JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Johanna Kainulainen

6.2.2020 8:20

Taklaa tekniikalla

Mo­net­kaan lii­ke-elä­män toi­min­ta­ta­po­jen muu­tok­set ei­vät ole kos­ket­ta­neet asi­a­na­jo­a­laa. Lä­he­täm­me las­kut edel­leen pos­tis­sa tai kor­kein­taan säh­kö­pos­tis­sa. Sai­raa­loi­hin lä­he­täm­me edel­leen – tie­to­suo­ja­syis­tä, niin kä­sit­tä­mä­tön­tä kuin se on­kin – asi­a­kir­ja­pyyn­nöt te­le­fak­sil­la. Toi­mim­me edel­leen erään­lai­sis­sa ki­vi­jal­ka­myy­mä­löis­sä ei­vät­kä verk­ko­kaup­pa­jä­tit näy­tä uh­kaa­van toi­min­taam­me. Em­me ole it­se­kään eri­tyi­sen ha­na­kas­ti läh­te­neet muu­tos­kelk­kaan mu­kaan. Muu­tos­vas­ta­rin­nas­ta ei ole ky­sy­mys, mut­ta kun on koh­tuul­li­sen hyvä näin­kin, mik­si teh­dä mi­tään? 

Sit­ten kai­ken rau­han kes­kel­le tuli ra­han­pe­su­la­ki vel­voit­tei­neen mel­koi­sel­la to­hi­nal­la koh­ta kol­me vuot­ta sit­ten. 

 

Isois­sa toi­mis­tois­sa, näin luu­len, täl­lai­set uu­det vel­voit­teet on ver­ra­ten help­po hoi­taa kun­toon. Re­surs­se­ja on, ei­kä ai­na­kaan toi­mis­ton jo­kai­sen asi­a­na­ja­jan ole tar­vin­nut vai­va­ta pää­tään esi­mer­kik­si ra­han­pe­sun es­tä­misp­ro­ses­sien kun­toon lait­ta­mi­sel­la. Pie­nis­sä toi­mis­tois­sa sen si­jaan asi­a­na­ja­ja tai kak­si muo­dos­ta­vat yleen­sä ai­no­an toi­mis­ton käy­tös­sä ole­van re­surs­sin. Kaik­ki yli­mää­räi­nen, mikä on pois var­si­nai­sel­ta asi­a­na­jo­työl­tä, ko­e­taan lä­hes vi­hol­li­sen hyök­käyk­se­nä. 

Ra­han­pe­su­kou­lu­tuk­sis­sa oli ha­vait­ta­vis­sa, et­tä ter­ve­tu­lo­huu­dot uu­sil­le nor­meil­le oli­vat ai­ka vai­mei­ta. Esi­mer­kik­si ris­ki­ar­vi­on laa­ti­mi­nen ko­et­tiin huus­sin­tyh­jen­nys­tä­kin epä­miel­lyt­tä­väm­mäk­si. Sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä olem­me kai­ken­lais­ten do­ku­ment­tien laa­ti­mi­sen am­mat­ti­lai­sia. 

Nyt, kun ris­ki­ar­vi­ot on kui­ten­kin saa­tu kun­toon ja nii­tä on jo päi­vi­tet­ty­kin, voi asi­a­kas­tie­to­lo­mak­kei­den täyt­tä­mi­nen, po­liit­ti­sen vai­ku­tus­val­lan tie­dus­te­lu, hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus­ten jäl­jen­tä­mi­nen ja koko ker­ty­neen ai­neis­ton tal­len­ta­mi­nen luo­tet­ta­vaan paik­kaan oi­ke­as­sa jär­jes­tyk­ses­sä ol­la käy­tän­nös­sä tus­kal­li­sen vai­val­lois­ta. Sään­nök­set tu­li­vat kui­ten­kin jää­däk­seen.

