JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.2.2020 8:20

Teks­ti Kir­si Rii­pi­nen // Ku­vat Jani Kaut­to

Nuorten tyttöjen uskottu

Lii­sa Pel­li­sen ta­val­li­nen asi­a­kas on nuo­ri tyt­tö, sek­su­aa­li­ri­kok­sen uh­ri. Tyt­tö­jen jut­tu­ja kuun­nel­les­saan Pel­li­nen on it­se­kin häm­men­ty­nyt sii­tä, kuin­ka yleis­tä sek­su­aa­li­nen häi­rin­tä on jopa kym­men­vuo­ti­ai­den elä­mäs­sä.

Lii­sa Pel­li­sen he­rä­tys­kel­lo on soi­nut kel­lo 4.24, ku­ten ai­na ar­ki­aa­mui­sin. Ai­kai­set he­rä­tyk­set ovat kuu­lu­neet imat­ra­lai­sen asi­a­na­ja­jan päi­viin jo vuo­sia, siis kau­an en­nen kuin Suo­mes­sa alet­tiin pu­hua ka­na­da­lai­sen joh­ta­juus­val­men­ta­jan Ro­bin Shar­man aa­mu­vii­den voi­ton­tun­nis­ta.

– Aloin he­rä­tä ai­kai­sin seit­se­män vuot­ta sit­ten las­ten ol­les­sa ai­van pie­niä. Var­hai­nen aa­mu oli oi­ke­as­taan ai­noa mah­dol­li­suus omaan ai­kaan ja sa­lil­la käy­mi­seen.

Kun­to­sa­li Imat­ran Kos­ken­par­taal­la au­ke­aa aa­mu­vii­del­tä, jol­loin Pel­li­nen ja sa­lil­la tu­tuk­si tul­lut po­ruk­ka on pai­kal­la.

– Meis­tä on tul­lut haus­ka yh­tei­sö, ja tree­ni tu­lee teh­tyä yh­des­sä kuin huo­maa­mat­ta. Il­tai­sin voi käy­dä vaik­ka kä­ve­le­mäs­sä per­heen kans­sa, jos tun­tuu sil­tä.

Päi­vän oh­jel­ma voi men­nä uu­sik­si kes­ken kai­ken. Täl­lä­kin ker­taa alus­ta­vas­ti so­vit­tu ta­paa­mi­nen siir­tyi, kos­ka van­git­tu­jen kä­rä­jä­päi­vä kii­la­si vä­liin. To­sin hän tie­si va­roit­taa täs­tä mah­dol­li­suu­des­ta etu­kä­teen.

Pel­li­nen te­kee töi­tä eten­kin nuor­ten kans­sa, vaik­ka pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la asi­oi­ta on hal­lit­ta­va laa­jas­ti.

– Asi­ak­kaa­ni on kes­ki­mää­rin nuo­ri, ylä­as­tei­käi­nen tyt­tö. Nuor­ten kans­sa on hir­mu kiva teh­dä töi­tä, vaik­ka ai­heet ovat usein tosi in­hot­ta­via.

Pel­li­nen viit­taa sek­su­aa­li­ri­kok­siin, joi­den uh­re­ja oh­jau­tuu hä­nen asi­ak­kaik­seen muun mu­as­sa ri­ko­suh­ri­päi­vys­tyk­sen ja po­lii­sin kaut­ta. Rei­lun puo­len vuo­den ajan hän on teh­nyt tii­vis­tä yh­teis­työ­tä myös Hel­sin­gin Tyt­tö­jen ta­lon kans­sa. Ete­lä-Kar­ja­lan sai­raan­hoi­to­pii­ri Ek­so­te oh­jaa Pel­li­sel­le asi­ak­kai­ta las­ten ja nuor­ten pal­ve­lun La­Nun kaut­ta.

– Asi­ak­kai­ta­ni ovat koko ura­ni ajan ol­leet uh­rit. Olen tain­nut avus­taa vain viit­tä epäil­tyä. En ole eri­tyi­ses­ti va­lin­nut teh­tä­vi­ä­ni näin, mut­ta uh­rin puo­lus­ta­mi­nen on kyl­lä miul­le luon­te­vam­paa.

Sek­su­aa­li­ri­kok­set teh­dään yhä use­am­min so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, mut­ta Pel­li­sen asi­ak­kai­ta ovat myös fyy­si­sen sek­su­aa­li­vä­ki­val­lan uh­rit. Hä­nen mie­les­tään me­too-kam­pan­ja oli ää­rim­mäi­sen hyvä – sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä joil­tain osin kam­pan­ja am­pui yli ja sen seu­rauk­se­na julk­kis­mie­hiä ris­tiin­nau­lit­tiin su­mei­le­mat­ta.

– Me­too aut­toi nuo­ria tyt­tö­jä ta­ju­a­maan, et­tä kaik­ki ei ole sal­lit­tua. Ke­nen­kään ei tar­vit­se kuun­nel­la tuh­mia pu­hei­ta tai ot­taa vas­taan ta­ka­puo­lel­le ta­put­te­lu­ja.

