JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Teks­ti Pek­ka Män­ty­lä // Ku­vat Shut­ters­tock ja An­ni Ko­po­nen

Radikaaleja muutoksia vai luontevaa mukautumista?

Voi­ko asi­a­na­ja­ja ol­la free­lan­cer tai työs­ken­nel­lä osa-ai­kai­ses­ti? Voi­ko IT-osaa­jas­ta tul­la asi­a­na­jo­toi­mis­ton osa­kas? Muun mu­as­sa täl­lais­ta poh­ti työ­ryh­mä, joka esit­tää konk­reet­ti­sia muu­tok­sia asi­a­na­jo­a­lan sään­te­lyyn.

Asi­a­na­ja­ja­liit­to aset­ti kol­me vuot­ta sit­ten tu­le­vai­suus­työ­ryh­män poh­ti­maan yh­teis­kun­nal­lis­ten muu­tos­ten tuo­mia haas­tei­ta alan tu­le­vai­suu­del­le.

Työ­ryh­män ra­port­ti miel­lyt­ti lii­ton val­tuus­kun­taa ke­säl­lä 2018 ja poi­ki li­sää työ­ryh­miä. Sään­te­ly­työ­ryh­mä an­toi vä­li­ra­port­tin­sa vii­me ke­sä­nä, ja jäl­leen vas­taa­not­to oli po­si­tii­vi­nen, mikä tar­koit­ti ryh­mäl­le li­sä­työ­tä: ke­sän 2020 ko­kouk­seen ha­lut­tiin konk­reet­ti­sia, tar­pei­siin vas­taa­via muu­to­se­si­tyk­siä.

Ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Jo­han Aal­to ja jä­se­net
Mat­lee­na Engb­lom, Ant­ti In­na­nen, Sa­mu­li Kos­ke­la, Sa­ka­ri Lu­kin­maa, Jyr­ki Pii­pa­ri­nen, San­na Svahn ja Min­na Me­len­der pu­ris­ti­vat pa­pe­ril­le konk­re­ti­aa.

Ad­vo­kaat­ti kävi läpi esi­tys­ten pää­si­säl­tö­jä Jo­han Aal­lon ja San­na Svah­nin kans­sa.

1) Mikä on tai voi olla asianajotoimintaa?

Uut­ta: Asi­a­na­jo­toi­min­ta voi­si ol­la osa­päi­vä­työ­tä. Sir­pa­loin­ti­kiel­to säi­lyi­si, eli asi­a­na­ja­ja ei sai­si toi­mia osa­päi­väi­se­nä asi­a­na­ja­ja­na ja sen ohel­la esi­mer­kik­si toi­sen yh­ti­ön la­ki­mie­he­nä.

Aal­to: Ai­em­min ko­ko­päi­väi­syys­vaa­ti­mus­ta on pe­rus­tel­tu sil­lä, et­tä osa-ai­kais­ta työ­tä liit­to ei pys­tyi­si val­vo­maan. Se ei tun­nu enää yh­tä re­le­van­til­ta. Us­kom­me, et­tä val­von­ta saa­daan toi­mi­maan, vaik­ka asi­a­na­ja­ja te­ki­si osan vii­kos­ta toi­sel­la alal­la toi­mi­van per­hey­ri­tyk­sen­sä töi­tä tai har­joit­tai­si vaik­ka maan­vil­je­lyä. Tai hän te­ki­si va­jaa­ta työ­ai­kaa ol­lak­seen osan vii­kos­ta ko­to­na las­ten­sa kans­sa.

Svahn: Elä­köi­ty­vät asi­a­na­ja­jat, jot­ka ha­lu­ai­si­vat jat­kaa töi­tä osa-ai­kai­ses­ti, ovat ol­leet täs­tä yh­tey­des­sä. He ovat käy­tän­nös­sä jou­tu­neet ero­a­maan lii­tos­ta ja pe­rus­ta­maan la­ki­a­si­ain­toi­mis­ton. Kaik­ki asi­ak­kaat ei­vät ym­mär­rä mer­ki­ty­se­roa asi­a­na­ja­jan ja la­ki­mie­hen vä­lil­lä, mut­ta ero­a­maan jou­tu­vil­le ti­lan­ne on ol­lut har­mil­li­nen.

Svahn: Ko­ros­tam­me, et­tä osa-ai­kai­suus ei hei­ken­täi­si pal­ve­lun laa­tua, kos­ka vaa­ti­muk­set esi­mer­kik­si kou­lut­tau­tu­mi­ses­ta oli­si­vat sa­mo­ja kuin muil­la­kin.

2) Kuka saa omistaa asianajotoimiston ja käyttää siinä määräysvaltaa?

