JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.4.2020 8:01

Oikeusvaltion turvaajia tarvitaan nytkin

Tä­män pää­kir­joi­tuk­sen oli tar­koi­tus kä­si­tel­lä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton eh­do­tus­ta oi­keu­den­käyn­tien su­ju­voit­ta­mi­sek­si. Toi­men­pi­de­oh­jel­mam­me val­mis­tui juu­ri en­nen kuin maan hal­li­tus jul­kis­ti en­sim­mäi­set ra­joi­tus­toi­met ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an hi­das­ta­mi­sek­si. Jat­kam­me oh­jel­man edis­tä­mis­tä, kun olot nor­ma­li­soi­tu­vat. 

Voi­ma­va­rat tu­lee nyt en­si­jai­ses­ti suun­na­ta ih­mis­ten ter­vey­den tur­vaa­mi­seen ja eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­seen, ku­ten on teh­ty­kin. Myös yh­teis­kun­nan mui­hin toi­min­toi­hin pi­tää kui­ten­kin kiin­nit­tää huo­mi­o­ta.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton joh­to oli heti ra­joi­tus­toi­mien en­sim­mäi­si­nä päi­vi­nä yh­tey­des­sä Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­toon, Po­lii­si­hal­li­tuk­seen ja Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­see­en. Kä­vim­me kes­kus­te­lua sii­tä, mi­ten oi­keu­den­käyn­tien ja esi­tut­kin­nan jat­ku­mi­nen ja asi­a­na­ja­jien ter­veys voi­daan tur­va­ta. Rat­kai­suk­si olem­me eh­dot­ta­neet eri­tyi­ses­ti etä­a­si­oin­nin mer­kit­tä­vää li­sää­mis­tä. Yk­sit­täi­siä suu­ria pää­kä­sit­te­ly­jä on pe­rus­tel­tua ly­kä­tä, mut­ta oi­keu­den­hoi­don toi­mi­vuu­den kan­nal­ta oli­si kes­tä­mä­tön­tä, jos kaik­ki oi­keu­den­käyn­nit kes­key­tyi­si­vät. Kä­sit­te­ly­a­jat ovat jo en­nes­tään lii­an pit­kiä. Asi­a­na­ja­ja­liit­to on jo vuo­sia pu­hu­nut etä­a­si­oin­nin hyö­dyl­li­syy­des­tä, ja esi­mer­kik­si Oi­keus­val­tio 2025 -oh­jel­mas­sam­me on konk­reet­ti­sia eh­do­tuk­sia. Nyt on ai­ka ot­taa ne käy­tän­töön. 

Ko­ro­na­vi­rus on saa­nut ai­kaan suu­ren ter­vey­del­li­sen krii­sin, mut­ta sen seu­ran­nais­vai­ku­tuk­se­na syn­ty­vä ta­lou­del­li­nen krii­si tu­lee myös ole­maan erit­täin laa­ja. Me asi­a­na­ja­jat olem­me ku­lu­nei­na viik­koi­na jo neu­vo­neet asi­ak­kai­tam­me mo­nis­sa ta­lou­den äk­ki­py­säh­dyk­sen ai­heut­ta­mis­sa on­gel­mis­sa. Li­sää poh­dit­ta­vaa on var­mas­ti tu­los­sa sekä yri­tys- et­tä yk­si­tyi­sa­si­ak­kail­ta. Pel­kään pa­hoin, et­tä hal­li­tuk­sen tu­ki­pa­ke­teis­ta huo­li­mat­ta myös in­sol­vens­si­oi­keut­ta tar­vi­taan enem­män kuin vuo­siin. 