Pel­li­sel­le it­sel­leen­kin oli ra­jua ta­ju­ta, kuin­ka ta­val­lis­ta ah­dis­te­lu on. Dick-pi­cit eli ka­lu­ku­vat ovat so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ar­kea nuo­ril­le, jopa kym­men­vuo­ti­ail­le ty­töil­le.

– Ty­töt pu­hu­vat niis­tä kes­ke­nään ja ih­met­te­le­vät, jos joku ei ole sel­lai­sia saa­nut. He ko­ke­vat ne ah­dis­ta­vik­si ja in­hot­ta­vik­si.

Pro bonona vanhempainilloissa

Pel­li­sel­le ei ole sel­vin­nyt, mikä mie­hiä vai­vaa, kun he käyt­täy­ty­vät näin. Ei­vät­kö he esi­mer­kik­si ym­mär­rä, et­tä jos pik­ku­tuh­ma vies­tit­te­ly koh­dis­tuu al­le 16-vuo­ti­aa­seen, ky­sees­sä on lap­sen sek­su­aa­li­nen hy­väk­si­käyt­tö?

– Olen poh­ti­nut, vää­ris­tyy­kö miun maa­il­man­ku­va ja ku­vit­te­len koh­ta kaik­kien mies­ten kiin­nos­tu­van pik­ku­ty­töis­tä. To­del­li­suus ei tie­ten­kään ole sel­lai­nen.

Kun Pel­li­nen ha­vait­si sek­su­aa­li­sen häi­rin­nän ylei­syy­den vii­ti­sen vuot­ta sit­ten, hän al­koi kier­tää kou­luis­sa ker­to­mas­sa, mikä on sal­lit­tua ja mikä kiel­let­tyä. Näis­tä kier­rok­sis­ta sai al­kun­sa laa­jal­le me­di­aan le­vin­nyt Tyh­mä kuva -kam­pan­ja.

Kam­pan­jas­sa ker­rot­tiin kou­lu­lai­sil­le so­men vaa­rois­ta sekä sii­tä, kuin­ka ”tyh­mä kuva” voi al­kaa elää omaa elä­mään­sä. Kam­pan­jas­sa muis­tu­tet­tiin myös ku­va­ma­ni­pu­loin­nis­ta.

– Käyn edel­leen va­paa-ai­ka­na­ni kou­luis­sa ja van­hem­pai­nil­lois­sa muis­tut­ta­mas­sa äi­te­jä ja isiä hei­dän oi­keuk­sis­taan. Van­hem­mat saa­vat esi­mer­kik­si tut­kia lap­sen­sa pu­he­li­men, ja heil­lä on tä­hän vel­vol­li­suus, jos he epäi­le­vät jo­ta­kin.

Pel­li­sen omat lap­set, tyt­tö ja poi­ka, ovat vi­tos- ja ku­tos­luok­ka­lai­sia. Sal­li­tun ja ei-sal­li­tun ra­jois­ta on pu­hut­tu myös hei­dän kans­saan, ja he tie­tä­vät, et­tä äi­ti ja isä voi­vat tar­vit­ta­es­sa tar­kis­taa pu­he­li­men si­säl­löt.

Lisää videointia kuulusteluihin

Pel­li­nen toi­voo, et­tä oi­keusp­ro­ses­si saa­tai­siin hoi­det­tua ny­kyis­tä no­pe­am­min. Vaik­ka nuor­ten jut­tu­ja kii­reh­di­tään, odot­ta­mi­nen kuu­kau­si­tol­kul­la tun­tuu koh­tuut­to­mal­ta.

– Toi­voi­sin myös, et­tä eten­kin sek­su­aa­li­ri­kos­ta­pauk­sis­sa kaik­ki asi­a­no­mis­ta­ja­kuu­lus­te­lut ku­vat­tai­siin. Ny­ky­ään ku­va­taan vain alai­käi­set tai ta­pauk­set, jois­sa uh­ri ei ky­ke­ne tu­le­maan oi­keu­teen. Ku­vaa­mi­nen aut­tai­si sii­hen, et­tä myö­hem­min ei tar­vit­si­si tul­ki­ta ja teh­dä joh­to­pää­tök­siä pel­käs­tä kir­joi­te­tus­ta teks­tis­tä.

Vi­de­ol­la nä­kyi­si asi­a­no­mis­ta­jan tä­ri­nä, tu­ti­na ja it­ku tai vaik­ka­pa pit­kä hil­jai­suus en­nen ky­ke­ne­mis­tä vas­taa­maan.

Pel­li­sen tapa on pu­hua asi­ois­ta suo­raan ja nii­den oi­keil­la ni­mil­lä. Hän ko­ros­taa asi­ak­kail­leen sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suut­ta ja poh­tii yh­des­sä nuor­ten tyt­tö­jen kans­sa, voi­si­ko asi­as­ta sit­ten­kin ker­toa van­hem­mil­le. Tyt­tö­jen oma elä­mä hel­pot­tuu, jos äi­ti ja isä tie­tä­vät ti­lan­tees­ta.

