JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.2.2020 8:20

Teks­ti Jo­han­na Kai­nu­lai­nen // Kuva Nina Ka­ve­ri­nen

Jäsenmaksuun korotus

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton val­tuus­kun­ta päät­ti tam­mi­kuus­sa pi­de­tys­sä tal­vi­ko­kouk­ses­saan muun mu­as­sa lii­ton bud­je­tis­ta. Val­tuus­kun­ta hy­väk­syi asi­a­na­ja­jan vuo­si- ja val­von­ta­mak­suun 75 eu­ron ko­ro­tuk­sen vuo­den 2020 alus­ta lu­kien.

Näin ol­len asi­a­na­ja­jan vuo­si- ja val­von­ta­mak­su on yh­teen­sä 1 125 eu­roa, uu­den jä­se­nen 684,50 eu­roa ja jul­ki­sen oi­keu­sa­vus­ta­jan 703,50 eu­roa. 

Ko­ro­tuk­ses­ta ää­nes­tet­tiin. Hal­li­tus esit­ti 150 eu­ron ko­ro­tus­ta mm. sik­si, et­tä jä­sen­mak­su on ol­lut sama vii­mei­set kym­me­nen vuot­ta. Ko­kouk­ses­sa esi­tet­tiin myös, et­tei ko­ro­tus­ta teh­täi­si ol­len­kaan, mut­ta lo­pul­ta ko­ro­tus meni läpi 75 eu­ron suu­rui­se­na. 

Val­tuus­kun­nan ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­ja Tero Puha ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Ol­li Si­po­nen va­lit­tiin uu­del­le kol­me­vuo­tis­kau­del­le, joka päät­tyy Asi­a­na­ja­ja­lii­ton tal­vi­ko­kouk­seen 2023.

Asi­a­na­ja­ja­liit­to esit­tää oi­keus­mi­nis­te­ri­öl­le muu­tos­ta lii­ton sään­tö­jen 11 §:n 6 mo­ment­tiin hal­li­tus­paik­ko­ja kos­ke­vas­ta osas­to­ro­taa­ti­os­ta. Eh­do­tuk­sen mu­kaan jä­sen­mää­räl­tään lä­hes sa­man­suu­rui­set Tu­run ja Hä­meen osas­tot oli­si­vat jat­kos­sa kes­ke­nään osas­to­ro­taa­ti­os­sa ja jä­sen­mää­ril­tään pie­nem­mät Sa­ta­kun­ta, Päi­jät-Häme ja Kes­ki-Suo­mi kes­ke­nään. Muu­tos tu­li­si oi­keus­mi­nis­te­ri­ön pää­tök­sel­lä voi­maan 1.6.2021.

Ko­kouk­ses­sa oli li­säk­si Asi­a­na­ja­ja­lii­ton teet­tä­män -vi­de­on en­sie­si­tys. Vi­de­os­sa ker­ro­taan, mikä on asi­a­na­ja­jan ja ju­ris­tin ero. Asi­a­na­jo­toi­mis­tot voi­vat käyt­tää vi­de­o­ta omas­sa mark­ki­noin­nis­saan. 

Val­tuus­kun­ta käyt­tää Asi­a­na­ja­ja­lii­ton ylin­tä pää­tös­val­taa ja ko­koon­tuu kak­si ker­taa vuo­des­sa.