JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.2.2020 8:20

Vastuullista 2020-lukua

Yk­si asi­a­na­ja­jien vii­des­tä pe­ru­sar­vos­ta on kun­ni­al­li­suus. Ta­pa­oh­jeis­sa to­de­taan, et­tä asi­a­na­ja­jan on väl­tet­tä­vä kaik­kea, mikä saat­taa alen­taa asi­a­na­ja­ja­kun­nan ar­voa tai vä­hen­tää luot­ta­mus­ta asi­a­na­ja­ja­kun­taan. Voim­me mie­les­tä­ni aja­tel­la myös niin päin, et­tä asi­a­na­ja­jien ja Asi­a­na­ja­ja­lii­ton on toi­min­nal­laan py­rit­tä­vä ko­hot­ta­maan asi­a­na­ja­ja­kun­nan ar­voa ja li­sää­mään luot­ta­mus­ta asi­a­na­ja­ja­kun­taan. Si­ten on hy­vin luon­te­vaa, et­tä liit­to on va­lin­nut ku­lu­van vuo­den tee­mak­si vas­tuul­li­suu­den.

Kun­ni­al­li­suus pe­ru­sar­vo­na ja vas­tuul­li­suus toi­min­ta­ta­pa­na luo­vat eri­no­mai­sen poh­jan suo­ma­lais­ten asi­a­na­ja­jien tu­le­vai­suu­den lin­jaa­mi­sel­le.

Mo­net nuo­ret ju­ris­tit ko­ke­vat hy­vin tär­ke­äk­si sen, et­tä työ pe­rus­tuu vah­voi­hin pe­ru­sar­voi­hin ja toi­min­ta on vas­tuul­lis­ta. Tä­hän asi­a­na­ja­ja­kun­nal­la on eri­no­mai­set läh­tö­koh­dat.

Asi­a­na­jo­a­la voi me­nes­tyä vain, jos nuo­ret ju­ris­tit ha­lu­a­vat ryh­tyä asi­a­na­ja­jik­si. Jo­kai­sen oi­keu­del­li­sia pal­ve­lu­ja tar­joa­van oli­si voi­ta­va pi­tää en­si­si­jai­se­na vaih­to­eh­to­na asi­a­na­ja­jan am­mat­tia.

Asi­a­na­ja­ja­lii­tos­sa vi­reil­lä ole­vat sään­te­lyn ke­ven­tä­mi­seh­do­tuk­set te­ke­vät asi­a­na­ja­juu­den en­tis­tä hou­kut­te­le­vam­mak­si. Toi­saal­ta voim­me vies­tiä sii­tä, et­tä asi­a­na­ja­ja­na voi toi­mia muu­al­la­kin kuin jää­mäl­lä opis­ke­lu­kau­pun­kiin­sa: yk­si­tyis- ja yri­ty­sa­si­ak­kai­ta on kai­kis­sa maa­kun­ta­kes­kuk­sis­sa ja mo­nil­la pie­nem­mil­lä­kin paik­ka­kun­nil­la. 

Alan hou­kut­te­le­vuu­den kan­nal­ta on vält­tä­mä­tön­tä, et­tä myös per­heel­li­set ju­ris­tit voi­vat ol­la asi­a­na­ja­jia. Alan tasa-ar­voi­suus ja mo­ni­muo­toi­suus ovat kes­kei­siä yh­teis­kun­ta­vas­tuun ta­voit­tei­tam­me. Työn ja muun elä­män tu­lee ol­la vas­tuul­li­ses­sa ta­sa­pai­nos­sa. Asen­ne­muu­tok­sen ohel­la suu­rin yk­sit­täi­nen asia on per­he­va­pai­den käyt­tä­mi­nen: vas­tuul­li­nen asi­a­na­jo­toi­mis­to kan­nus­taa myös mie­hiä jää­mään per­he­va­paal­le. 

Suu­ri osa asi­a­na­ja­jis­ta on yk­si­ny­rit­tä­jiä. Heil­lä on on­gel­mia var­sin­kin työs­sä jak­sa­mi­ses­sa, ja moni asi­a­na­ja­ja työs­ken­te­lee työ­uu­pu­muk­sen par­taal­la. Heil­le Asi­a­na­ja­ja­liit­to ja lii­ton pai­kal­li­so­sas­tot pyr­ki­vät tar­jo­a­maan tu­kea. Si­ten kan­nam­me vas­tuu­ta myös kol­le­gois­ta. 

Vaik­ka jot­kut suo­ma­lai­set asi­a­na­jo­toi­mis­tot ovat kas­va­neet voi­mak­kaas­ti, Suo­mes­sa on yhä hy­vin vä­hän asi­a­na­ja­jia, oli­pa ver­tai­lu­koh­tee­na maan asu­kas­lu­ku tai esi­mer­kik­si brut­to­kan­san­tuo­te. Yh­teis­kun­ta jat­kaa mo­ni­mut­kais­tu­mis­ta ja tie­tyn­lais­ta oi­keu­del­lis­tu­mis­ta. Myös kan­sain­vä­lis­ty­mis­ke­hi­tys jat­kuu. Pi­dän sel­vä­nä, et­tä asi­a­na­jo­pal­ve­lui­den ky­syn­tä Suo­mes­sa kas­vaa tu­le­vai­suu­des­sa­kin. Us­kon myös, et­tä niin suu­ret kuin pie­net toi­mis­tot voi­vat me­nes­tyä, mut­ta pi­tää kes­kit­tyä sii­hen, min­kä osaa par­hai­ten. 

Me­nes­tyk­se­käs­tä, vas­tuul­lis­ta
ja ilois­ta 20-lu­kua!

Jark­ko Ruo­ho­la

Suo­men Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja