JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.9.2019 14:00

Teks­ti Ter­hi Hau­ta­mä­ki // Ku­vat Mar­ja Vää­nä­nen

Tuomari median tukena

Jos oi­keus­lai­tos ei ker­ro asi­ois­ta ih­mis­ten kie­lel­lä, tie­dot me­ne­vät hel­pos­ti jul­ki­suu­des­sa pie­leen. Pet­ra Spring ra­ken­taa yh­teyt­tä oi­keus­lai­tok­sen ja me­di­an vä­lil­le.

Kun tu­let tuo­ma­rik­si, hy­vin no­pe­as­ti opit, et­tä suu pi­de­tään kiin­ni.

Näin ku­vaa Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­den me­di­a­tuo­ma­ri Pet­ra Spring, joka ha­lu­aa muut­taa alan­sa kult­tuu­ria.

– Pe­rin­tei­ses­ti tuo­mi­ois­tui­met ovat ko­ke­neet, et­tä mei­dän ei tar­vit­se me­di­an kans­sa ol­la te­ke­mi­sis­sä: tuo­mi­om­me ovat jul­ki­sia ja se on mei­dän ää­nem­me, Spring sa­noo.

Spring is­tuu Sal­mi­saa­ren oi­keus­ta­lon yh­dek­sän­nes­sä ker­rok­ses­sa hal­lin­to­joh­ta­jan huo­nees­sa. Hal­lin­to­joh­ta­jan teh­tä­vä kier­tää kä­rä­jä­tuo­ma­reil­le vuo­ro­tel­len.

Hän on työs­sään kui­ten­kin kaik­kea muu­ta kuin etääl­lä nor­sun­luu­tor­nis­sa. Tuo­ma­rin työn­sä ohes­sa Spring on esiin­ty­nyt te­le­vi­si­os­sa, ra­di­os­sa, pa­nee­leis­sa ja blog­gaa­ja­na MTV Uu­tis­ten net­ti­si­vuil­la. Hän ra­ken­taa yh­teis­työ­tä me­di­an ja oi­keus­lai­tok­sen vä­lil­le me­di­a­tuo­ma­ri­na, osa­na kä­rä­jä­oi­keu­den nel­jän hen­gen me­di­a­ryh­mää.

Hän on se­lit­tä­nyt toi­mit­ta­jil­le ju­ri­di­sia ter­me­jä ja va­lot­ta­nut tuo­ma­rin nä­kö­kul­mia eri ai­hei­siin: kir­joit­ta­nut vaik­ka­pa sii­tä, mi­ten ih­mi­set tu­le­vat huol­to­rii­to­jen so­vit­te­luun yhä suu­rem­min odo­tuk­sin ja mo­ni­mut­kai­sem­min vaa­ti­muk­sin.

Hä­nen mu­kaan­sa oi­keus­lai­tok­sen asen­ne ei voi ol­la se, et­tä jos maal­lik­ko ei ym­mär­rä, ei voi mi­tään, kos­ka täm­möis­tä la­ki­kie­li vain on. Luot­ta­mus oi­keus­lai­tok­seen voi syn­tyä vain, jos ih­mi­set ym­mär­tä­vät, mi­ten se toi­mii ja mik­si.

– Asen­teen pi­tää ol­la se, et­tä mei­dän täy­tyy teh­dä asi­at ym­mär­ret­tä­vik­si ja olem­me ihan kaik­ki vas­tuus­sa tuos­ta luot­ta­muk­ses­ta, Spring sa­noo.

Nopeus tuo virheitä

Aja­tus tuo­ma­reis­ta me­di­an apu­na läh­ti liik­keel­le vuon­na 2016. Spring joh­ti ho­vi­oi­keu­den­neu­vok­se­na työ­ryh­mää, jos­sa mie­tit­tiin tuo­ma­rien on­gel­mal­lis­ta suh­det­ta me­di­aan.