Uut­ta: Asi­a­na­jo­toi­mis­ton muun hen­ki­lö­kun­nan si­tout­ta­mi­nen ja ul­ko­puo­li­sen pää­o­man hank­ki­mi­nen mah­dol­lis­tet­tai­siin. Kan­ta­o­sak­keis­ta enin­tään 30 pro­sent­tia sai­si ol­la mui­den kuin asi­a­na­ja­jien hal­lus­sa, ja tuos­ta osuu­des­ta vä­hin­tään 20 pro­sen­tin tu­li­si ol­la toi­mis­ton pal­ve­luk­ses­sa ole­val­la hen­ki­lös­töl­lä.

Aal­to: Toi­mis­to­jen mää­räys­val­ta py­syi­si asi­a­na­ja­jil­la, mut­ta tar­ve omis­tuk­sen laa­jen­ta­mi­seen pe­rus­tuu käy­tän­nön elä­män osoit­ta­miin on­gel­miin.

Svahn: Ta­lou­del­lis­ten re­surs­sien vuok­si pie­nil­lä toi­mis­toil­la ny­ky­a­jan pal­ve­lui­den tar­jo­a­mi­nen saat­taa on­nis­tua vain si­tout­ta­mal­la ul­ko­puo­li­nen IT-osaa­ja osak­kuu­del­la. Täl­löin mää­räys­val­lal­la ei ole ul­ko­puo­lel­ta tu­le­val­le te­ki­jäl­le vält­tä­mät­tä niin suur­ta mer­ki­tys­tä kuin omis­tuk­sen kaut­ta tu­le­val­la ta­lou­del­li­sel­la po­ten­ti­aa­lil­la. Ky­see­seen voi­si tul­la eril­li­sen ty­tä­ryh­ti­ön pe­rus­ta­mi­nen tai asi­a­na­jo­toi­mis­ton osak­kuus.

Aal­to: Vas­taa­vas­ti fir­mas­sa voi ol­la vaik­ka fan­tas­ti­nen kont­to­ri- tai HR-pääl­lik­kö, joka ha­lut­tai­siin osak­kuu­del­la si­tout­taa. Mik­si se ei voi­si ol­la mah­dol­lis­ta?

3) Vastaavatko esteel­li­syys­sään­nökset muutoshaasteisiin?

Uut­ta: Es­teel­li­syyt­tä ei ulo­tet­tai­si toi­mis­ton mui­hin asi­a­na­ja­jiin, mi­kä­li asi­an hoi­to on ero­tet­ta­vis­sa ns. Kii­nan muu­ril­la. Tämä mah­dol­lis­tai­si myös keik­ka­työ­tä tar­jo­a­vat free­lan­ce­rit.

Aal­to: On to­den­nä­köis­tä, et­tä jat­kos­sa yhä use­am­pi lii­ton jä­sen tu­lee työs­ken­te­le­mään ver­kos­sa. Sa­moin yhä use­am­pi ei vält­tä­mät­tä jat­kos­sa ha­lua omaa toi­mis­toa vaan tar­jo­aa pal­ve­lu­jaan use­am­mal­le ta­hol­le. Muil­la aloil­la tämä on täy­sin hy­väk­syt­tä­vää, ja toi­vot­ta­vas­ti jat­kos­sa myös meil­lä.

4) Sääntelyn vaikuttaminen laatuun?

Uut­ta: Lii­ton net­ti­si­vu­jen Löy­dä asi­a­na­ja­ja -pal­ve­lus­sa voi­si jat­kos­sa il­moit­taa asi­a­na­ja­jan osaa­mi­sa­lu­eik­si vain 2–3 oi­keu­de­na­laa. Li­säk­si vuo­sit­tai­ses­ta 24 tun­nin (ny­ky­ään 18) kou­lut­tau­tu­mi­ses­ta 18 tun­nin tu­li­si ol­la il­moi­tet­tui­hin osaa­mi­sa­lu­ei­siin liit­ty­vää lai­no­pil­lis­ta kou­lu­tus­ta.

Svahn: Asi­ak­kail­ta olen kuul­lut, et­tä lii­ton si­vuil­ta tie­tyn oi­keu­de­na­lan toi­mis­toa va­li­tes­sa laa­dun tae ei ai­na to­teu­du. Pie­ni­kin toi­mis­to saat­taa il­moit­taa hal­lit­se­van­sa vaik­ka 20 osaa­mi­sa­lu­et­ta, mikä tus­kin to­del­li­suu­des­sa pi­tää paik­kan­sa.

Asi­a­na­ja­jan sy­vem­pää eri­koi­so­saa­mis­ta osoit­ta­maan työ­ryh­mä esit­tää mo­nes­sa maas­sa käy­tös­sä ole­vaa ak­k­re­di­toin­ti-tut­kin­toa. Aka­tee­mi­sen osaa­mi­sen li­säk­si sii­hen vaa­dit­tai­siin vii­den vuo­den täy­si­ai­kai­nen työ­ko­ke­mus.

