JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.4.2020 8:01

teks­ti Kir­si Hy­tö­nen // ku­vat Mik­ko Kaup­pi­nen

Luottamus turvaa yhteiskuntarauhan

Si­sä­mi­nis­te­ri­ön tuo­re kans­li­a­pääl­lik­kö Kir­si Pi­miä kan­taa vas­tuu­ta sii­tä, et­tä jo­kai­nen tun­ti­si olon­sa tur­val­li­sek­si Suo­mes­sa ja et­tä pe­rus- ja ih­mi­soi­keu­det to­teu­tu­vat kai­kis­sa ti­lan­teis­sa si­sä­mi­nis­te­ri­ön hal­lin­no­na­lal­la – myös ny­kyi­sen poik­keus­ti­lan ai­ka­na.

Tuo­re kans­li­a­pääl­lik­kö Kir­si Pi­miä on ai­na pi­tä­nyt yh­teis­kun­ta­rau­han, tur­val­li­suu­den ja luot­ta­muk­sen vah­vis­ta­mis­ta Suo­mes­sa si­sä­mi­nis­te­ri­ön tär­keim­pä­nä teh­tä­vä­nä, niin it­ses­tään sel­väl­tä kuin se toi­saal­ta kuu­los­taa­kin. Ko­ro­na­vi­rus lait­toi kui­ten­kin it­ses­tään­sel­vyy­det ker­ral­la ro­mu­kop­paan.

Si­sä­mi­nis­te­ri­ös­sä eh­ti juu­ri val­mis­tua koko hal­lin­non­alaa kos­ke­va kon­ser­nist­ra­te­gia, jos­sa ta­voit­tee­na on, et­tä Suo­mi oli­si maa­il­man tur­val­li­sin maa.

– Stra­te­gia tii­vis­tää sen, et­tä mei­dän hal­lin­no­na­lal­lam­me ih­mi­nen on kes­ki­ös­sä ja vas­tuul­lam­me on huo­leh­tia, et­tä jo­kai­nen voi­si tun­tea ole­van­sa tur­vas­sa. Toki myös ym­pä­ris­tö ja omai­suus täy­tyy tur­va­ta. Si­sä­mi­nis­te­ri­ön hal­lin­no­na­laan kuu­lu­vat asi­at, ku­ten po­lii­si, hä­tä­kes­kus ja pe­las­tus­toi­mi, ovat hy­vin konk­reet­tis­ta toi­min­taa ih­mis­ten pa­ris­sa, Pi­miä sa­noo.

Tuo­re stra­te­gia jou­tui heti tu­li­ko­kee­seen, kun ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia ran­tau­tui to­den te­ol­la maa­lis­kuus­sa Suo­meen. Pi­mi­än osal­ta uu­teen teh­tä­vään pe­reh­ty­mi­nen sai jää­dä si­vuun, kun tur­val­li­suus­vi­ra­no­mai­set pyr­ki­vät kes­kit­ty­mään täy­si­pai­noi­ses­ti krii­sin hoi­ta­mi­seen.

PITKÄ KOKEMUS

Hel­mi­kuun alus­sa kans­li­a­pääl­lik­kö­nä aloit­ta­nut Kir­si Pi­miä ko­kee, et­tä hä­net otet­tiin hy­vin vas­taan si­sä­mi­nis­te­ri­ös­sä, ei­kä ni­mi­tyk­seen jul­ki­suu­des­sa lyö­dys­tä po­liit­ti­sen ni­mi­tyk­sen lei­mas­ta ole tun­tu­nut häi­väh­dys­tä­kään. Ni­mi­tysp­ro­ses­sin lop­pu­suo­ral­la oli­vat Pi­mi­än ohel­la Suo­je­lu­po­lii­sin pääl­lik­kö Ant­ti Pelt­ta­ri ja Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen apu­lais­pääl­lik­kö Mark­ku Has­si­nen. Pi­mi­ää pi­det­tiin si­sä­mi­nis­te­ri Ma­ria Ohi­sa­lon suo­sik­ki­na. Pi­mi­än va­lin­nan puo­les­ta pu­hui­vat hä­nen laa­ja-alai­nen ko­ke­muk­sen­sa pe­rus- ja ih­mi­soi­keuk­siin liit­ty­vis­tä joh­ta­mis­teh­tä­vis­tä.