– Tuo­ma­rit kat­soi­vat, et­tä me­dia te­kee jut­tu­ja tuo­mi­ois­tam­me vää­ris­tä­en to­tuut­ta. Me­dia ha­kee ko­hu­nä­kö­kul­man, ja ulos tu­lee uu­ti­nen, joka on vä­hin­tään puut­teel­li­nen.

Usein ju­ri­di­nen kie­li ei ole avau­tu­nut oi­kein, min­kä vuok­si tu­lee vää­riä tul­kin­to­ja.

Spring on työs­ken­nel­lyt tuo­ma­ri­na kä­rä­jä­oi­keu­des­sa ja ho­vi­oi­keu­des­sa vuo­des­ta 2008, ja li­säk­si esit­te­li­jä­nä ho­vi­oi­keu­des­sa ja ku­lut­ta­ja­va­li­tus­lau­ta­kun­nas­sa sekä asi­an­tun­ti­ja­na Eu­roo­pan ko­mis­si­os­sa Brys­se­lis­sä.

Sprin­gin mu­kaan ta­ka­vuo­si­na toi­mit­ta­jil­le eh­ti vie­lä se­lit­tää asi­oi­ta. Nyt kaik­ki ha­lu­a­vat uu­ti­sen verk­koon sa­man tien, ja uu­ti­nen si­säl­tää usein vir­hei­tä tai vää­riä pai­no­tuk­sia.

Toi­nen syy me­di­a­ryh­män tar­peel­le on syn­ty­nyt me­di­a­ken­tän muu­tok­ses­ta. Kuka ta­han­sa on po­ten­ti­aa­li­nen vies­ti­jä, ja tuo­mi­ois­ta kes­kus­tel­laan blo­geis­sa ja kes­kus­te­lu­pals­toil­la. Ri­ko­sa­si­at kuu­men­ta­vat tun­tei­ta, kos­ka niis­sä on kyse mo­raa­lis­ta, oi­ke­as­ta ja vää­räs­tä.

Al­ku­vuon­na 2018 Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa aloit­ti nel­jän hen­gen me­di­a­ryh­mä: me­di­a­tuo­ma­rit Pet­ra Spring ja Nina Im­mo­nen, laa­man­ni Tuo­mas Nur­mi ja sil­loi­nen tie­dot­ta­ja Il­mar Met­sa­lo, jon­ka pai­kal­le tuli vii­me syk­sy­nä Maa­rit Avel­lan.

Sit­tem­min toi­min­ta on laa­jen­tu­nut Var­si­nais-Suo­men ja Ou­lun kä­rä­jä­oi­keuk­siin sekä Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­teen. Vas­taa­vaa on ol­lut muis­sa­kin mais­sa, Ruot­sis­sa jo 14 vuo­den ajan.

Tiedotus on kaikkien työtä

Sprin­gin mu­kaan Suo­mes­sa on to­del­la osaa­vat oi­keus­toi­mit­ta­jat, mut­ta muil­la toi­mit­ta­jil­la on usein ha­ta­ria kä­si­tyk­siä, joi­ta syn­tyy jopa elo­ku­vis­ta ja sar­jois­ta.

– Kou­lu­tet­tu, si­vis­ty­nyt toi­mit­ta­ja on sa­no­nut mi­nul­le, et­tä si­nul­la on help­poa työ­vaat­tei­den kans­sa, kun teil­lä on ne kaa­vut. Joku on ih­me­tel­lyt, saa­ko kuka ta­han­sa to­si­aan tul­la oi­keu­den­käyn­tiin. Tämä on ter­veel­li­nen he­rä­tys sii­hen, et­tä jos ei toi­mit­ta­ja tie­dä näi­tä, ei moni muu­kaan tie­dä.