Svahn: Pe­rus­kou­lut­tau­tu­mis­kiin­ti­ön kas­vat­ta­mi­ses­ta ha­lu­ai­sin it­se vie­lä li­sää kes­kus­te­lua. Aut­taa­ko se mei­tä ta­kaa­maan laa­dun vai on­ko se vain ra­si­te?

”Olisi kummallista, jos mitään
ei kyseenalaistettaisi”

Työ­ryh­män jä­se­net ovat jo eh­ti­neet saa­da kom­ment­te­ja esi­tyk­sis­tään.

– Val­ta­o­sin pa­lau­te on ol­lut po­si­tii­vis­ta. Tiet­tyi­hin asi­oi­hin on suh­tau­dut­tu myös kriit­ti­ses­ti, usein si­ten, et­tä ”olet­te­han huo­mi­oi­neet tä­män ja tuon asi­an”. Oli­si­han se jopa kum­mal­lis­ta, jos mi­tään ei ky­see­na­lais­tet­tai­si, Aal­to to­te­aa.

– Me asi­a­na­ja­jat py­rim­me usein et­si­mään yh­tä to­tuut­ta. Sel­lai­seen esi­tyk­sem­me ei pyri, vaan ky­sees­sä on mei­dän nä­ke­myk­sem­me sii­tä, mil­tä alan tu­le­vai­suus näyt­tää ja mi­ten alaa kan­nat­tai­si sii­tä nä­kö­kul­mas­ta ke­hit­tää.

Jo­han Aal­to to­te­aa olen­nai­sen ta­voit­teen ole­van, et­tä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton jä­se­nyys on hou­kut­te­le­va va­lin­ta jat­kos­sa­kin.

– Maa­il­ma ei ole mus­ta­val­koi­nen, ja esi­tyk­sis­sä­kin on kyse ar­vo­va­lin­nois­ta. On ää­rim­mäi­sen hyvä, et­tä syn­tyy kes­kus­te­lua ja mie­ti­tään, mik­si ra­joi­tuk­sia on ol­lut ole­mas­sa. It­se en näe, et­tä muu­tok­set lo­pul­ta oli­si­vat to­teu­tu­es­saan edes ko­vin dra­maat­ti­sia.

”On ää­rim­mäi­sen hyvä, et­tä syn­tyy kes­kus­te­lua ja mie­ti­tään, mik­si ra­joi­tuk­sia on ol­lut ole­mas­sa.”

Nä­ke­myk­siä edel­leen mah­dol­lis­ta esit­tää

Sään­te­ly­työ­ryh­mä kat­soo, et­tä sen esi­tyk­set ei­vät edel­lyt­täi­si la­ki­muu­tok­sia. Ta­pa­oh­jei­siin sen si­jaan tar­vit­tai­siin jon­kin ver­ran muok­kauk­sia, ja muu­tok­set edel­lyt­täi­si­vät myös pe­ri­aa­te­pää­tök­siä lii­ton hal­li­tuk­sel­ta.

Työ­ryh­män esi­tyk­ses­tä on kes­kus­tel­tu osas­to­jen vuo­si­ko­kouk­sis­sa sekä Hel­sin­gin Asi­a­na­ja­ja­yh­dis­tyk­sen kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa. Työ­ryh­mä laa­tii ke­vään ai­ka­na eh­do­tuk­set muu­tos­ten tar­kois­ta sa­na­muo­dois­ta pe­rus­te­lui­neen, ja lii­ton hal­li­tus te­kee eh­do­tuk­sen pe­rus­teel­la esi­tyk­sen lii­ton val­tuus­kun­nal­le.

62-jä­se­ni­nen val­tuus­kun­ta kä­sit­te­lee eh­do­tuk­sen ke­sä­kuus­sa.

– Osas­to­jen pu­heen­joh­ta­jat ko­kous­ti­vat maa­lis­kuun lo­pus­sa, jol­loin koot­tiin yh­teen osas­tois­sa esil­le tul­leet nä­ke­myk­set. Jo­kai­nen asi­a­na­ja­ja voi kui­ten­kin edel­leen ol­la yh­tey­des­sä oman osas­ton­sa hal­li­tuk­seen ja esit­tää mie­li­pi­teen­sä, Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Jark­ko Ruo­ho­la sa­noo.

Val­tuus­kun­ta voi kun­kin muu­tet­ta­vak­si eh­do­te­tun koh­dan osal­ta hy­väk­syä tai hy­lä­tä sen tai päät­tää, et­tä asia vaa­tii li­sää sel­vi­tyk­siä tai har­kin­ta-ai­kaa.

– Osa eh­do­te­tuis­ta muu­tok­sis­ta voi­si hy­väk­syt­ty­ään tul­la voi­maan he­ti­kin, mut­ta osa vaa­ti­si 1–2 vuot­ta val­mis­tau­tu­mi­sai­kaa, Ruo­ho­la to­te­aa.