JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Asianajotoimisto Gummerus suunnittelee henkilöstölleen etätyömahdollisuutta Espanjaan.

Asianajotoimisto Gummerus suunnittelee henkilöstölleen etätyömahdollisuutta Espanjaan.

Silja Viitala

Etätöitä Espanjassa

Do­ku­ment­tien skan­naa­mi­nen di­gi­taa­li­seen muo­toon mah­dol­lis­taa toi­mis­ton liik­ku­mi­sen vaik­ka Es­pan­jaan as­ti. Etä­työs­ken­te­lyn avul­la asi­a­na­ja­ja voi pa­rem­min kes­kit­tyä ta­pauk­siin, us­koo Kaar­le Gum­me­rus.

Tam­pe­re­lai­nen asi­a­na­jo­toi­mis­to Gum­me­rus ai­koo lä­het­tää työn­te­ki­jän­sä en­si ke­vää­nä ko­kei­le­maan, mi­ten etä­työ on­nis­tuu Es­pan­jan au­rin­gos­sa. Muu­ta­ma hen­ki­lö tu­lee siir­tä­mään työ­pis­teen­sä ul­ko­mail­le vii­kok­si ker­ral­laan.

Kaar­le Gum­me­rus läh­ti to­teut­ta­maan ide­aa, kun vas­ta muu­ta­man vuo­den käy­tös­sä ol­lut Tam­pe­reen toi­mis­to al­koi käy­dä ah­taak­si.

‒ Em­me ha­lua, et­tä kaik­ki työ muut­tuu etä­työk­si, vaan mah­dol­lis­taa työ­hön kes­kit­ty­mi­sen. Ha­lu­am­me edel­leen juo­da kah­via yh­des­sä, pi­tää pa­la­ve­rei­ta ja kes­kus­tel­la ju­tuis­ta, Gum­me­rus to­te­aa.

Es­pan­jas­ta etä­nä töi­tä te­ke­vä osal­lis­tuu viik­ko­pa­la­ve­riin vi­de­o­neu­vot­te­luoh­jel­mal­la. Kor­ke­a­laa­tuis­ta oh­jel­maa voi­daan tu­le­vai­suu­des­sa käyt­tää asi­ak­kaan lu­val­la myös asi­a­na­ja­jan ja asi­ak­kaan vä­li­siin neu­vot­te­lui­hin, jos yh­tey­det toi­mi­vat pät­ki­mät­tä.

‒ On epäil­ty, et­tä pe­taan täs­sä it­sel­le­ni elä­ke­päi­viä. Elä­kei­kään mi­nul­la on kui­ten­kin vie­lä kym­me­nen vuot­ta, Gum­me­rus to­te­aa.

Etä­työ­mah­dol­li­suus py­ri­tään tar­jo­a­maan kai­kil­le, myös sih­tee­reil­le, vaik­ka sii­nä on omat haas­teen­sa. Ope­raat­to­ril­ta on jo tar­kis­tet­tu, et­tä läp­pä­rin kaut­ta käy­tet­tä­vä pu­he­lin­vaih­de toi­mii myös ul­ko­mail­ta. Sih­tee­rien etä­työs­ken­te­lys­sä tu­lee kui­ten­kin ot­taa huo­mi­oon myös pos­ti, jon­ka ei ha­lu­ta ka­sau­tu­van Suo­men toi­mis­toon odot­ta­maan hei­dän pa­luu­taan. Jon­kun täy­tyy­kin skan­na­ta do­ku­men­tit pal­ve­li­mel­le.

‒ Haas­te on myös sii­nä, et­tei­vät sih­tee­rit näe mei­tä toi­mis­tol­la. Jo nyt he tie­tä­vät pu­he­lin­so­vel­lus­ten an­si­os­ta tark­kaan, mis­sä me­nem­me, mut­ta so­vel­luk­set pi­tää ot­taa en­tis­tä ak­tii­vi­sem­paan käyt­töön.

Jos ko­kei­lu on­nis­tuu, etä­työ­mah­dol­li­suus tuo jous­toa kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le. Sii­tä­kään ei ole hait­taa, jos aa­mui­sin ja il­tai­sin pää­see ul­koi­le­maan Es­pan­jan läm­pi­mis­sä mai­se­mis­sa ko­ti­mai­sen rän­tä­sa­teen si­jaan. Tu­le­vai­suu­des­sa toi­mis­ton asi­a­na­ja­jat voi­vat eh­kä työs­ken­nel­lä myös ko­ti­maas­sa pi­dem­män vä­li­mat­kan ta­paus­ten pa­ris­sa niin, et­tei hei­dän tar­vit­se mat­kus­taa vä­li­päi­vi­nä toi­mis­tol­le.

Mir­ja Kolt­to­la