Me­di­a­ryh­mä an­taa taus­ta­tie­toa ju­ri­di­sis­ta sei­kois­ta ja oi­keus­jär­jes­tel­mäs­tä ja kor­jaa vää­riä kä­si­tyk­siä tuo­mi­ois­ta. Se ei ota kan­taa yk­sit­täi­siin tuo­mi­oi­hin. Sprin­gin mu­kaan me­di­a­työs­tä on ol­lut apua. Kun tie­toa on saa­ta­vil­la, asi­ois­ta kir­joi­te­taan huo­lel­li­ses­ti.

Spring opas­taa kol­le­goi­ta, jot­ta tie­dot­ta­mi­nen oli­si kaik­kien työ. Tuo­ma­ri voi­si Sprin­gin mu­kaan laa­tia pää­koh­dat tuo­mi­os­taan tie­dot­tee­na tai ly­hy­e­nä se­los­tuk­se­na. Näis­sä voi­si käyt­tää va­paam­paa kiel­tä kuin tuo­mi­on la­kiin si­dot­tu il­mai­su vaa­tii. Tätä teh­dään vie­lä hy­vin vä­hän.

– Olen en­tis­tä va­kuut­tu­neem­pi sii­tä, et­tä me­dia-
tuo­ma­rin teh­tä­vä on opet­taa muil­le asen­net­ta: sitä, mi­ten tär­ke­ää tämä on.

Sprin­gin oma me­di­a­suh­de on ol­lut enim­mäk­seen mut­ka­ton. Hän teki pit­kään töi­tä Por­voon kä­rä­jä­oi­keu­des­sa. Por­voos­sa oli kak­si leh­teä, suo­men- ja ruot­sin­kie­li­nen, ja mo­lem­mis­sa tu­tut toi­mit­ta­jat, joi­den kans­sa oli help­po kes­kus­tel­la.

On hä­nel­lä kiel­tei­si­ä­kin ko­ke­muk­sia.

– Jos­kus luin il­ta­päi­vä­leh­den lööp­piä ja mie­tin, ku­ka­han tuom­moi­sen­kin tuo­mi­on on teh­nyt. Sit­ten huo­ma­sin, et­tä her­ra­nen ai­ka, tuo on mi­nun tuo­mi­o­ni.

Maanläheinen ote

Spring ko­kee ol­leen­sa ai­na maan­lä­hei­nen tuo­ma­ri. Pie­nes­sä kä­rä­jä­oi­keu­des­sa Por­voos­sa oli pal­jon ri­kos­asi­oi­ta, jois­sa mu­ka­na ei ol­lut avus­ta­jia vaan ih­mi­set tu­li­vat yk­sin.

– Käy­tin ai­kaa se­lit­tääk­se­ni, mitä ta­pah­tuu ja mitä mi­kä­kin tar­koit­taa, jot­ta kaik­ki oli­sim­me oi­keu­den­käyn­nis­sä sa­mal­la vii­val­la. Se­hän oli hy­vin lä­hel­lä sitä, mitä teen nyt me­di­a­tuo­ma­ri­na.

Asi­oin­nin vai­keu­det oi­keus­lai­tok­sen kans­sa tu­li­vat esiin myös hil­jat­tain, kun Spring teki yh­teis­työ­tä Lau­rea-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun oi­keu­den ym­mär­ret­tä­vyys­kurs­sin kans­sa. Kurs­si­lai­set haas­tat­te­li­vat ih­mi­siä sii­tä, mitä nämä ym­mär­tä­vät kä­rä­jä­oi­keu­des­ta läh­te­vis­tä haas­teis­ta ja lau­su­ma­pyyn­nöis­tä.

– Ei­hän nii­tä ym­mär­ret­ty lain­kaan! Mei­dän pi­tää pys­tyä te­ke­mään joka iki­nen yh­tey­de­not­to sel­lai­sek­si, et­tä ih­mi­nen tie­tää, mitä hä­nel­tä odo­te­taan. Se ei täl­lä het­kel­lä to­teu­du.

