JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.9.2019 14:00

Teks­ti Jo­han­na Kai­nu­lai­nen // Kuva Mik­ko Kaup­pi­nen

Ylpeitä ammatistaan

Jus­si Iko­nen ja Max Lind­holm va­lit­tiin ke­säl­lä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tuk­seen. Mo­lem­mil­la on kirk­kaa­na mie­les­sä asi­at, joi­hin pi­tää tart­tua.

Me­ri­lam­men Jus­si Iko­nen (ku­vas­sa va­sem­mal­la) edus­taa hal­li­tuk­ses­sa iso­ja lii­ke­ju­ri­dii­kan toi­mis­to­ja. Hän on eri­kois­tu­nut työs­sään eri­tyi­ses­ti rii­dan­rat­kai­suun

Iko­nen ot­taa man­daa­tin va­ka­vas­ti.

– Ha­lu­an edis­tää sitä, et­tä asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set oli­si­vat hy­vät ja kil­pai­lu­ky­kyi­set alan mui­hin toi­mi­joi­hin ver­rat­tu­na. Asi­ak­kaat esi­mer­kik­si ky­sy­vät lä­hes vii­koit­tain, voi­ko palk­ki­on si­toa ai­na­kin osit­tain ju­tun me­nes­ty­mi­seen. Täl­lä het­kel­lä palk­kio-oh­je ja val­von­ta­lau­ta­kun­nan rat­kai­su­käy­tän­tö kui­ten­kin käy­tän­nös­sä es­tä­vät sen yri­ty­sa­si­ak­kai­den osal­ta.

Ruot­sin­kie­li­siä asi­a­na­ja­jia hal­li­tuk­ses­sa edus­ta­va Max Lind­holm pyö­rit­tää omaa työ­oi­keu­teen kes­kit­ty­vää toi­mis­to­aan Hel­sin­gis­sä. Hän ha­lu­aa edis­tää oi­keus­val­ti­o­pe­ri­aat­teen, oi­keu­den­mu­kai­sen oi­keu­den­käyn­nin ja ih­mi­soi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta. Esi­merk­ki­nä asi­ois­ta, jot­ka kai­paa­vat pa­ran­nus­ta, hän mai­nit­see tur­va­paik­ka-asi­oi­den mää­rä­a­jat, joi­ta ly­hen­net­tiin muu­ta­ma vuo­si sit­ten.

– Näen, et­tä liit­to voi ot­taa vie­lä te­rä­väm­min kan­taa oi­keu­den­mu­kai­suu­den ja pe­ru­soi­keuk­sien ar­vos­tuk­sen li­sää­mi­sek­si yh­teis­kun­nas­sa.

Sekä Max Lind­holm et­tä Jus­si Iko­nen ovat yl­pei­tä asi­a­na­ja­juu­des­taan.

– Olem­me työs­säm­me iso­jen asi­oi­den ää­rel­lä, kun ih­mi­set ja yri­tyk­set an­ta­vat hoi­taak­sem­me elä­män­sä vai­keim­pia ja tär­keim­piä asi­oi­ta. Tämä on hie­no am­mat­ti, jos­ta tu­lee ol­la yl­peä, Iko­nen sa­noo.

– Teem­me työ­tä asi­ak­kai­den kans­sa, ja sa­mal­la pie­nis­sä toi­mis­tois­sa on yrit­tä­jän va­paus va­li­ta ju­tut sekä päät­tää työ­a­jois­ta ja -ta­vois­ta. Olen lop­pu­si­joi­tus­pai­kas­sa­ni, myös työ­nan­ta­ja­jär­jes­töis­sä uraa teh­nyt Lind­holm nau­rah­taa.