JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nina Kaverinen

12.4.2019 1:00

Asianajaja kannattelee oikeusvaltiota

Tämä Ad­vo­kaa­tin nu­me­ro on 100-vuo­tis­juh­la­vuo­tem­me juh­la­nu­me­ro. Jä­sen­ten li­säk­si tämä leh­ti lä­he­te­tään tär­keim­mil­le si­dos­ryh­miem­me edus­ta­jil­le. Juh­la­vuo­tem­me tun­nus Asi­a­na­ja­ja tur­vaa oi­keus­val­ti­on le­vit­täy­tyy yli tä­män Ad­vo­kaa­tin si­vu­jen, sa­moin kuin se le­vit­täy­tyy yli koko vuo­den lu­kuis­ten ta­pah­tu­mien ja muun nä­ky­vyy­den kaut­ta. 

Suo­ma­lai­nen oi­keus­val­tio on maa­il­man huip­pua. World Jus­ti­ce Pro­jec­tin juu­ri jul­kai­se­mas­sa Rule of Law -in­dek­sis­sä Suo­mi oli kol­man­te­na. Koko nel­jän kär­ki muo­dos­tui Poh­jois­mais­ta. Myös tuo tut­ki­mus kui­ten­kin osoit­taa ke­hit­tä­mis­koh­tei­ta: oi­keu­den­käyn­tien kes­to ja nii­den kus­tan­nuk­set hei­ken­tä­vät suo­ri­tus­tam­me. Toi­von, et­tä näis­sä asi­ois­sa näh­dään pa­ran­nus­ta jo en­nen 200-vuo­tis­juh­li­am­me. 

Ha­lu­an juh­la­vuo­te­na eri­tyi­ses­ti muis­tut­taa sii­tä, et­tä oi­keus­val­ti­on tur­vaa­mi­nen on jo­kai­sen asi­a­na­ja­jan ar­ki­työ­tä. Suo­mes­sa asi­a­na­ja­jan ei – on­nek­si – tar­vit­se puo­lus­taa yh­teis­kun­nan vai­no­a­mia hen­ken­sä kau­pal­la. Sil­ti jo­kai­nen ri­kok­ses­ta epäil­tyä tai ri­kok­sen uh­ria avus­ta­va asi­a­na­ja­ja on vält­tä­mä­tön osa oi­keu­den to­teu­tu­mis­ta. Las­ten huol­toa tai vaik­ka­pa asun­to­kaup­paa kos­ke­vas­sa rii­das­sa on kyse asi­ak­kaan kan­nal­ta hy­vin tär­ke­äs­tä asi­as­ta. Myös yri­tys­ten si­joit­tu­mi­sen ja me­nes­ty­mi­sen kan­nal­ta on vält­tä­mä­tön­tä, et­tä oi­keus­val­tio toi­mii. Omai­suu­den­suo­ja, elin­kei­no­va­paus ja oi­keus­tur­va ovat kes­kei­siä pe­ru­soi­keuk­sia myös yri­tys­toi­min­nan kan­nal­ta. Te­ho­kas ja oi­keu­den­mu­kai­nen hal­lin­to sekä riip­pu­mat­to­mat ja su­ju­vas­ti toi­mi­vat tuo­mi­ois­tui­met ovat olen­nai­nen edel­ly­tys me­nes­tyk­sek­kääl­le yri­tys­toi­min­nal­le. Kun asi­a­na­ja­jat avus­ta­vat yri­tyk­siä nii­den oi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­ses­sa, he ovat tär­keä osa oi­keus­val­ti­o­ta. 

