JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.2.2020 8:20

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Mik­ko Vä­hä­niit­ty

Heli testamenttasi ympäristönsuojeluun

Asi­a­na­ja­ja laa­ti Heli Nis­ka­sel­le tes­ta­men­tin mak­sut­ta osa­na Vas­tuul­li­sen lah­joit­ta­mi­sen mar­ras­kuu -kam­pan­jaa.

Suo­men Asi­a­na­ja­ja­liit­to ja hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töt jär­jes­ti­vät mar­ras­kuun 2019 ai­ka­na kam­pan­jan, jos­sa asi­a­na­ja­jat laa­ti­vat yk­si­tyis­hen­ki­löil­le mak­sut­ta tes­ta­ment­te­ja. Mak­sut­to­muu­den eh­to­na oli, et­tä hen­ki­lö oh­ja­si omai­suut­taan hy­vän­te­ke­väi­syy­teen.

Tem­paus oli me­nes­tys, sil­lä asi­a­na­ja­jat laa­ti­vat mar­ras­kuun ai­ka­na pe­rä­ti 163 il­mais­ta tes­ta­ment­tia.

Jy­väs­ky­lä­läi­nen Heli Nis­ka­nen in­nos­tui tes­ta­ment­ti­kam­pan­jas­ta lu­et­tu­aan sii­tä hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tön uu­tis­kir­jees­tä.

– Olin jo ai­kai­sem­min miet­ti­nyt tes­ta­men­tin te­koa, mut­ta en tul­lut aja­tel­leek­si, et­tä tes­ta­men­tin yh­tey­des­sä voi­si teh­dä myös lah­joi­tuk­sen.

Nis­ka­nen tes­ta­ment­ta­si omai­suu­des­taan kiin­te­än sum­man WWF Suo­mel­le ja Päi­jän­teen Luon­non­pe­rin­tö­sää­ti­öl­le. Tes­ta­men­tin laa­ti­mi­ses­sa avus­ti asi­a­na­jo­toi­mis­to Le­gis­tum.

– Sain pro­ses­sin ai­ka­na to­del­la pal­jon uut­ta tie­toa sii­tä, mitä toi­vei­ta ja mil­lä tark­kuu­del­la tes­ta­ment­tiin voi kir­ja­ta. Vä­li­tin tätä tie­toa työ­pai­kan kah­vi­huo­nees­sa kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le, Nis­ka­nen ker­too.

– Tie­dän ko­ke­muk­ses­ta, et­tä kun ih­mi­nen kuo­lee, niin sii­hen liit­tyy omai­sil­le val­ta­vas­ti sel­vi­tet­tä­vää ja jär­jes­tet­tä­vää. Hen­ki­ses­ti se on hy­vin ras­kas­ta ai­kaa. Jos omais­ten taak­kaa voi hel­pot­taa, niin se kan­nat­taa teh­dä.

Asi­a­na­ja­ja Kir­si Wä­hä­a­ho Le­gis­tu­mil­ta ker­too, et­tä tes­ta­ment­tien ky­syn­tä vil­kas­tui kam­pan­jan ai­ka­na huo­mat­ta­vas­ti. Lah­joi­tus­tes­ta­ment­te­ja laa­dit­tiin Le­gis­tu­mil­la mar­ras­kuun ai­ka­na seit­se­män kap­pa­let­ta.

– Suu­rin osa soit­ta­jis­ta ker­toi, et­tä he oli­vat miet­ti­neet jo pit­kään tes­ta­ment­ti­lah­joi­tuk­sen te­ke­mis­tä, mut­ta asia oli vain jää­nyt. Nyt sii­hen tuli lois­ta­va mah­dol­li­suus, Wä­hä­a­ho sa­noo.

Wä­hä­a­hon mu­kaan kam­pan­jas­ta jäi hyvä mie­li myös mu­kaan läh­te­neel­le asi­a­na­jo­toi­mis­tol­le.

– Eh­dot­to­mas­ti olem­me mu­ka­na, jos täl­lai­nen to­teu­te­taan uu­des­taan.