– Ei­hän se jul­ki­suus mu­ka­val­ta tun­tu­nut, mut­ta ei ole mi­nun asi­a­ni kom­men­toi­da ni­mi­tys­tä, Pi­miä kuit­taa.

Hän ker­too sen si­jaan, kuin­ka kä­ve­li en­sim­mäi­sen ker­ran ny­kyi­sen työ­paik­kan­sa oves­ta si­sään tuo­ree­na ju­ris­ti­na vuon­na 1994. Sil­loin ai­hee­na oli ta­va­ta po­lii­si­joh­toa Pi­mi­än, Kari Jout­sa­mon ja Pek­ka Aal­lon yh­des­sä kir­joit­ta­man kir­jan, EU:n yh­teis­työ oi­keus- ja si­sä­a­si­ois­sa, tii­moil­ta. Hän kat­soo ko­ke­muk­sen­sa si­sä­a­si­ain­mi­nis­te­ri­ön hal­lin­no­na­laan liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä al­ka­neen jo tuol­loin po­lii­si­o­sas­ton kol­mi­kol­ta ti­laa­mas­ta jul­kai­sus­ta.

Va­ra­tuo­ma­ri, oi­keus­tie­teen kan­di­daat­ti Pi­miä toi­mi en­nen ni­mi­tys­tään kans­li­a­pääl­li­kök­si vii­si vuot­ta yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­tet­tu­na. Vuo­si­na 2013–2014 Pi­miä työs­ken­te­li oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­sä joh­ta­ja­na de­mok­ra­tia-, kie­li- ja pe­ru­soi­keu­syk­si­kös­sä.

Ai­kai­sem­paa työ­ko­ke­mus­ta Pi­mi­äl­lä on val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­as­sa neu­vot­te­le­va­na vir­ka­mie­he­nä ja yk­si­kön pääl­lik­kö­nä, oi­keus­mi­nis­te­rin eri­tyi­sa­vus­ta­ja­na ja ul­ko­mi­nis­te­ri­ön eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja­na Suo­men py­sy­väs­sä EU-edus­tus­tos­sa. Hän on toi­mi­nut myös use­as­sa jak­sos­sa Vih­re­än edus­kun­ta­ryh­män lain­sää­dän­tö­sih­tee­ri­nä ja hoi­ti vä­lil­lä va­li­o­kun­ta­neu­vok­sen vir­kaa edus­kun­nan suu­res­sa va­li­o­kun­nas­sa.

56-vuo­ti­as kans­li­a­pääl­lik­kö kuu­luu ikä­luok­kaan, jon­ka nuo­ruu­des­sa ei oli­si voi­nut ku­vi­tel­la­kaan, et­tä Hel­sin­gis­sä lie­hui­si nat­si­lip­pu tai Kris­tal­liy­ön muis­to­päi­vä­nä lii­mail­tai­siin ha­ka­ris­ti­tar­ro­ja. Pi­mi­ää huo­les­tut­taa, et­tä po­pu­lis­mi saa kas­va­vaa ja­lan­si­jaa niin Yh­dys­val­lois­sa kuin Eu­roo­pas­sa­kin ja pe­rät­tö­miä uu­ti­sia le­vi­te­tään trol­li­ko­neis­to­jen avul­la. Myös epä­var­muut­ta ai­heut­ta­va krii­si­ti­lan­ne on he­del­mäl­li­nen maa­pe­rä uu­ti­san­koil­le ja sen­saa­ti­oil­le, ja tämä vaa­tii läh­dek­ri­tiik­kiä myös kan­sa­lai­sil­ta.

