JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sallittua ja kiellettyä

Asianajaja oli esteellinen huoltajuusriidassa

Asi­a­na­ja­ja oli toi­mi­nut vuon­na 2015 kan­te­li­jan avus­ta­ja­na ri­ko­sa­si­as­sa, jos­sa kan­te­li­jaa syy­tet­tiin ta­pon yri­tyk­ses­tä ja tuo­mit­tiin hä­tä­var­je­lun lii­oit­te­lu­na teh­dys­tä tör­ke­äs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä.

Kan­te­li­ja oli rii­tau­tu­nut lap­sen­sa huol­ta­juu­des­ta ja asu­mis­jär­jes­te­lyis­tä lap­sen iso­äi­din kans­sa sen jäl­keen, kun lap­sen äi­ti oli kuol­lut elo­kuus­sa 2017. Kan­te­li­ja moit­ti asi­a­na­ja­jaa sii­tä, et­tä tämä oli tam­mi­kuus­sa 2018 ot­ta­nut vas­taan huol­ta­juus­rii­taa kos­ke­van toi­mek­si­an­non lap­sen iso­äi­dil­tä.

Val­von­ta­lau­ta­kun­ta to­te­si, et­tä asi­a­na­ja­ja oli avus­ta­nut kan­te­li­jaa ti­lan­tees­sa, jos­sa kan­te­li­jaa oli epäil­ty va­ka­vas­ta ri­kok­ses­ta. Toi­saal­ta toi­mek­si­an­to oli ol­lut ly­hyt, kä­sit­tä­nyt vain kah­des­sa po­lii­si­kuu­lus­te­lus­sa avus­ta­mi­sen, ja toi­mek­si­an­to oli päät­ty­nyt lä­hes kol­me vuot­ta en­nen kuin asi­a­na­ja­ja oli ryh­ty­nyt hoi­ta­maan toi­mek­si­an­toa kan­te­li­jaa vas­taan.

Val­von­ta­lau­ta­kun­nan mie­les­tä asi­a­na­ja­ja ei ol­lut lo­jaa­li­suus­vel­vol­li­suu­den pe­rus­teel­la es­teel­li­nen ot­ta­maan vas­taan toi­mek­si­an­non, jos­sa kan­te­li­ja oli ol­lut pää­mie­hen vas­ta­puo­le­na. Sen si­jaan, kos­ka asi­a­na­ja­ja oli kan­te­li­jaa avus­ta­es­saan saa­nut tie­tää kan­te­li­jaan koh­dis­tu­nees­ta va­ka­vas­ta ri­ko­se­päi­lys­tä, jon­ka osal­ta hän oli vai­ti­o­lo­vel­vol­li­nen, val­von­ta­lau­ta­kun­ta kat­soi asi­a­na­ja­jan ol­leen es­teel­li­nen ot­ta­es­saan kan­te­li­jan vas­ta­puo­len toi­mek­si­an­non vas­taan ja toi­mi­neen si­ten hy­vää asi­a­na­ja­ja­ta­paa kos­ke­vien oh­jei­den vas­tai­ses­ti.

VA­ROI­TUS

Laskun toimenpide-erittelyä ei ollut toimitettu asiakkaalle

Asi­a­na­ja­ja edus­ti vuok­ra­nan­ta­jaa vuok­ra­suh­det­ta kos­ke­vas­sa rii­ta-asi­as­sa. Osa­puo­let pää­si­vät tuo­mi­ois­tuin­so­vit­te­lus­sa so­vin­toon vuok­ra­so­pi­muk­sen pur­ka­mi­ses­ta ja va­hin­gon­kor­vauk­ses­ta.

Asi­a­kas kan­te­li asi­a­na­ja­jas­ta, kos­ka tämä ei ol­lut toi­mit­ta­nut kan­te­li­jal­le las­kun­sa toi­men­pi­de-erit­te­lyä. Asi­a­na­ja­ja il­moit­ti, et­tä oli lä­het­tä­nyt asi­ak­kaal­le las­kun va­kuu­tuk­sen oma­vas­tuu­o­suu­des­ta, mut­ta ei toi­men­pi­de-erit­te­lyä.

