JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Johanna Kainulainen

28.11.2019 10:00

Tekoälystä apua oikeusprosesseihin?

Eräs kiin­nos­ta­va tee­ma vii­me vuo­si­na on ol­lut kes­kus­te­lu eri­lais­ten te­ko­ä­ly­so­vel­lu­tus­ten käyt­tö­a­lan li­sää­mi­ses­tä. Kes­kus­te­lun yti­mes­sä on ol­lut poh­din­ta sii­tä, voi­si­ko te­ko­ä­ly­so­vel­lus joko avus­taa ih­mi­sen työ­tä tai jois­sain ti­lan­teis­sa kor­va­ta ih­mi­sen. Us­kon, et­tä myös oi­keu­den­hoi­to voi­si hyö­tyä te­ko­ä­lys­tä jois­sain asi­ois­sa.

Yk­si konk­reet­ti­nen jo käyn­nis­ty­nyt toi­men­pi­de on oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­sä käyn­nis­sä ole­va han­ke, jos­sa py­ri­tään hel­pot­ta­maan tuo­mi­ois­tuin­rat­kai­su­jen ja mui­den vi­ra­no­mais­pää­tös­ten ano­ny­mi­soin­tia. Hank­kees­sa py­ri­tään luo­maan te­ko­ä­lyn käyt­töön pe­rus­tu­via työ­ka­lu­ja. Näin voi­tai­siin li­sä­tä tuo­mi­ois­tuin­rat­kai­su­jen jul­kai­se­mis­ta, kun rat­kai­su­jen ano­ny­mi­soin­ti hoi­tui­si ny­kyis­tä yk­sin­ker­tai­sem­min.

Vas­taa­van kal­tai­set ma­nu­aa­li­työ­tä au­to­ma­ti­soi­vat so­vel­lu­tuk­set voi­si­vat hel­pot­taa oi­keusp­ro­ses­se­ja. Esi­mer­kik­si voi­si aja­tel­la, et­tä so­vel­lus voi­si ri­ko­sa­si­as­sa esit­tää tie­to­kan­ta-ai­neis­ton poh­jal­ta to­si­sei­kas­toa vas­taa­van ju­tun me­di­aa­ni­ran­gais­tuk­sen tai yk­sin­ker­tai­sim­mis­sa rii­ta-asi­ois­sa kone voi­si tuot­taa rat­kai­su­poh­jan ih­mi­sen tar­kas­tet­ta­vak­si ja hy­väk­syt­tä­väk­si. Oi­keus­tur­van to­teu­tu­mi­nen kui­ten­kin edel­lyt­tää, et­tä tuo­mi­ois­tuin­ten rat­kai­su­har­kin­ta ja pää­tök­sen­te­ko ta­pah­tu­vat vie­lä ih­mis­työ­nä.

Lä­hi­vuo­si­na tu­lee rat­kais­ta­vak­si ylei­sen ta­son sään­te­ly­ky­sy­mys sii­tä, mil­lais­ta jul­ki­sen val­lan pää­tök­sen­te­koa voi­daan yli­pään­sä au­to­ma­ti­soi­da. Tämä edel­lyt­tää pe­rus­teel­lis­ta oi­keu­del­lis­ta har­kin­taa ja eri­tyi­ses­ti oi­keus­tur­va­nä­kö­koh­tien huo­mi­oi­mis­ta. Us­kon, et­tä ih­mi­sen har­kin­taa oi­keu­den­hoi­dos­sa kone ei voi vuo­siin kor­va­ta. Sen si­jaan te­ko­ä­lys­tä voi­daan saa­da apua sii­hen, et­tä ih­mi­nen voi kes­kit­tyä teh­tä­viin, jois­sa edel­ly­te­tään ih­mi­sen te­ke­mää har­kin­taa.

 

Lau­ri Kos­ken­taus­ta

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton
oi­keus­po­liit­ti­nen ju­ris­ti