IHMISOIKEUDET LÄHELLÄ

Ih­mi­soi­keu­det ovat Pi­mi­äl­le lä­hei­nen ai­he. Kaik­kien vä­es­tö­ryh­mien pe­rus- ja ih­mi­soi­keuk­sien huo­mi­oi­mi­nen ja avoi­muus ovat myös mi­nis­te­ri­ös­sä kes­ki­ös­sä.

– Pe­rus­tus­lain 22 py­kä­län mu­kaan jul­ki­sen val­lan tu­lee huo­leh­tia, et­tä ih­mi­soi­keu­det to­teu­tu­vat kai­kis­sa ti­lan­teis­sa. Maa­han­muut­to­vi­ras­to Mig­ri ja po­lii­si ovat jou­tu­neet ai­ka-ajoin kri­tii­kin koh­teek­si ih­mi­soi­keus­nä­kö­kul­mas­ta. Ne ovat hal­lin­no­na­lan ta­hot, joil­le on la­kien mu­kaan mah­dol­lis­ta ih­mis­ten oi­keuk­sien ra­joit­ta­mi­nen tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa.

Pi­mi­än mu­kaan hal­lin­no­na­lan vi­ra­no­mai­set tun­te­vat sää­dök­set ja ym­mär­tä­vät sen vai­keu­den, mikä liit­tyy ai­na yk­si­lön oi­keuk­sien ra­jaa­mi­seen. Kou­lu­tus­ta ja oh­jeis­tus­ta on li­sät­ty edel­leen vii­me vuo­si­na.

Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­tuo­mi­ois­tuin an­toi Maa­han­muut­to­vi­ras­tol­le mar­ras­kuus­sa 2019 lan­get­ta­van pää­tök­sen tur­va­paik­kaa ha­ke­neen ira­ki­lais­mie­hen kään­nyt­tä­mi­ses­tä. Mies sur­mat­tiin Ira­kis­sa. EIT:n pää­tök­sen seu­rauk­se­na Maa­han­muut­to­vi­ras­to tar­kas­ti yli 300 te­ke­mään­sä lain­voi­mais­ta tur­va­paik­ka­pää­tös­tä ja kym­me­nes­sä ta­pauk­ses­sa ha­ki­jaa on pyy­det­ty te­ke­mään uu­si ha­ke­mus.

Pi­miä ker­too, et­tä val­ti­o­neu­vos­ton stra­te­gi­ses­sa tut­ki­mu­soh­jel­mas­sa on käyn­nis­ty­mäs­sä sel­vi­tys ul­ko­maa­lais­la­kiin vii­me vuo­si­na teh­ty­jen muu­tos­ten vai­ku­tuk­sis­ta. Esi­mer­kik­si tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den oi­keuk­sia avus­ta­jiin hei­ken­net­tiin ja va­li­tus­lu­pien mää­rä­ai­ko­ja ki­ris­tet­tiin edel­li­sel­lä hal­li­tus­kau­del­la. Ny­kyi­seen hal­li­tu­soh­jel­maan on jo kir­jat­tu näi­den muu­tos­ten kor­jaa­mi­nen, mut­ta näh­tä­väk­si jää, kuin­ka ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma poik­keus­ti­la vai­kut­taa asi­an kä­sit­te­lyn ai­ka­tau­luun edus­kun­nas­sa. 

– Tu­le­va sel­vi­tys kui­ten­kin tuo li­sää tie­toa ja mah­dol­li­ses­ti an­taa ai­het­ta mui­hin­kin kor­jaus­liik­kei­siin tai uu­dis­tuk­sin, sil­lä sii­nä ar­vi­oi­daan ko­ko­nai­suut­ta, jos­ta osan muo­dos­ta­vat Maa­han­muut­to­vi­ras­ton ja hal­lin­to-
oi­keuk­sien te­ke­mät tul­kin­nat ul­ko­maa­lais­lais­ta, Pi­miä sel­ven­tää.