Val­von­ta­lau­ta­kun­nan mu­kaan ei ol­lut riit­tä­vää, et­tä asi­a­na­ja­ja toi­mit­ti las­kun toi­men­pi­de-erit­te­lyn vain asi­ak­kaan va­kuu­tu­syh­ti­öl­le. Asi­ak­kaal­la oli va­kuu­tu­syh­ti­ö­tä pa­rem­mat edel­ly­tyk­set ja oi­keus ar­vi­oi­da las­kun koh­tuul­li­suus, ja se oli­si edel­lyt­tä­nyt toi­men­pi­de-erit­te­lyä.

HUO­MAU­TUS

Valtiokonttorin hakemusta ei tarvinnut esittää asiakkaalle

Asi­a­na­ja­ja toi­mi avus­ta­ja­na ri­ko­sa­si­as­sa, jos­sa tä­män asi­a­kas oli asi­a­no­mis­ta­ja­na. Asi­a­kas kan­te­li asi­a­na­ja­jas­ta, kos­ka tämä ei ol­lut lä­het­tä­nyt hä­nel­le kor­vaus­ha­ke­mus­ta, jon­ka oli toi­mit­ta­nut Val­ti­o­kont­to­ril­le.

Val­von­ta­lau­ta­kun­ta to­te­si, et­tä asi­a­na­ja­jan on pi­det­tä­vä asi­a­kas ajan ta­sal­la teh­tä­vän edis­ty­mi­ses­tä ja huo­leh­dit­ta­va sii­tä, et­tä teh­tä­väs­sä saa­dus­ta rat­kai­sus­ta, pää­tök­ses­tä tai so­vin­nos­ta an­ne­taan vii­py­mät­tä tie­to asi­ak­kaal­le. Ai­neis­tos­ta kävi il­mi asi­ak­kaan hy­väk­syn­tä sil­le, et­tä asi­a­na­ja­ja laa­ti kor­vaus­ha­ke­muk­sen.

Ky­sei­ses­sä ta­pauk­ses­sa kor­vaus­ha­ke­muk­sen laa­ti­mi­nen Val­ti­o­kont­to­ril­le oli ol­lut sel­lai­nen toi­men­pi­de, et­tei asi­a­na­ja­jan tar­vin­nut esit­tää asi­a­kir­jaa pää­mie­hel­leen en­nen sen lä­het­tä­mis­tä.

EI SEU­RAA­MUS­TA

Otti yhteyttä kantelijaan

Asi­a­na­ja­jas­ta kan­te­li asi­a­kas, jota asi­a­na­ja­ja avus­ti kiin­teis­tö­rii­das­sa. Asi­a­kas moit­ti asi­a­na­ja­jaa muun mu­as­sa sii­tä, et­tä tämä ei ol­lut vas­tan­nut kan­te­li­jan ky­sy­myk­seen to­dis­ta­jan­palk­ki­os­ta. Li­säk­si kan­te­li­ja moit­ti asi­a­na­ja­jaa sii­tä, et­tä tämä oli ol­lut val­von­ta-asi­an vi­reil­le­tu­lon jäl­keen use­am­paan ot­tee­seen yh­tey­des­sä kan­te­li­jaan val­von­ta-asi­aan liit­ty­en.

Val­von­ta­lau­ta­kun­ta ei ole pi­tä­nyt hy­väk­syt­tä­vä­nä, et­tä asi­a­na­ja­ja on yh­tey­des­sä kan­te­li­jaan val­von­ta-asi­an tul­tua vi­reil­le. Kan­te­lu­mah­dol­li­suus on asi­a­na­ja­jan asi­ak­kaal­le pe­rus­ta­van­laa­tui­nen oi­keus­tur­va­kei­no, jota hä­nen tu­lee voi­da käyt­tää il­man vaa­raa kan­te­lun koh­teen yh­tey­de­no­tos­ta.

Asi­a­na­ja­ja oli me­ne­tel­lyt hy­vän asi­a­na­ja­ja­ta­van vas­tai­ses­ti ot­ta­mal­la yh­teyt­tä kan­te­li­jaan ja jät­tä­mäl­lä vas­taa­mat­ta asi­ak­kaan ky­sy­myk­seen to­dis­ta­jan­palk­ki­os­ta.

HUO­MAU­TUS