JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anna-Kaisa Jormanainen

Liitto lisää verkkokursseja ja sähköistä asiointia

Or­ga­ni­saa­ti­ouu­dis­tuk­sen myö­tä liit­to tar­jo­aa jä­se­nil­leen pa­rem­paa pal­ve­lua, mo­ni­puo­li­sem­paa kou­lu­tus­ta sekä käy­tän­nön tu­kea di­gi­loik­kaan.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton uu­si or­ga­ni­saa­tio tu­lee voi­maan vai­heit­tain tä­män vuo­den ai­ka­na, kun­han hen­ki­lö­kun­ta saa­daan pe­reh­dy­tet­tyä uu­siin teh­tä­viin ja rek­ry­toin­nit hoi­det­tua. 

– Meil­lä muun mu­as­sa aloit­ti maa­lis­kuus­sa IT- ja ke­hit­tä­mi­sa­si­an­tun­ti­ja. Hän aut­taa ja kou­lut­taa asi­a­na­ja­jia di­gi­ta­li­soi­maan toi­mis­to­jaan ja li­säk­si hän ke­hit­tää lii­ton säh­köi­siä pal­ve­lui­ta, pää­sih­tee­ri Min­na Me­len­der ker­too.   

– Re­kis­te­rit ja asi­oin­ti­pal­ve­lu uu­dis­te­taan pal­ve­lu­muo­toi­lu­nä­kö­kul­mas­ta, jo­ten IT-asi­an­tun­ti­ja pää­see myös miet­ti­mään, mi­ten säh­köi­nen asi­oin­ti saa­daan mah­dol­li­sim­man help­po­käyt­töi­sek­si ja toi­mi­vak­si. 

Re­kis­te­riu­u­dis­tus voi ai­heut­taa siir­ty­mä­ai­ka­na joi­hin­kin pal­ve­lui­hin vii­vet­tä, mut­ta la­ki­sää­tei­set asi­at hoi­de­taan sil­loin­kin ai­ka­tau­lus­sa. 

Li­säk­si liit­toon on rek­ry­toi­tu ta­lou­sa­si­an­tun­ti­ja sekä mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän asi­an­tun­ti­ja, jon­ka vas­tui­siin kuu­luu ta­pah­tu­mien ja kou­lu­tus­ten koh­den­net­tu mark­ki­noin­ti, mut­ta jon­ka on mää­rä aut­taa ja ke­hit­tää myös val­von­ta­rat­kai­suis­ta vies­ti­mis­tä. 

– Ta­lous­hal­lin­to on ol­lut ul­kois­tet­tu­na, mut­ta pys­tym­me ke­hit­tä­mään pro­ses­se­ja ja ra­por­toin­te­ja pa­rem­min, kun saam­me asi­an­tun­ti­jan omaan toi­mis­toon, Me­len­der pe­rus­te­lee. 

Or­ga­ni­saa­ti­ouu­dis­tus on suu­rin ai­na­kin kym­me­neen vuo­teen, ja sitä tu­ke­vat myös ke­vääl­lä avat­ta­vat uu­det verk­ko­si­vut. 
 
–  Ta­voit­tee­na on pys­tyä pal­ve­le­maan jä­se­niä en­tis­tä pa­rem­min. Tämä ta­voi­te tuli suo­raan stra­te­gi­as­ta. Lii­tol­ta kai­va­taan enem­män konk­reet­tis­ta tu­kea ja apua, ja tä­hän tar­pee­seen py­rim­me nyt vas­taa­maan, Me­len­der sa­noo. 

Asi­a­na­ja­ja­liit­to jär­jes­tää täy­den­nys­kou­lu­tus­ta tar­jo­tak­seen asi­a­na­ja­jil­le rää­tä­löi­tyä kou­lu­tus­ta ja hel­pot­taak­seen si­ten kou­lut­tau­tu­mis­vel­vol­li­suu­den täyt­tä­mis­tä. Tyy­pil­li­sim­piä ovat puo­len päi­vän mit­tai­set lu­en­to­kurs­sit.  

– Aja­tuk­se­na on jär­jes­tää kou­lu­tus­ta, jo­hon mah­dol­li­sim­man moni pys­tyi­si osal­lis­tu­maan. Kurs­se­ja py­ri­tään jär­jes­tä­mään mo­ni­puo­li­ses­ti eri oi­keu­de­na­loil­ta, ja puh­taan ju­ri­di­sen kou­lu­tuk­sen li­säk­si jär­jes­te­tään myös am­mat­ti­tai­toa muu­ten ke­hit­tä­vää kou­lu­tus­ta, pal­ve­lu­joh­ta­ja Lii­sa Aro ker­too.  

Kou­lu­tus­toi­min­nan ei ole tar­koi­tus tuot­taa voit­toa, vaan kurs­si­mak­suil­la ka­te­taan nii­den jär­jes­tä­mi­ses­tä ai­heu­tu­via ku­lu­ja. Sik­si kurs­si­mak­sut pys­ty­tään pi­tä­mään kau­pal­lis­ten ta­ho­jen jär­jes­tä­miä kurs­se­ja edul­li­sem­pi­na. 

