JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Marja Väänänen

28.11.2019 10:00

Teks­ti He­len Part­ti // Kuva Mar­ja Vää­nä­nen

Omannäköistä elämää

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton osas­tol­la La­ki­mies­mes­suil­la ker­rot­tin am­ma­tin mo­nis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Tie­dän, mitä asi­a­na­ja­jan elä­mä on, to­te­si Asi­a­na­ja­ja­lii­ton stän­dil­le poi­ken­nut mes­su­vie­ras La­ki­mies­mes­suil­la lo­ka­kuus­sa. Lii­ton stän­dil­lä edus­ta­neen asi­a­na­ja­ja­ja Mar­kus Pö­hön mu­kaan mes­su­vie­rai­den mie­li­ku­vat asi­a­na­ja­jan am­ma­tis­ta oli­vat­kin var­sin vah­vo­ja.

Mes­suil­la py­rit­tiin tuo­maan il­mi ava­ram­paa kä­si­tys­tä ar­vos­te­tus­ta am­ma­tis­ta, joka tai­puu mo­nen­lai­siin elä­män­ti­lan­tei­siin. Isot asi­a­na­jo­toi­mis­tot oli­vat hy­vin edus­tet­tui­na omil­la osas­toil­laan, ja Asi­a­na­ja­ja­lii­ton osas­tol­la ker­rot­tiin asi­a­na­ja­jan mah­dol­li­suuk­sis­ta toi­mia myös pää­kau­pun­ki­seu­dun ul­ko­puo­lel­la pie­nem­mis­sä toi­mis­tois­sa.

– Pie­nes­sä toi­mis­tos­sa voi ol­la hel­pom­pi tar­jo­ta oman­nä­köis­tä pal­ve­lua it­sel­le so­pi­val­la ta­val­la, Pöhö ki­teyt­tää.

Pöhö on so­vit­ta­nut työ­päi­vien pi­tuu­den lap­si­per­heen ar­keen so­pi­vak­si, ja hän on asi­a­na­ja­ja­puo­li­son­sa kans­sa toi­mi­nut uran ai­ka­na myös krii­si- ja tu­ki­per­hee­nä.

Pö­hön asi­ak­kaat tie­tä­vät, et­tei hän pää­sään­töi­ses­ti vas­taa pu­he­lui­hin tai säh­kö­pos­tei­hin il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin. Osa toi­mek­si­an­nois­ta jää saa­mat­ta, mut­ta se voi ol­la täs­sä elä­män­ti­lan­tees­sa hy­vä­kin asia, Pöhö to­te­aa.

– Pää­dyin asi­a­na­ja­ja­y­rit­tä­jäk­si osit­tain sii­tä syys­tä, et­tä am­ma­tis­sa on jous­toa.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton tu­le­vai­suus­työ­ryh­män vii­me vuon­na laa­ti­man ra­por­tin mu­kaan tu­le­vat su­ku­pol­vet odot­ta­vat työl­tään mer­ki­tyk­sel­li­syy­den li­säk­si juu­ri jous­toa ja riip­pu­mat­to­muut­ta.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton Ou­lun osas­ton pu­heen­joh­ta­ja Pöhö on seu­ran­nut ilol­la kol­le­goi­den­sa oman­nä­köi­siä ta­po­ja elää asi­a­na­ja­jan am­ma­tis­sa: yk­si te­kee pit­kiä päi­viä, toi­nen viet­tää tal­vi­kuu­kau­det Es­pan­jas­sa, kol­mas kir­joit­taa väi­tös­kir­jaa. Ei ole vain yh­tä ta­paa toi­mia asi­a­na­ja­jana, jos pi­tää mie­len avoi­me­na, Pöhö muis­tut­taa.