JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.2.2020 8:20

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Mik­ko Kaup­pi­nen

Satavuotias nykypäivään

Cas­per Her­ler joh­taa työ­ryh­mää, jon­ka teh­tä­vä­nä on uu­dis­taa De­fen­sor Le­gis -ai­ka­kaus­kir­ja.

Min­kä­lai­se­na näet De­fen­sor Le­gi­sin roo­lin ny­ky­a­jas­sa?

De­fen­sor Le­gi­sil­lä on sa­ta­vuo­ti­set pe­rin­teet eten­kin käy­tän­nön lai­no­pin jul­kai­su­ka­na­va­na. Se toi­mii edel­leen yh­te­nä kes­kei­sis­tä suo­ma­lai­sis­ta ju­ri­di­sis­ta ai­ka­kaus­jul­kai­suis­ta.

Mik­si jul­kai­su pää­tet­tiin uu­dis­taa?

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tus piti ajan­koh­tai­se­na sel­vit­tää, mi­ten jul­kai­su voi par­hai­ten pal­vel­la käyt­tä­jä­kun­taan­sa sen seu­raa­val­la­kin vuo­si­sa­dal­la. Työ­ryh­män ta­voit­tee­na on kar­toit­taa, mi­ten jul­kai­sua käy­te­tään ja min­kä­lai­sia odo­tuk­sia eri käyt­tä­jil­lä on sen suh­teen. Tä­män poh­jal­ta hah­mot­te­lem­me eri vaih­to­eh­to­ja jat­ko­val­mis­te­lun poh­jak­si.

Mitä uu­dis­tuk­sel­la ta­voi­tel­laan?

Lii­ton hal­li­tus on pyy­tä­nyt huo­mi­oi­maan myös vas­tuul­li­suus­nä­kö­koh­dat. Yh­te­nä kar­toi­tet­ta­va­na asi­a­na on­kin se, on­ko tar­peel­lis­ta toi­mit­taa leh­teä ny­kyi­ses­sä mit­ta­kaa­vas­sa pa­pe­ri­muo­toi­se­na. Esi­mer­kik­si isoi­hin toi­mis­toi­hin ja­e­taan ny­kyi­sin huo­mat­ta­va mää­rä sa­maa jul­kai­sua.

Min­kä­lai­nen on suun­ni­tel­tu ai­ka­tau­lu?

Työ­ryh­mä on juu­ri aloit­ta­nut työn­sä ja pyr­kii ke­vään ai­ka­na kar­toit­ta­maan Def­fa­rin käyt­tä­jien käyt­tö­tot­tu­muk­sia ja käyt­tä­jien odo­tuk­sia leh­del­le. Muun mu­as­sa näi­den poh­jal­ta jä­sen­näm­me vaih­to­eh­to­ja lii­ton hal­li­tuk­sel­le.