Suo­ma­lais­ten luot­ta­mus vi­ra­no­mai­siin on pe­rin­tei­ses­ti ol­lut kor­ke­al­la, mut­ta OECD:n mu­kaan se on vii­me vuo­si­na las­ke­nut, kun se on muis­sa mais­sa nous­sut.

– Haas­te on koko yh­teis­kun­nan yh­tei­nen, Spring sa­noo.

Kohu olisi voitu välttää

Rei­lu vuo­si sit­ten oi­keus­lai­tok­sen mai­ne sai sii­peen­sä. Pir­kan­maan kä­rä­jä­oi­keus kä­sit­te­li 10-vuo­ti­aan hy­väk­si­käyt­tö­ta­paus­ta. Syyt­teet oli­vat sekä tör­ke­äs­tä lap­sen hy­väk­si­käy­tös­tä et­tä tör­ke­äs­tä rais­kauk­ses­ta, mut­ta rais­kaus hy­lät­tiin, kos­ka tun­nus­mer­kis­tö ei to­teu­tu­nut. Nou­si kohu: näh­tiin, et­tä rais­kaus hy­lät­tiin sik­si, et­tä te­koon oli­si ol­lut lap­sen suos­tu­mus.

– Sii­tä ei to­del­la ol­lut ky­sy­mys, Spring huo­maut­taa.

Rais­kaus on ai­kui­sia var­ten teh­ty ri­kos­ni­mi­ke, jos­sa olen­nais­ta on suos­tu­muk­sen puut­tu­mi­nen. Lap­sen ei näh­dä voi­van an­taa lu­paa sek­su­aa­li­seen te­koon, min­kä vuok­si teko on ai­na hy­väk­si­käyt­töä. Jul­ki­nen se­los­te tuo­mi­os­ta ei tätä avan­nut, ja tuo­mio sai murs­kaa­van vas­taa­no­ton.

– Jos oli­si py­rit­ty avaa­maan tun­nus­mer­kis­töä, myrs­ky oli­si voi­nut jää­dä tu­le­mat­ta, Spring poh­tii.

Moni so­me­ko­hu läh­tee liik­keel­le jo po­lii­sil­ta. Sprin­gin mu­kaan po­lii­si on ny­kyi­sin erit­täin mal­li­kel­poi­nen tie­dot­ta­ja, joka tart­tuu no­pe­as­ti so­mes­sa le­vi­ä­viin tie­toi­hin ja tul­kin­toi­hin.

– Hyvä esi­merk­ki oli Imat­ran ta­paus, jos­sa nai­set am­mut­tiin ka­pa­kan edes­sä. Trol­li­teh­taas­ta läh­ti en­sim­mäi­nen tie­to, jon­ka mu­kaan nai­set oli­si­vat ol­leet ve­nä­läi­siä, mut­ta po­lii­si kor­ja­si sen heti. Moni muu­kin yrit­ti le­vit­tää so­mes­sa vää­rää tie­toa, mut­ta po­lii­si kor­ja­si.

Kieli keskellä suuta

Myös pää­mies­tään edus­ta­vat asi­a­na­ja­jat esiin­ty­vät usein me­di­as­sa, ja heil­lä on sii­hen suu­rem­pi liik­ku­ma­va­paus kuin tuo­ma­reil­la. Tuo­ma­rei­den joka sa­naa kuun­nel­laan sil­tä poh­jal­ta, on­ko tuo nyt puo­lu­eel­li­nen.

Sprin­gin mu­kaan pik­ku­hil­jaa on alet­tu näh­dä, et­tä tuo­ma­ri­kin on yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja, jol­la voi ol­la mie­li­pi­tei­tä ja sa­not­ta­vaa jul­ki­suu­des­sa. Tuo­ma­rei­ta kou­lu­te­taan kui­ten­kin ta­sa­pai­noi­le­maan. Jul­ki­nen esiin­ty­mi­nen ei saa joh­taa sii­hen, et­tä oi­keu­den­käyn­tiin tu­le­va ei us­ko saa­van­sa puo­lu­ee­ton­ta oi­keu­den­käyn­tiä, kos­ka tuo­ma­ri on ol­lut jo­tain miel­tä jul­ki­suu­des­sa.