– Ty­töt saat­ta­vat pe­lä­tä van­hem­pien suut­tu­van, sil­lä ri­kos­ti­lan­tee­seen on saat­ta­nut liit­tyä al­ko­ho­lia ja tu­pak­kaa. Sil­loin ker­ron, et­tä vii­na tai vaik­ka pil­ven­polt­to on pie­ni rik­ka ro­kas­sa, sil­lä ei ole mi­tään mer­ki­tys­tä. Et­tä sie et ole syy­tet­ty­nä.

Van­hem­mil­le on no­loa ker­toa sek­si­a­si­ois­ta, ei­kä ku­kaan ha­lu­ai­si avau­tua niis­tä myös­kään po­lii­sil­le. Ta­pah­tu­nut­ta on vai­kea pu­kea sa­noik­si.

– Ta­pa­na­ni on sa­noa ty­töil­le, et­tä jo­kai­sel­la on oi­keus ihas­tua, ra­kas­tua ja luot­taa. Sen si­jaan luot­ta­muk­sen vää­rin­käyt­tä­mi­nen on vää­rin.

Kuin­ka it­se pys­tyt te­ke­mään töi­tä näin rank­ko­jen tee­mo­jen pa­ris­sa?

– Miu­ta aut­taa eni­ten tie­to sii­tä, et­tä mius­ta on oi­ke­as­ti heil­le apua.

”Puo­let sek­su­aa­li­ri­kok­sis­ta
jää il­moit­ta­mat­ta”

Tyt­tö­jen ta­lo­ja on seit­se­mäl­lä paik­ka­kun­nal­la ym­pä­ri Suo­men, li­säk­si on ver­kos­sa toi­mi­va E-talo.

Pel­li­nen käy sään­nöl­li­ses­ti Hel­sin­gin-ta­los­sa. Hä­nen roo­lin­sa on aut­taa sek­su­aa­li­vä­ki­val­lan uh­re­ja, mut­ta se on vain pie­ni osa ta­lo­jen toi­min­taa. Ty­töt voi­vat tul­la pai­kal­le vaik­ka lak­kaa­maan kyn­ten­sä tai muu­ten hen­gai­le­maan.

– Tyt­tö­jen ta­los­ta on teh­ty tie­toi­ses­ti ma­ta­lan kyn­nyk­sen paik­ka. Ku­kaan ei tie­dä, mil­lä asi­al­la sin­ne tul­laan, ku­kaan ei lei­mau­du.

Ty­töil­lä on omas­sa ti­las­saan luo­tet­ta­via am­mat­ti­lai­sia ym­pä­ril­lään, jos he ha­lu­a­vat pu­hua ar­jes­taan tai on­gel­mis­taan. Poi­kia ei ole unoh­det­tu, sil­lä hei­tä var­ten on oma ti­lan­sa Hel­sin­gis­sä lä­hes Tyt­tö­jen ta­lon naa­pu­ris­sa.

Pel­li­sen oma näp­pi­tun­tu­ma on, et­tä sek­su­aa­li­ri­kok­sis­ta vä­hin­tään puo­let jää il­moit­ta­mat­ta vi­ra­no­mai­sil­le. Mitä lä­hei­sem­pi te­ki­jä on – rais­kaus on rais­kaus myös pa­ri­suh­tees­sa – sitä ylei­sem­min sii­tä ei ker­ro­ta.

Pel­li­nen toi­voo­kin, et­tä Tyt­tö­jen ta­lon kal­tai­set pai­kat yleis­tyi­si­vät ja ih­mi­sil­lä oli­si tur­val­li­sia kei­no­ja ot­taa vai­kei­ta asi­ois­ta pu­heek­si.

Tyt­tö­jen ta­lon pyyn­nös­tä Pel­li­nen on kir­joit­ta­nut opas­leh­ti­sen sek­su­aa­li­ri­kok­sen uh­rik­si jou­tu­neil­le nuo­ril­le. Hei­dän ky­sy­myk­sen­sä ovat yleen­sä sa­mo­ja: he ha­lu­a­vat tie­tää, mi­ten pro­ses­si ete­nee, kau­an­ko se kes­tää ja pi­tää­kö hei­dän koh­da­ta te­ki­jä oi­keu­des­sa.

– Uh­re­ja ei sen si­jaan kiin­nos­ta, min­kä ver­ran he saa­vat kor­vaus­ta.

Pel­li­sel­lä on van­hem­mil­le tär­keä neu­vo: vie­kää sek­su­aa­li­ri­kok­sen koh­teek­si jou­tu­nut tyt­tö saa­maan am­mat­ti­a­pua ti­lan­teen kä­sit­te­lyyn. Vaik­ka hän sa­noo pär­jää­vän­sä ihan hy­vin ja näyt­tää täl­tä myös ulos­päin, rank­ka ko­ke­mus voi tul­la vas­taan myö­hem­min, esi­mer­kik­si en­sim­mäi­sen var­si­nai­sen pa­ri­suh­teen al­ka­es­sa.