JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.9.2019 14:00

Jark­ko Ruo­ho­la

Asianajajat ovat oikeusvaikuttajia

Suo­men Asi­a­na­ja­ja­liit­to pe­rus­tet­tiin Tu­rus­sa ke­vääl­lä 1919. Ku­lu­nei­den sa­dan vuo­den ajan Asi­an­aja­ja­liit­to on sään­nel­lyt ja val­vo­nut asi­a­na­ja­jia, puo­lus­ta­nut pe­rus- ja ih­mi­soi­keuk­sia, pa­ran­ta­nut asi­a­na­jo­pal­ve­lu­jen laa­tua, kou­lut­ta­nut ja tu­ke­nut asi­a­na­ja­jia sekä ke­hit­tä­nyt oi­keu­so­lo­ja an­ta­mal­la lau­sun­to­ja ja te­ke­mäl­lä aloit­tei­ta.

Nämä lii­ton teh­tä­vät ki­tey­tyi­vät muu­ta­ma vuo­si sit­ten lii­ton mis­si­ok­si: Asi­a­na­ja­ja tur­vaa oi­keus­val­ti­on. Tämä on myös 100-vuo­tis­juh­la­vuo­tem­me tee­ma. 

Juh­la­vuo­si hui­pen­tui pää­juh­laan ja juh­lail­lal­li­seen 23.8.2019. Si­ni­sen Laa­ti­kon hui­ke­at pu­heen­vuo­rot kan­nat­taa kat­soa lii­ton verk­ko­si­vuil­ta­kin. Täs­sä leh­des­sä ker­ro­taan myös juh­la­päi­vä­nä jul­kis­te­tuis­ta 100 oi­keus­vai­kut­ta­jas­ta. He ovat esi­merk­ki sii­tä, mi­ten asi­a­na­ja­ja ar­ki­ses­sa työs­sään vai­kut­taa oi­keu­den to­teu­tu­mi­seen – niin suu­ris­sa kuin pie­nis­sä asi­ois­sa.   

Meil­lä asi­a­na­ja­jil­la on ai­nut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus edis­tää oi­keu­den­mu­kai­suu­den to­teu­tu­mis­ta. Tuo­ma­ri voi tuo­mi­ta vain, jos jut­tu tu­lee hä­nen rat­kais­ta­vak­seen. Syyt­tä­jä voi syyt­tää vain, jos on ta­pah­tu­nut ri­kos, jon­ka te­ki­jäs­tä on riit­tä­vä näyt­tö. Sen si­jaan asi­an­aja­jal­la on asi­ak­kaan­sa asi­as­sa kaik­ki oi­keus­suo­ja­kei­not käy­tet­tä­vis­sään. Asi­a­na­ja­jal­la pi­tää ol­la roh­keut­ta haas­taa auk­to­ri­teet­te­ja ja ky­seen­alais­taa to­tuuk­si­na pi­det­ty­jä asi­oi­ta, tar­vit­ta­es­sa myös pro bono -työ­nä.

Jot­ta asi­a­na­ja­jat voi­vat toi­mia riip­pu­mat­to­mas­ti ja am­mat­ti­tai­toi­ses­ti, tar­vi­taan va­paa asi­a­na­ja­ja­yh­dis­tys. YK jul­kai­si vii­me syk­sy­nä ra­por­tin, jos­sa to­det­tiin, et­tä asi­a­na­ja­ja­yh­dis­tyk­sil­lä on kes­kei­nen roo­li asi­a­na­ja­ja­kun­nan ja asi­a­na­ja­jien it­se­näi­syy­den ja riip­pu­mat­to­muu­den tur­vaa­ji­na. YK:n pää­sih­tee­ri Antó­nio Gu­ter­res sa­noi ra­por­tin jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa osu­vas­ti: ”Bar as­so­ci­a­ti­ons have a cru­ci­al role to play in a de­moc­ra­tic so­cie­ty to enab­le the free and in­de­pen­dent exer­ci­se of the le­gal pro­fes­si­on, and to en­su­re ac­cess to jus­ti­ce and the pro­tec­ti­on of hu­man rights, es­pe­ci­al­ly due pro­cess and fair-trial gu­a­ran­tees.” 

