JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.4.2020 8:01

Etusivu uusiksi

Tämä tut­tu slo­gan ku­vas­taa var­mas­ti kaik­kien yri­tys­ten ja or­ga­ni­saa­ti­oi­den tä­män­het­ki­siä tun­nel­mia. Vaik­ka ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta tie­det­tiin jo hy­vis­sä ajoin en­nen jou­lua, kriit­ti­nen ta­pah­tu­ma­vyö­ry al­koi to­den te­ol­la vas­ta maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä.

Myös Asi­a­na­ja­ja­lii­ton toi­min­ta meni uu­sik­si: ta­pah­tu­mat pe­rut­tiin ja kou­lu­tuk­set siir­ret­tiin verk­koon. Ad­vo­kaa­tis­sa meni uu­sik­si pel­kän etu­si­vun si­jaan pal­jon si­säl­töä: olem­me osit­tain täy­den­tä­neet ja kor­jan­neet sitä vii­mei­seen as­ti, mut­ta suu­ri osa ju­tuis­ta jä­tet­tiin myös en­nal­leen. Tie­tyt asi­at py­sy­vät myös poik­keu­so­lois­sa.

Täl­lä het­kel­lä koko maa­il­ma käy so­taa yh­tä ato­min­ko­kois­ta vi­rus­ta vas­taan. Uu­si ti­lan­ne vaa­tii mei­tä kaik­kia muut­ta­maan ar­ke­am­me. Vaik­ka se on ras­kas­ta, ei asi­a­na­jo­a­lan pe­rus­luon­ne ole kui­ten­kaan muut­tu­nut. Pu­heen­joh­ta­jam­me Jark­ko Ruo­ho­lan sa­noin: ”Asi­a­na­ja­jil­la on tär­keä teh­tä­vä oi­keus­val­ti­on tur­vaa­ji­na – myös täs­sä ti­lan­tees­sa”.

Tämä muu­tos vaa­tii ar­jen uu­del­leen jär­jes­tä­mi­sen li­säk­si eri­tyi­sen pal­jon myös ak­tii­vis­ta, no­pe­aa, en­na­koi­vaa ja re­hel­lis­tä vies­tin­tää. Asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen tu­lee pys­tyä ker­to­maan mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta toi­min­nas­saan hy­vin sel­ke­äs­ti ja mo­nis­sa eri ka­na­vis­sa. Vaik­ka asi­a­na­ja­jal­le muu­tos tun­tui­si kuin­ka pie­nel­tä ta­han­sa, ti­lan­ne on asi­ak­kaal­le uu­si ja hän ja­no­aa tie­toa: Mi­ten asi­a­ni ete­nee? Mi­ten mi­nun pi­tää nyt toi­mia ja ke­hen olen yh­tey­des­sä? Mit­kä ovat seu­rauk­set?

Poik­keus­ti­lan­tees­sa tar­vi­taan ak­tii­vis­ta vies­tin­tää ja avoin­ta di­a­lo­gia eri­tyi­ses­ti sen var­mis­ta­mi­sek­si, et­tä asi­a­kas on ym­mär­tä­nyt, mitä hä­nel­le on ker­rot­tu. Var­sin­kin kes­kel­lä krii­siä asi­ak­kaal­le tul­vii eri­lais­ta in­for­maa­ti­o­ta joka ka­na­vas­ta, jol­loin huo­mio kiin­nit­tyy en­si­si­jai­ses­ti asi­oi­hin, jot­ka vai­kut­ta­vat omaan hen­ki­lö­koh­tai­seen ar­jes­ta sel­viy­ty­mi­seen. Sil­loin yk­si yk­sit­täi­nen tär­ke­ä­kin mei­li tai pu­he­lin­kes­kus­te­lu on vaa­ras­sa unoh­tua sa­man tien. Vaik­ka vies­ti näyt­täi­si­kin me­ne­vän pe­ril­le, on kes­ki­näis­ten vää­ri­nym­mär­rys­ten mah­dol­li­suus suu­ri. Jo­kai­nen am­mat­ti­vies­ti­jä tie­tää, et­tä yh­den yk­sin­ker­tai­sen vies­tin pe­ril­le­me­noon tar­vi­taan ai­na­kin seit­se­män eri tois­toa, mut­ta krii­si­ti­lan­tees­sa tuon mää­rän voi nos­taa ai­na­kin kym­me­neen. Var­sin­kin, kun työs­ken­nel­lään etä­nä, tämä kan­nat­taa eri­tyi­ses­ti huo­mi­oi­da myös asi­a­na­jo­toi­mis­ton vies­tin­näs­sä.

Hy­vän ja suo­ra­vii­vai­sen vies­tin­nän li­säk­si on myös tär­ke­ää ja vas­tuul­lis­ta mark­ki­noi­da toi­mis­ton­sa pal­ve­lui­ta – myös kes­kel­lä poik­keu­so­lo­ja. Eli pi­tää it­ses­tään ja pal­ve­luis­taan niin sa­no­tus­ti me­te­liä. Aja­tus voi vai­kut­taa täs­sä ti­lan­tees­sa en­si al­kuun ou­dol­ta. Mut­ta asi­a­kas on kii­tol­li­nen tie­tä­es­sään, et­tä asi­a­na­ja­jan am­mat­ti­tai­to on lä­hel­lä näis­sä olo­suh­teis­sa sil­loin, kun hän tar­vit­see apua.

Etu­si­vu meni siis kai­kil­ta uu­sik­si, mut­ta tär­keä työ jat­kuu. Myös me Asi­a­na­ja­ja­lii­ton vies­tin­näs­sä ha­lu­am­me aut­taa tei­tä aut­ta­maan asi­ak­kai­tan­ne. On sit­ten kyse vies­tin­näs­tä tai mark­ki­noin­nis­ta niin krii­sin ai­ka­na kuin sen jäl­keen.

PS. Käyt­hän tu­tus­tu­mas­sa uu­teen blo­giim­me, www.asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/blogi .

 

Sari Krap­pe

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton vies­tin­tä­joh­ta­ja

Ad­vo­kaa­tin pää­toi­mit­ta­ja