San­na Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen lin­jaus­ten mu­kaan kaik­kien oles­ke­lu­lu­pien ja tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den ha­ke­muk­set pi­tää kä­si­tel­lä yk­si­löl­li­ses­ti ja sa­mal­la su­ju­vas­ti.

– Ikään­ty­vä Suo­mi tar­vit­see maa­han­muut­ta­jien työ­pa­nos­ta ja uu­sia ve­ron­mak­sa­jia. Ne­kin, jot­ka ovat tul­leet Suo­meen tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­na tai per­heen yh­dis­tä­mi­sen seu­rauk­se­na, pi­tää työl­lis­tää. Hal­li­tu­soh­jel­mas­sa ha­et­tiin työl­li­syys­ta­voit­teil­le vah­vis­tus­ta myös sen kaut­ta, et­tä työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön vas­tuul­le siir­tyi työ- ja opis­ke­lu­pe­räi­siä oles­ke­lu­lu­pia kos­ke­va lain­sää­dän­tö ja hal­lin­to Mig­rin osal­ta.

LUOTTAMUS SÄILYTETTÄVÄ

Pi­miä sa­noo ole­van­sa hy­vin si­tou­tu­nut hal­li­tu­soh­jel­man pe­rus­pe­ri­aat­tee­seen vä­hen­tää eri­ar­voi­suut­ta Suo­mes­sa. Hä­nes­tä on myös tär­ke­ää yl­lä­pi­tää Suo­mes­sa val­lit­se­vaa poik­keuk­sel­li­sen vah­vaa luot­ta­mus­ta vi­ra­no­mai­siin.

– Po­la­ri­saa­tio, vi­ha­pu­he ja vi­ha­ri­kok­set ovat voi­mis­tu­neet kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa, ei­kä Suo­mi ole täs­sä poik­keus. Nii­den taus­tal­la on muun mu­as­sa muu­ka­lais­vi­haa ja an­ti­se­mi­tis­miä. Ih­mi­soi­keuk­sien ole­mas­sa­o­lo on ky­see­na­lais­tet­tu. Ny­ky­ään on myös mah­dol­lis­ta vai­kut­taa ih­mis­ten mie­liin ja vä­lit­tää val­heel­lis­ta tie­toa ta­voil­la, joi­ta ei en­nen ole ol­lut.

– Sa­noi­sin, et­tä mei­dän ei Suo­mes­sa pidä ol­la eri­tyi­sen huo­lis­saan, mut­ta ei myös­kään vä­hä­tel­lä sitä, mitä tääl­lä­kin ta­pah­tuu. Meil­lä­kin on esi­mer­kik­si ää­ri­oi­keis­to­lais­ta ajat­te­lua. On myös yk­sit­täis­ten ih­mis­ten vai­no­a­mis­ta ja maa­lit­ta­mis­ta, Pi­miä sa­noo.

Hal­li­tu­soh­jel­ma si­säl­tää muun mu­as­sa lain­sää­dän­nön sel­vit­tä­mis­tä maa­lit­ta­mi­sen osal­ta. Suo­mes­sa­kin eri­tyi­ses­ti ihon­vä­ril­tään eri­lai­set ih­mi­set ko­ke­vat syr­jin­tää. Vaik­ka luot­ta­mus po­lii­siin on Suo­mes­sa edel­leen hyvä, esi­mer­kik­si et­ni­siin vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vis­sa ih­mi­sis­sä on nii­tä, jot­ka ei­vät sel­vi­tys­ten mu­kaan luo­ta po­lii­siin.