 

On­nek­si mo­ko­mis­ta ru­tii­neis­ta, niin kuin mo­nis­ta muis­ta­kin, voi sel­vi­tä tek­nii­kan tu­ke­ma­na. Ris­ki­ar­vi­o­ta ei vii­sain­kaan te­ko­ä­ly laa­di, mut­ta kai­ken­lai­sen tie­to­jen ke­ruun voi hel­pos­ti jät­tää tek­nii­kan har­teil­le. Asi­ak­kaan tun­nis­ta­mi­sek­si ja hen­ki­löl­li­syy­den to­den­ta­mi­sek­si tar­vit­ta­vien tie­to­jen ke­rää­mi­sen voi pe­rus­ti­lan­teis­sa jär­jes­tää toi­mis­ton net­ti­si­vuil­le si­joi­tet­ta­vien tie­to­tur­val­lis­ten verk­ko­lo­mak­kei­den huo­lek­si. Asia­kas syöt­tää tie­ton­sa jär­jes­tel­mään ja vah­vis­taa ne verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la.
Jär­jes­tel­män luo­maan pdf-tie­dos­toon tal­len­tuu
asi­ak­kaan tun­te­mis­tie­dot ja hen­ki­löl­li­syy­den to­den­ta­mi­sek­si käy­te­tyn säh­köi­sen me­ne­tel­män var­men­teet. Yk­sin­ker­tai­sim­mil­laan asi­a­na­ja­jan teh­tä­väk­si jää tie­to­jen tar­kis­ta­mi­nen asi­ak­kaan ja jär­jes­tel­män syn­nyt­tä­mäs­tä tie­dos­tos­ta ja sii­nä kaik­ki. Sitä pas­si­ko­pi­o­ta
ei tar­vit­se erik­seen ot­taa.

 

Vas­taa­vis­ta etä­al­le­kir­joi­tet­ta­vis­ta asi­a­kir­jois­ta on hel­po­tuk­sek­si mo­nes­sa muus­sa­kin. Va­kuu­tu­syh­ti­öt tun­tu­vat vaa­ti­van en­tis­tä her­kem­min asi­a­na­ja­jil­ta­kin val­ta­kir­jo­ja muun mu­as­sa oi­keus­tur­va-asi­oi­den hoi­ta­mi­seen. Täl­lai­sen­kin val­ta­kir­jan asi­a­kas voi an­taa pa­ril­la klik­kauk­sel­la kän­ny­kän ruu­dul­ta. 

Asi­a­na­jo­a­lal­la ei myös­kään ole mi­tään es­tet­tä ke­hit­ty­nei­den verk­ko­a­jan­va­raus­työ­ka­lu­jen käyt­tä­mi­sel­le. Omaa ka­len­te­ria ei tar­vit­se ava­ta sen enem­pää jär­jes­tel­mäl­le kuin asi­ak­kail­le­kaan ja sil­ti jär­jes­tel­mä osaa va­ra­ta so­pi­van ajan asi­ak­kaal­le asi­a­na­ja­jan ka­len­te­ris­ta. Hius­ten­ly­hen­ny­sa­lal­la näin on teh­ty jo 10 vuot­ta.  

Tek­nii­kan käyt­tä­mi­nen asi­a­na­jo­työn apu­na ei ole it­se­tar­koi­tus, mut­ta use­aan ys­kään se aut­taa. Asi­ak­kail­le­kin eri­lais­ten säh­köis­ten pal­ve­lu­ka­na­vien käyt­tä­mi­nen on niin tut­tua, et­tä pian asi­a­na­ja­jal­ta­kin osa­taan odot­taa tai suo­ras­taan vaa­tia säh­köi­siä pal­ve­lu­ja. It­se säh­köis­ty­mi­nen on help­poa. Ajat­te­lu­ta­van muu­tos haas­taa hie­man, mut­ta voin va­kuut­taa, kyl­lä kan­nat­taa. 

 

Mat­ti Pul­ka­mo

Asi­a­na­ja­ja