Suo­men Asi­a­na­ja­ja­liit­to on täy­sin riip­pu­ma­ton hal­li­tus­val­las­ta sekä pe­ri­aat­tees­sa et­tä käy­tän­nös­sä. Asi­a­na­ja­ja­lai­tok­sen riip­pu­mat­to­muu­den si­säl­lyt­tä­mi­nen pe­rus­tus­la­kiin li­säi­si tur­vaa mah­dol­li­sia tu­le­via po­liit­ti­sia myrs­ky­jä vas­taan.

Suo­men Asi­a­na­ja­ja­liit­to on vi­reä sa­ta­vuo­ti­as. Asi­a­na­ja­jia ja Asi­a­na­ja­ja­liit­toa tar­vi­taan seu­raa­vat­kin 100 vuot­ta. Olen va­kuut­tu­nut sii­tä, et­tä pys­tym­me vas­taa­maan myös tu­le­viin haas­tei­siin.

Jark­ko Ruo­ho­la

Suo­men Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja
Twit­ter: @Jark­ko Ruo­ho­la

Ad­vo­ka­ter är rät­ts­på­ver­ka­re

Fin­lands Ad­vo­kat­för­bund grun­da­des i Åbo vå­ren 1919. Un­der de gång­na hund­ra åren har Ad­vo­kat­för­bun­det reg­le­rat och över­va­kat ad­vo­ka­ter, förs­va­rat grund­läg­gan­de och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, för­bät­t­rat kva­li­te­ten på ad­vo­kat­t­jäns­ter, ut­bil­dat och stött ad­vo­ka­ter samt ut­veck­lat rät­ts­för­hål­lan­den ge­nom att ge ut­lå­tan­den och göra ini­ti­a­tiv. Des­sa för­bun­dets up­p­gif­ter kris­tal­li­se­ra­des för någ­ra år se­dan till för­bun­dets mis­si­on: Ad­vo­ka­ten tryg­gar rät­ts­s­ta­ten. Det­ta var ock­så te­mat på vårt 100-års­ju­bi­leum­sår.

Ju­bi­leum­så­ret kul­mi­ne­ra­de i en hu­vud­fest och fest­supé den 23 au­gus­ti. Det lö­nar sig att se de fan­tas­tis­ka in­läg­gen i Si­ni­nen Laa­tik­ko ock­så på för­bun­dets web­b­si­dor. I den­na tid­ning be­rät­tar vi ock­så om de 100 rät­ts­på­ver­ka­re som of­fent­lig­g­jor­des på ju­bi­leums­da­gen. De är exem­pel på hur en ad­vo­kat i sitt dag­li­ga ar­be­te kan in­ver­ka på hur rätt verks­täl­ls – så­väl i stora som små sa­ker.

Vi ad­vo­ka­ter har en unik möj­lig­het att främ­ja verks­täl­lan­det av rät­t­vi­sa. En do­ma­re kan döma en­dast, om det är han el­ler hon som får av­gö­ra ären­det. En åk­la­ga­re kan åta­la en­dast om det har skett ett brott, där det fin­ns til­l­räck­li­ga be­vis om gär­nings­man­nen. Dä­re­mot har en ad­vo­kat i sin klients mål samt­li­ga rät­ts­s­kyd­ds­me­del till sitt för­fo­gan­de.

För att ad­vo­ka­ter­na ska kun­na ver­ka själv­stän­digt och yr­kes­s­kick­ligt, be­hövs ett fritt ad­vo­kat­för­bund. Fin­lands Ad­vo­kat­för­bund är helt obe­ro­en­de av re­ge­rings­mak­ten. Att ink­lu­de­ra ad­vo­kats­vä­sen­dets oav­hän­gig­het i grund­la­gen skul­le öka skyd­det mot even­tu­el­la kom­man­de po­li­tis­ka stor­mar.