JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Karoliina Partanen on Asianajajaliiton Itä-Suomen osaston uusi puheenjohtaja. Kuva: Pentti Vänskä

Karoliina Partanen on Asianajajaliiton Itä-Suomen osaston uusi puheenjohtaja. Kuva: Pentti Vänskä

26.9.2019 14:00

Teks­ti Riit­ta Raa­ti­kai­nen // Kuva Pent­ti Väns­kä

Nuorten naisten rohkaisija

Ka­ro­lii­na Par­ta­nen joh­taa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton Itä-Suo­men osas­toa. Hän roh­kai­see nuo­ria ha­keu­tu­maan alal­le ja muis­tut­taa, et­tä asi­a­na­ja­jan työ so­pii hy­vin myös per­heel­li­sel­le.

Mil­lai­nen oli oma tie­si asi­a­na­ja­jak­si?

Ala on tut­tu, sil­lä isä­ni toi­mii asi­a­na­ja­ja­na. Myös iso­sis­ko­ni ja
-vel­je­ni ovat pää­ty­neet sa­moi­hin töi­hin. Aloi­tin ura­ni am­mat­ti­lii­tos­sa, kun­nes aus­kul­toin­nin ai­ka­na va­lit­sin asi­a­na­ja­jan uran. Nyt työs­ken­te­len kuo­pi­o­lai­ses­sa Asi­a­na­jo­toi­mis­to For­tes­sa. En­ti­se­nä kil­paur­hei­li­ja­na mi­nul­la on luja tah­to voit­taa jut­tu­ni.

Mik­si ha­keu­duit pu­heen­joh­ta­jak­si?

Ha­lu­an ol­la po­si­tii­vi­nen roo­li­mal­li. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton Itä-Suo­men
osas­ton hal­li­tuk­ses­sa toi­mii usei­ta nuo­ria nai­sia, ja ta­voit­teem­me on osoit­taa, et­tä nuor­ten kan­nat­taa ha­keu­tua alal­le.

Pit­kät päi­vät ja kuor­mit­ta­vuus ei­vät ole koko to­tuus työs­tä.
Per­he-elä­män ja uran yh­dis­tä­mi­nen on­nis­tuu ai­em­paa pa­rem­min, kun muun mu­as­sa tuo­ma­reik­si on va­lit­tu enem­män per­heel­li­siä nai­sia. Is­tun­to­käy­tän­tö­jen ke­hit­ty­es­sä ajan­käyt­tö­kin muut­tuu ai­em­paa mie­lek­kääm­mäk­si.

Mil­lai­nen on alan tu­le­vai­suus Itä-Suo­mes­sa?

Nä­ky­mät ovat erit­täin hy­vät. Työ­tä riit­tää, kun pi­tää osaa­mi­ses­taan huol­ta, ja myös maa­kun­nis­sa teh­tä­vät ovat en­tis­tä kan­sain­vä­li­sem­piä. Itä-Suo­mes­sa toi­mis­tot kas­va­vat, ja uu­det te­ki­jät ote­taan hy­vin vas­taan.

Kuin­ka kä­rä­jä­oi­keus­ver­kos­ton su­pis­tu­mi­nen vai­kut­taa?

Is­tun­to­ja jär­jes­te­tään edel­leen useil­la paik­ka­kun­nil­la, mut­ta suun­ta on koh­ti kes­kit­tä­mis­tä. Suu­rem­mis­sa yk­si­köis­sä asi­an­tun­te­mus li­sään­tyy. Alan haas­tee­na on uu­sien te­ki­jöi­den saa­mi­nen maa­kun­tiin.