Suo­mi siir­tyi val­mius­lain ai­kaan hy­vin jär­jes­ty­nees­ti, de­mok­raat­ti­sen oi­keus­val­ti­on pe­li­sään­tö­jä nou­dat­ta­en. Mi­kään val­tio maa­il­mas­sa ei ol­lut riit­tä­väs­ti va­rau­tu­nut pan­de­mi­aan, mut­ta us­kon, et­tä suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan vah­vuu­det toi­mi­vat hy­vin myös näis­sä poik­keuk­sel­li­sis­sa olois­sa. Ar­vo­pun­nin­taa eri pe­ru­soi­keuk­sien vä­lil­lä jou­du­taan te­ke­mään. Mei­dän asi­a­na­ja­jien tu­lee osal­tam­me avus­taa sen muis­ta­mi­ses­sa, et­tä toi­mi­va oi­keus­val­tio on eri­tyi­sen tär­keä juu­ri krii­si­ai­koi­na. 

Ran­kim­mat ajat ovat vas­ta edes­sä. Jo­kai­sen meis­tä tu­lee huo­leh­tia omas­ta ja lä­heis­ten­sä jak­sa­mi­ses­ta. Suo­ma­lai­nen luon­to tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den liik­ku­mi­seen vi­rus­va­pais­sa olo­suh­teis­sa. Käyt­tä­kääm­me sitä hy­väk­si. Sel­vi­äm­me täs­tä kyl­lä. 

Au­rin­koi­sia ke­vät­päi­viä!

Jark­ko Ruo­ho­la

Suo­men Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja

Förs­va­ra­re av rät­ts­s­ta­ten be­hövs även nu

Den­na le­da­re var av­sedd för att be­hand­la ett förs­lag från Ad­vo­kat­för­bun­det om att ef­fek­ti­vi­se­ra rät­te­gån­gar. Vårt åt­gärdsp­rog­ram blev fär­dig pre­cis in­nan lan­dets re­ge­ring til­l­kän­na­gav sina förs­ta rest­rik­ti­va åt­gär­der för att brom­sa co­ro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Vi kom­mer att fort­sät­ta att främ­ja prog­ram­met när för­hål­lan­de­na har nor­ma­li­se­rats.

Un­der de förs­ta da­gar­na av rest­rik­ti­o­ner­na stod Ad­vo­kat­för­bun­dets led­ning i kon­takt med Doms­tols­ver­ket, Po­lis­s­ty­rel­sen och Brot­ts­på­följds­myn­dig­he­ten. Vi hade en de­batt om hur kon­ti­nui­te­ten i rät­te­gån­gar och fö­run­der­sök­nin­gar samt ad­vo­ka­ter­nas häl­sa kan ga­ran­te­ras. Som en lös­ning har vi fö­res­la­git en be­ty­dan­de ök­ning av dis­tans­til­l­gång till tjäns­ter. 

Co­ro­na­vi­ru­set har or­sa­kat en stor häl­sok­ris, men den eko­no­mis­ka kri­sen som föl­jer kom­mer ock­så att bli myc­ket om­fat­tan­de. Un­der de se­nas­te vec­kor­na har vi ad­vo­ka­ter gett råd till våra klien­ter om ett an­tal prob­lem som or­sa­kats av en plöts­lig eko­no­misk stag­na­ti­on. Ad­vo­ka­ter­na kom­mer sä­kert att få mer förf­råg­nin­gar från både sina fö­re­tags­kun­der och pri­vat­kun­der.

In­get land i värl­den var til­l­räck­ligt för­be­rett för en pan­de­mi, men jag har fört­ro­en­de för att det fin­länds­ka sam­häl­lets styr­kor fun­ge­rar bra även un­der des­sa ex­cep­ti­o­nel­la oms­tän­dig­he­ter. Vi ju­ris­ter mås­te hjäl­pa till att kom­ma ihåg att en fun­ge­ran­de rät­ts­s­tat är särs­kilt vik­tig i kris­ti­der.

Var och en av oss mås­te ta hand om oss själ­va och de män­nis­kor vi bryr oss om. Den fins­ka na­tu­ren ger möj­lig­het att röra sig i en vi­rusf­ri om­giv­ning. Låt oss an­vän­da den. Vi kom­mer att klara av det­ta. 

So­li­ga vår­da­gar!