Opet­ta­ji­na toi­mii ko­ke­nei­ta asi­a­na­ja­jia ja huip­pu­a­si­an­tun­ti­joi­ta myös alan ul­ko­puo­lel­ta. Tänä ke­vää­nä jär­jes­te­tään muun mu­as­sa Bu­si­ness De­ve­lop­ment Day, jos­sa on pu­hu­ja­na pal­kit­tu kan­sain­vä­li­nen kou­lut­ta­ja, kir­jai­li­ja ja asi­a­na­ja­ja It­zik Amiel. 

– Tou­ko­kuus­sa jär­jes­te­tään myös erit­täin mie­len­kiin­toi­nen kou­lu­tus asi­a­na­ja­jien etii­kas­ta ja han­ka­lis­ta pää­mie­his­tä, Aro vink­kaa. 

Lä­hes kaik­kia ti­lai­suuk­sia on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta etä­nä. 

– Osal­lis­tu­ja­mää­rät kurs­seil­lem­me ovat ol­leet kas­vus­sa eten­kin etä­o­sal­lis­tu­mi­sen suh­teen. Näin kou­lu­tus on en­tis­tä pa­rem­min kaik­kien jä­sen­tem­me ulot­tu­vil­la, Aro sa­noo.  

Mah­dol­li­suuk­sia jär­jes­tää tu­le­vai­suu­des­sa myös pel­käs­tään verk­ko­kurs­sei­na to­teu­tet­ta­via kou­lu­tuk­sia kar­toi­te­taan. 

– Kou­lu­tus­st­ra­te­gi­an uu­dis­tus­työn tar­koi­tuk­se­na on miet­tiä sy­väl­li­sem­min uu­sia ta­po­ja kou­lut­taa, ja verk­ko­kurs­sit ovat yk­si mah­dol­li­suus. 

Lop­pu­vuo­des­ta on­kin tar­koi­tus rek­ry­toi­da kou­lu­tu­sa­si­an­tun­ti­ja, jon­ka toi­men­ku­vaan muun mu­as­sa verk­ko-opin­to­jen suun­nit­te­lu kuu­luu. 

Teks­ti Ka­ta­rii­na Krab­be

Val­von­ta­yk­sik­kö säi­lyy riip­pu­mat­to­ma­na 

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton omia jä­se­niä kos­ke­vaan val­von­taan kuu­lu­vat muun mu­as­sa toi­mis­to­tar­kas­tuk­set ja täy­den­nys­kou­lut­tau­tu­mis­vel­voit­teen val­von­ta. Yleis­val­von­ta on lii­ton hal­li­tuk­sen vas­tuul­la ja käy­tän­nön teh­tä­viä hoi­taa tar­kas­tus­ju­ris­ti Kris­tii­na Sare. 

Val­von­ta­lau­ta­kun­ta on täy­sin eril­li­nen, luot­ta­mus­mie­his­tä koos­tu­va riip­pu­ma­ton elin, ei­kä lii­ton hal­li­tus voi puut­tua sen toi­min­taan tai rat­kai­sui­hin mil­lään lail­la. Val­von­ta­lau­ta­kun­ta val­voo asi­a­na­ja­jien ohel­la lu­pa­ju­ris­te­ja ja jul­ki­sia oi­keu­sa­vus­ta­jia.  

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton toi­mis­ton val­von­ta­yk­sik­kö val­mis­te­lee kan­te­lui­ta ja palk­ki­o­rii­ta-asi­oi­ta val­von­ta­lau­ta­kun­nan rat­kais­ta­vak­si. 

– Val­von­ta­yk­si­kös­tä on sää­det­ty asi­a­na­ja­ja­lais­sa, ja sik­si oli tär­keä pi­tää se or­ga­ni­saa­ti­ouu­dis­tuk­ses­sa eril­li­se­nä, vaik­ka val­von­ta tul­laan­kin yh­dis­tä­mään yh­dek­si toi­min­ta­sek­to­rik­si, ker­too Pia Kaup­pi­nen, joka toi­mii val­von­ta­yk­si­kön pääl­li­kön teh­tä­vis­sä 31.7. as­ti. 

Sen jäl­keen Kaup­pi­sel­le siir­ty­vät val­von­ta­joh­ta­jan teh­tä­vät. Hän on sekä tar­kas­tus­ju­ris­tin et­tä uu­den val­von­ta­yk­si­kön pääl­li­kön esi­mies. 

– Mi­nul­la ei kui­ten­kaan ole di­rek­tio-oi­keut­ta val­von­ta­yk­si­kön si­säi­seen te­ke­mi­seen, en­kä voi enää osal­lis­tua val­von­ta­lau­ta­kun­nan rat­kai­su­jen val­mis­te­luun, vaan huo­leh­din ai­no­as­taan tie­tyis­tä hal­lin­nol­li­sis­ta asi­ois­ta. Val­von­ta­joh­ta­ja­na pys­tyn kui­ten­kin neu­vo­maan asi­a­na­ja­jia eet­ti­sis­tä oh­jeis­ta il­man riip­pu­mat­to­muu­son­gel­mia. 

Yleis­val­von­nan puo­lel­la ke­hi­te­tään si­dos­ryh­mäyh­teis­työ­tä vi­ra­no­mais­ten kans­sa. Li­säk­si ra­han­pe­su­di­rek­tii­vit teet­tä­vät pal­jon työ­tä, jo­hon kai­va­taan li­sä­re­surs­se­ja. 

– Tar­koi­tus on siis teh­dä myös uu­des­sa roo­lis­sa käy­tän­nön työ­tä kä­det sa­ves­sa, Kaup­pi­nen ko­ros­taa.