Stra­te­gi­am­me yh­te­nä pää­ta­voit­tee­na on, et­tä laa­duk­kaat asi­a­na­jo­pal­ve­lut ovat jo­kai­sen ulot­tu­vil­la. Asi­a­na­ja­jia tu­lee ol­la riit­tä­väs­ti myös maa­kun­ta­kes­kuk­sis­sa, ja jo­kai­sel­le pi­tää ol­la ta­lou­del­li­ses­ti mah­dol­lis­ta käyt­tää asi­a­na­jo­pal­ve­lua oi­keu­del­li­sis­sa on­gel­mis­sa. Täs­sä leh­des­sä ker­ro­taan, et­tä asi­a­na­ja­jan työ on kiin­nos­ta­vaa ja ky­syt­tyä myös suu­rim­pien kau­pun­kien ul­ko­puo­lel­la. Yk­si alan suu­rim­mis­ta on­gel­mis­ta on työn so­vit­ta­mi­nen yh­teen per­heen ja va­paa-ajan kans­sa, joka se­kin usein on­nis­tuu pie­nis­sä toi­mis­tois­sa mui­ta hel­pom­min. Jot­ta myös pie­ni­tu­lois­ten saa­ta­vil­la oli­si vas­tai­suu­des­sa­kin pal­ve­lu­ja, tu­lee jul­ki­sen oi­keu­sa­vun edel­ly­tyk­siä ja kor­vaus­ta­soa pa­ran­taa. 

Sa­ta­vuo­ti­as Asi­a­na­ja­ja­liit­to suun­taa toi­sel­le vuo­si­sa­dal­le nuo­rek­kaa­na ja uu­dis­tu­en. Toi­vo­tan kai­kil­le asi­a­na­ja­jil­le ja yh­teis­työ­kump­pa­neil­lem­me me­nes­tys­tä oi­keus­val­ti­on tur­vaa­mi­ses­sa!

Jark­ko Ruo­ho­la
Suo­men Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja

Ad­vo­ka­ten stöd­jer rät­ts­s­ta­ten

Det här num­ret av Ad­vo­kaat­ti är ju­bi­leums­num­ret un­der vårt 100-års­ju­bi­leum­sår. Den här tid­nin­gen skic­kas utö­ver till våra med­lem­mar ock­så till rep­re­sen­tan­ter för våra vik­ti­gas­te int­res­sentg­rup­per.

Den fin­länds­ka rät­ts­s­ta­ten är av världsk­lass. I in­de­xet World Rule of Law som Jus­ti­ce Pro­ject ny­li­gen of­fent­lig­g­jort pla­ce­ra­de sig Fin­land på tred­je plats. De fyra främs­ta län­der­na kom­mer från Nor­den. Även den­na un­der­sök­ning pe­kar emel­ler­tid ut någ­ra ut­veck­ling­som­rå­den: läng­den på rät­te­gån­gar­na och kost­na­der­na för dem för­säm­rar vår pres­ta­ti­on. Jag öns­kar att vi inom des­sa om­rå­den ser en för­bät­t­ring re­dan före vårt 200-års­ju­bi­leum. 

Un­der vårt ju­bi­leum­sår vill jag särs­kilt på­min­na om att tryg­gan­det av rät­ts­s­ta­ten är dag­ligt ar­be­te för var­je ad­vo­kat. I Fin­land be­hö­ver en ad­vo­kat – lyck­ligt­vis – in­te med risk för sitt liv förs­va­ra en klient som för­följs av sam­häl­let. Än­då är var­je ad­vo­kat som hjäl­per en brot­ts­mis­s­tänkt el­ler ett brot­t­sof­fer en nöd­vän­dig del för att för­verk­li­ga rät­t­vi­san. En tvist som gäl­ler vård­na­den om barn el­ler exem­pel­vis en bos­tad­saf­fär är ur klien­tens syn­vin­kel ett myc­ket vik­tigt ären­de.

Ett av hu­vud­må­len i vår stra­te­gi är att högk­va­li­ta­ti­va ad­vo­kat­t­jäns­ter ska vara til­l­gäng­li­ga för al­la. Det ska fin­nas til­l­räck­ligt med ad­vo­ka­ter ock­så i lands­kaps­cent­ren, och var och en ska eko­no­miskt kun­na an­li­ta ad­vo­kat­t­jäns­ter vid rät­ts­li­ga prob­lem. 

Hund­ra­å­ri­ga Ad­vo­kat­för­bun­det styr in på det and­ra år­hund­ra­det som ung­dom­lig och för­ny­el­sein­rik­tad. Jag öns­kar al­la ad­vo­ka­ter och våra sa­mar­bets­part­ners fram­gång i tryg­gan­det av rät­ts­s­ta­ten!