JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Triin Vahi

28.11.2019 10:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Triin Vahi

Vartaloshakki auttaa Kristian Lovénia jaksamaan

”Aloi­tin sei­nä­kii­pei­lyn Yh­dys­val­lois­sa vuon­na 2007. La­jis­sa kieh­toi ää­rim­mäi­nen fyy­si­nen suo­ri­tus yh­dis­tet­ty­nä tark­kaan tek­niik­kaan ja sen hi­o­mi­seen. Kii­ve­tes­sä täy­tyy ai­na hil­jen­tyä miet­ti­mään, mi­ten taas tuon eta­pin val­loit­tai­sin. Pie­ni­kin yk­si­tyis­koh­ta muut­taa ta­van, jol­la haas­tet­ta on lä­hes­tyt­tä­vä.

Kut­sun la­jia erään­lai­sek­si var­ta­los­ha­kik­si. Voi­mal­la ei pär­jää kuin muu­ta­man vai­keu­sas­teen eteen­päin, sen jäl­keen tar­vi­taan ai­vo­ja avuk­si. Ko­ke­muk­sen kart­tu­es­sa aloin har­ras­taa myös kal­li­o­kii­pei­lyä luon­nos­sa.

La­jin pa­ris­sa val­lit­see tois­ten aut­ta­mi­sen kult­tuu­ri. Pipo ei ki­ris­tä lii­kaa ke­nel­lä­kään. Kuu­bas­sa kii­pe­sim­me noin 40 met­riä kor­ke­an sei­nä­män luo­lan hä­mä­ris­tä va­loa koh­ti. Var­mis­ta­ja­ni ja mi­nun vä­lil­lä oli vah­va kie­li­muu­ri, mut­ta luo­tin hä­neen va­kaas­ti, kos­ka hän oli au­liis­ti ja­ka­nut vä­häi­set eväs­lei­pän­sä kans­sa­ni il­man, et­tä olin edes pyy­tä­nyt.

Nämä ovat nii­tä mie­leen­pai­nu­vim­pia het­kiä: kun ylit­tää it­sen­sä ja te­kee jo­tain, mi­hin ei oli­si us­ko­nut pys­ty­vän­sä.

Har­ras­tuk­sen ja asi­a­na­ja­jan työn yh­teen­so­vit­ta­mi­nen on­nis­tuu hy­vin, sil­lä toi­mis­tom­me si­jait­see Sal­mi­saa­ren lii­kun­ta­kes­kuk­sen vie­res­sä. Voin vain vaih­taa kau­lus­pai­dan kii­pei­ly­va­rus­tei­siin ja läh­teä ka­pu­a­maan. Toki nyt har­ras­tuk­set ovat jää­neet vä­hem­mäl­le per­heen ja toi­mis­ton pe­rus­ta­mi­sen myö­tä.

Har­ras­tuk­ses­ta on ai­na hyö­tyä työn kan­nal­ta, oli laji mikä ta­han­sa. Työs­sä on hel­pom­pi jak­saa, kun pi­tää myös fyy­si­ses­tä puo­les­taan huol­ta.

Unel­ma­na­ni on, et­tä voi­sin jos­kus kii­ve­tä Al­peil­la jon­kin näyt­tä­vän kal­li­o­sei­nä­män ki­van po­ru­kan kans­sa. Sen ei kui­ten­kaan tar­vit­se to­teu­tua, haa­vei­lu riit­tää. Olen tyy­ty­väi­nen, kun saan ur­hei­lus­ta iloa elä­mää­ni.”