­tän­nöt vaih­te­le­vat.

Ho­vi­oi­keus muut­ti kä­rä­jä­oi­keu­den rat­kai­sua muu­tos­vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti, mut­ta ei kor­van­nut oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja­ni. Ne kor­vat­tiin si­ten pro­ses­si­a­vus­tuk­sel­la, jo­ten olen tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen, ja li­säk­si meil­lä on nyt käy­tet­tä­vä­näm­me ho­vi­oi­keu­den rat­kai­su sel­kiyt­tä­mään avus­ta­jan­mää­räyk­sen ja oi­keus­tur­va­va­kuu­tuk­sen yh­tä­ai­kais­ta so­vel­ta­mis­ta.”