– Luot­ta­mus pe­rus­tuu jo­kai­sen ih­mi­sen hen­ki­lö­koh­tai­seen ko­ke­muk­seen. Ylei­ses­ti luot­ta­mus tur­val­li­suus­vi­ra­no­mai­siin on Suo­mes­sa erit­täin kor­ke­aa. Mut­ta jos hen­ki­lön ko­ke­mus on, et­tä esi­mer­kik­si po­lii­si tai ra­ja­vi­ra­no­mai­nen ei tur­vaa oi­keuk­sia, luot­ta­mus ra­pi­see. Mei­dän pi­tää kui­ten­kin muis­taa, et­tä po­lii­sil­la on oi­keus esi­mer­kik­si tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa voi­man­käyt­töön, mut­ta sen pi­tää ol­la ti­lan­tee­seen suh­teu­tet­tua. Luot­ta­mus­ta voi li­sä­tä muun mu­as­sa avoi­muu­del­la tai sil­lä, et­tä po­lii­sis­sa toi­mi­si enem­män vä­hem­mis­tö­jen edus­ta­jia, Pi­miä poh­tii.

Luot­ta­mus­ta vi­ra­no­mai­siin tul­laan lä­hi­viik­koi­na ko­et­te­le­maan, kun suo­ma­lai­set to­tut­te­le­vat rau­ha­nai­ka­na poik­keuk­sel­li­siin ra­joi­tuk­siin ar­kie­lä­mäs­sään. Myös si­sä­mi­nis­te­ri­ös­sä ti­lan­ne on uu­si.

– Kaik­kien toi­mien tar­koi­tuk­se­na on kui­ten­kin ih­mis­ten ter­vey­den ja hen­gen suo­je­lu, Pi­miä sa­noo.

 

”Jo­kai­sen tu­lee kan­taa vas­tuu­ta”

Si­sä­mi­nis­te­ri­ön kans­li­a­pääl­lik­kö Kir­si Pi­miä on ol­lut alus­ta as­ti mu­ka­na val­ti­o­neu­vos­ton CO­VID19-koor­di­naa­ti­o­ryh­mäs­sä. Si­sä­mi­nis­te­ri­ön hal­lin­no­na­lal­la eri­tyi­ses­ti po­lii­sil­la, Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sel­la, pe­las­tus­toi­mel­la ja hä­tä­kes­kus­lai­tok­sel­la on kes­kei­set roo­lit niin val­ti­o­neu­vos­ton 17.3.2020 hy­väk­sy­män poik­keus­ti­lan ra­joi­tus­ten val­von­nas­sa kuin
var­si­nai­sen epi­de­mi­an hoi­ta­mi­ses­sa­kin.

Ad­vo­kaat­ti ta­pa­si Pi­mi­än viik­ko­ja en­nen ko­ro­na­e­pi­de­mi­an puh­ke­a­mis­ta Suo­mes­sa. Haas­tat­te­lua täy­den­net­tiin vie­lä vii­me het­kel­lä en­nen leh­den pai­noon me­noa, ei­kä lä­hi­viik­ko­jen kul­kua pys­ty­nyt kir­joi­tus­het­kel­lä kuin ar­vai­le­maan. On kui­ten­kin to­den­nä­köis­tä, et­tä leh­den il­mes­tyt­tyä val­ti­o­neu­vos­to on päät­tä­nyt uu­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta suo­ma­lais­ten ar­keen ja liik­ku­mi­sen.

Pi­miä ha­lu­aa muis­tut­taa, et­tä ra­joit­ta­mis­toi­mil­la pait­si suo­jel­laan ter­veyt­tä ja ih­mis­hen­kiä, myös tur­va­taan ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män kan­to­ky­kyä, jot­ta hoi­toa on saa­ta­vil­la kai­kil­le tar­vit­se­vil­le.

– Jo­kai­sen tu­lee nyt kan­taa vas­tuu­ta pait­si it­ses­tään myös muis­ta ih­mi­sis­tä.