JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Johanna Kainulainen

6.2.2020 8:20

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Ila­ri Leh­ti­nen

Mielenrauhaa jahtaamassa

”Isä­ni ja myö­hem­min oi­keus­tie­teel­li­ses­sä pari hy­vää ys­tä­vää­ni har­ras­ti­vat met­säs­tys­tä, ja hei­dän avul­laan kiin­nos­tuin it­se­kin har­ras­tuk­ses­ta. Met­säs­tys so­pii mie­les­tä­ni ai­van kai­kil­le. Aloit­taa voi min­kä ikäi­se­nä ta­han­sa.

Mi­nua kiin­nos­taa kaik­ki lail­li­nen riis­ta, mut­ta käy­tän­nös­sä eni­ten olen met­säs­tä­nyt hir­vie­läi­miä, met­sä­ka­na­lin­tu­ja ja ma­ja­via. Omal­la seu­ral­la­ni on met­säs­tys­maat Itä-Suo­mes­sa, ja siel­lä tu­lee­kin vie­tet­tyä suu­rin osa ajas­ta. Olen ol­lut mu­ka­na myös han­hi­jah­dis­sa Ruot­sis­sa.

Eri­tyi­ses­ti mie­lee­ni on jää­nyt en­sim­mäi­nen ma­ja­va­jah­ti­ni vuon­na 2013. Suun­nit­te­lim­me jah­tia hy­vän ys­tä­vä­ni kans­sa pit­kään, ja kun vii­mein saim­me sen jär­jes­ty­mään, ei on­nis­tu­mi­seen us­ko­nut ku­kaan. Kun ta­voit­tee­na ol­lut talt­ta­ham­mas sit­ten saa­tiin kaa­det­tua,
ei rie­mul­la mei­nan­nut ol­la ra­jaa.

So­si­aa­li­nen puo­li on­kin met­säs­tyk­ses­sä eh­dot­to­mas­ti tär­ke­ää. Har­ras­tuk­sen avul­la saa te­ko­syyn ta­va­ta van­ho­ja tut­tu­ja.

Var­sin­kin syk­syl­lä met­säs­tyk­sen pa­ris­sa me­nee hel­pos­ti lä­hes kaik­ki va­paa-ai­ka. Mut­ta kun on tar­peek­si ajois­sa liik­keel­lä ai­ka­tau­lu­jen suh­teen, niin pää­sään­töi­ses­ti työn ja har­ras­tuk­sen yh­teen­so­vit­ta­mi­nen on on­nis­tu­nut hy­vin.

Met­säs­tys on lois­ta­vaa vas­ta­pai­noa toi­mis­to- ja aja­tus­työl­le. Luon­nos­sa liik­ku­es­sa ei juu­ri työ­ku­vi­ot käy mie­les­sä.

Ja mi­kä­li hir­ven­pyyn­nis­sä kaik­ki osuu koh­dal­leen, niin toki pak­ka­seen­kin saa hie­man täy­tet­tä. Ei­kä mi­nul­la oli­si mi­tään sitä vas­taan, jos toi­mis­ton sei­näl­tä löy­tyi­si jos­kus oi­kein ko­me­at sar­vet. Eni­ten kui­ten­kin toi­von, et­tä pys­tyi­sin jat­ka­maan met­säs­tys­tä pit­kään ja ak­tii­vi­ses­ti.”