Tuo­ma­ri voi ot­taa kan­taa vaik­ka­pa oi­keusp­ro­ses­sien no­peut­ta­mi­seen. Sen si­jaan hän ei voi men­nä sa­no­maan esi­mer­kik­si, et­tä ho­me­ta­lois­ta nos­te­taan tur­hia kan­tei­ta.

– En voi ot­taa kan­taa ran­gais­tuk­sen ta­soon, ja olen sii­tä kiel­täy­ty­nyt sys­te­maat­ti­ses­ti, kun mi­nua on pyy­det­ty kes­kus­te­luoh­jel­miin. Olen sa­no­nut, et­tä edus­kun­ta sää­tää ran­gais­tuk­sen ta­son, ja me nou­da­tam­me sitä.

Sprin­gin mu­kaan asi­a­na­ja­jien kan­nat­taa käyt­tää sitä jul­ki­sen il­mai­sun va­paut­ta, jota heil­lä on ver­rat­tu­na tuo­ma­rei­hin. Ju­ri­dis­ten asi­oi­den ym­mär­ret­tä­väk­si te­ke­mi­nen hyö­dyt­tää niin oi­keus­jär­jes­tel­män edus­ta­jia kuin kan­sa­lai­sia.

– Asi­a­na­ja­jil­la on asi­oi­den avaa­mi­seen hy­vät mah­dol­li­suu­det. He huo­maa­vat jo asi­ak­kaan­sa kans­sa kes­kus­tel­les­saan, mit­kä ovat ne koh­dat, joi­ta on vai­kea ta­ju­ta, Spring sa­noo.

Len­tä­vä aja­tus

”Nuo­re­na haa­vei­lin te­at­te­ri­a­las­ta ja kä­vin Kal­li­on il­mai­su­tai­don lu­ki­on. Lu­ki­on lop­puun men­nes­sä sel­vi­si, et­tä näyt­te­le­mi­nen ei ole mi­nun ala­ni. Har­ras­tan lu­ke­mis­ta, hy­vää ruo­kaa ja ruo­an­lait­toa, kau­pun­ki­pyö­räi­lyä sekä rock- ja pop-mu­siik­kia. Luen enim­mäk­seen ny­ky­kir­jal­li­suut­ta, sekä ul­ko­mais­ta et­tä ko­ti­mais­ta.

Eh­kä vai­kut­ta­vin vii­me ai­koi­na lu­ke­ma­ni kir­ja oli Jo­han­na Ven­hon En­sim­mäi­nen nai­nen, joka ker­too Syl­vi Kek­ko­ses­ta. Mu­siik­ki­ma­ku­ni on mo­ni­puo­li­nen ja pai­not­tuu ko­ti­mai­seen pop-
mu­siik­kiin. Vii­mek­si kä­vin elo­kuus­sa Tam­pe­reel­la sak­sa­lai­sen Ram­ms­tei­nin kei­kal­la sekä en­nen sitä Ruis­roc­kis­sa hei­nä­kuun alus­sa.

Ai­on toi­mia tuo­ma­ri­na lo­pun ikää­ni. Vaik­ka olen vä­lil­lä työs­ken­nel­lyt ho­vi­oi­keu­des­sa, juu­ri kä­rä­jä­oi­keus tun­tuu omim­mal­ta.

Kä­rä­jä­oi­keu­den työs­sä ol­laan hy­vin lä­hel­lä ih­mis­tä, ja sii­nä nä­kee koko ih­mi­se­lä­män eri krii­sit. Hoi­ta­mal­la tuo­ma­rin roo­lin hy­vin, voi krii­si­ti­lan­tei­ta­kin hel­pot­taa.”