JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.4.2020 8:01

Teks­ti Ter­hi Hau­ta­mä­ki // Ku­vi­tus Ma­ria Vil­ja

Liian pitkä odotus

Kan­sa­lai­set ei­vät us­kal­la ha­kea oi­keut­ta, kun oi­keusp­ro­ses­si voi ve­nyä vuo­siin. Mil­lai­nen uu­dis­tus oi­keu­den­hoi­toon tar­vi­taan?

Sek­su­aa­li­ri­kos ta­pah­tui lo­ka­kuus­sa 2018. Kor­keim­man oi­keu­den tuo­mio tuli hei­nä­kuus­sa 2019, eli jut­tu oli eh­ti­nyt käy­dä jo kä­rä­jä­oi­keu­den ja ho­vi­oi­keu­den kaut­ta.

Ei, tämä ei ta­pah­tu­nut Suo­mes­sa vaan Ruot­sis­sa.

– Kyl­lä se hät­käyt­ti: mi­ten Ruot­sis­sa pys­ty­tään tä­hän. Meil­lä sek­su­aa­li­ri­kok­sen kä­sit­te­lys­sä te­os­ta kor­keim­man oi­keu­den tuo­mi­oon me­nee nel­jä vuot­ta, sa­noo asi­a­na­ja­ja Riit­ta Lep­pi­nie­mi.

Lep­pi­nie­mi nä­kee oi­keusp­ro­ses­sien ve­ny­mi­sen asi­a­na­jo­työs­sään. Hä­net toki tun­ne­taan työs­tään poik­keuk­sel­li­sen ras­kais­sa oi­keus­ju­tuis­sa, jois­sa syyt­tei­den luku on vie­nyt pa­him­mil­laan kak­si päi­vää. Kä­sit­te­ly­a­jat ve­ny­vät kui­ten­kin kai­kes­sa oi­keu­den­hoi­dos­sa.

Yk­sin­ker­tais­ten asi­oi­den ”iso mas­sa” pi­täi­si Lep­pi­nie­men mu­kaan hoi­taa te­hok­kaam­min.

Asi­a­na­ja­ja­liit­to ot­ti tam­mi­kuus­sa kan­taa ikui­suus-
on­gel­maan, jos­ta Suo­mi on ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na saa­nut jopa lan­get­ta­via rat­kai­su­ja Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­tuo­mi­ois­tui­mel­ta.

Mo­nil­le ta­val­li­sil­le kan­sa­lai­sil­le tu­lee ai­ka­moi­se­na yl­lä­tyk­se­nä, et­tä oma ho­me­ta­lo-, ra­ken­nus- tai työ­suh­de­rii­ta vie oi­keu­des­sa jopa vuo­sia.

Helsinki kuormittuu

Täl­lai­sia oli­vat kä­sit­te­ly­a­jat tois­sa vuon­na: Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa meni is­tun­nos­sa rat­kais­tun rii­ta-asi­an kä­sit­te­lyyn kes­ki­mää­rin 18,5 kuu­kaut­ta. Kes­ki­ar­vo koko Suo­mes­sa oli va­jaat 12,7 kuu­kaut­ta. Ri­ko­sa­si­ois­sa kes­ki­ar­vo oli run­saat nel­jä kuu­kaut­ta, Hel­sin­gis­sä lä­hes seit­se­män kuu­kaut­ta.

Ho­vi­oi­keu­den­neu­vos Juha Har­ti­kai­nen Hel­sin­gin ho­vi­oi­keu­des­ta sa­noo, et­tä on­gel­ma kes­kit­tyy ete­läi­seen Suo­meen.

– Kä­si­tyk­se­ni mu­kaan muu­al­la Suo­mes­sa ti­lan­ne ei ole niin paha täl­lä het­kel­lä. Eri­tyi­ses­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on laa­jo­ja ri­ko­sa­si­oi­ta, joi­den pa­rem­pi val­mis­te­lu alus­ta saak­ka oli­si tar­peen, Har­ti­kai­nen sa­noo.

Oi­keus­mi­nis­te­ri An­na-Maja Hen­riks­son kom­men­toi tam­mi­kuus­sa Asi­a­na­ja­ja­päi­väs­sä, et­tä oi­keu­den­hoi­toon on osoi­tet­tu li­sä­ra­hoi­tus­ta, jo­ten suun­ta on oi­kea.

– On erit­täin hyvä sig­naa­li, et­tä li­sä­ra­hoi­tus­ta on ker­ran­kin tu­los­sa tai tul­lut, kun oi­keu­den­hoi­dos­ta on pit­kään vain lei­kat­tu. En kui­ten­kaan ri­vi­tuo­ma­ri­na ole vie­lä näh­nyt mi­tään vai­ku­tuk­sia, Har­ti­kai­nen sa­noo.

Oi­keu­den­hoi­don ku­lut ovat noin pro­sent­ti val­ti­on bud­je­tis­ta. Har­ti­kai­sen mie­les­tä pie­nil­lä sat­sauk­sil­la saa­tai­siin mer­kit­tä­viä asi­oi­ta ai­kaan.

Lep­pi­nie­men mu­kaan pi­täi­si myös kat­soa, on­ko re­surs­sit ja­et­tu oi­kein Suo­men eri alu­eil­le.

– Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on laa­jim­mat ja vai­keim­mat ju­tut, ja vai­kut­taa sil­tä, et­tä jut­tu­mää­rään ja vai­keu­teen näh­den hen­ki­löi­tä on lii­an vä­hän.

Työtapojen on muututtava

Myös ny­kyi­sil­lä voi­ma­va­roil­la voi­daan toi­mia jär­ke­väm­min. Lep­pi­nie­men mu­kaan työ­tä te­hos­tai­si syyt­tä­jän ja avus­ta­jan mu­kaan tulo jo esi­tut­kin­ta­vai­hees­sa.

– Meil­lä kai­kil­la pro­ses­siin osal­lis­tu­vil­la asen­tei­den pi­tää muut­tua, ja työ­tä on muu­tet­ta­va etu­pai­not­tei­sem­mak­si.

Sa­maa poh­ti tam­mi­kuus­sa jul­kais­tu oi­keus­mi­nis­te­ri­ön ja si­sä­mi­nis­te­ri­ön sel­vi­tys, joka esit­ti rat­kai­su­ja oi­keu­den­hoi­don su­ju­voit­ta­mi­seen. Pro­fes­so­ri Mat­ti Tol­va­sen to­teut­ta­man sel­vi­tyk­sen mu­kaan po­lii­sin tu­li­si hyö­dyn­tää syyt­tä­jän asi­an­tun­te­mus­ta enem­män sii­nä, mit­kä ovat ri­kok­sen tun­nus­mer­kis­tön kan­nal­ta re­le­van­tit to­si­sei­kat ja mit­kä to­dis­teet pu­hu­vat puo­les­ta ja vas­taan.

Avus­ta­jan pi­tää saa­da enem­män tie­toa esi­tut­kin­nan ete­ne­mi­ses­tä ja po­lii­sin hank­ki­mas­ta ai­neis­tos­ta. Tämä vä­hen­täi­si to­dis­te­lun tar­vet­ta oi­keu­des­sa ja vie­lä pää­kä­sit­te­ly­vai­hees­sa suo­ri­tet­ta­via li­sä­tut­kin­to­ja.

Val­mis­te­luis­tun­to­ja pi­täi­si käyt­tää pää­kä­sit­te­lyn ra­jaa­mi­seen, kun nyt niis­sä lä­hin­nä ai­ka­tau­lu­te­taan.

– Ri­kos­jut­tu­jen val­mis­te­lu on lap­sen­ken­gis­sä. Pi­täi­si ihan eri lail­la ero­tel­la, mit­kä ovat rii­dat­to­mia asi­oi­ta ja hy­väk­syä näyt­töä vain rii­tai­sis­ta. Oi­keu­den pu­heen­joh­ta­jan pi­täi­si joh­taa pro­ses­sia tiu­kas­ti ja haas­taa: mikä on sel­vää ja mikä edel­lyt­tää to­dis­te­lua, Lep­pi­nie­mi sa­noo.

Uu­den Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­ton yli­joh­ta­ja Riku Jaak­ko­la poh­tii oi­keu­den­käyn­tien ve­ny­mis­tä tuo­ma­rin sil­min. Hä­nen mie­les­tään avus­ta­jil­la on iso roo­li te­hos­ta­mi­ses­sa. Tuo­ma­ril­la on toki pu­heen­joh­ta­ja­na vel­vol­li­suus tar­kas­tel­la, mikä kuu­luu asi­aan.

– Usein kui­ten­kin ol­laan har­maal­la alu­eel­la, jol­loin on vai­kea sa­noa, et­tä tämä ei lii­ty asi­aan, kos­ka se voi­si jol­lain ta­paa liit­tyä. Mitä pa­rem­pi avus­ta­ja asi­aa hoi­taa, sitä pa­rem­min hän yleen­sä osaa ja us­kal­taa ra­ja­ta kä­sit­te­lyä. Va­li­tet­ta­van usein ve­do­taan kaik­keen mah­dol­li­seen var­muu­den vuok­si, Jaak­ko­la sa­noo.

Parannusta on tapahtunut

Mi­nis­te­ri­öi­den sel­vi­tys tuo esiin, et­tä oi­keu­den­hoi­don hi­taut­ta on yri­tet­ty rat­koa mo­nin ta­voin. Syyt­tä­jät ot­ti­vat tois­sa vuon­na käyt­töön no­pe­an kä­sit­te­lyn, jos­sa hoi­de­taan kes­ki­te­tys­ti yk­sin­ker­tai­sia ri­­ko­sa­si­oi­ta. Kä­rä­jä­oi­keuk­sis­sa apua on tuo­nut esi­mer­kik­si eri­lais­ten jut­tu­ryh­mien oh­jaa­mi­nen tie­tyil­le osas­toil­le tai tuo­ma­ri­tii­meil­le.

Pää­kä­sit­te­ly­jen pe­ruun­tu­mis­ten on­gel­maa on hel­pot­ta­nut mah­dol­li­suus rat­kais­ta asia il­man syy­te­tyn läs­nä­o­loa niin, et­tä syyt­tee­seen vas­taa asi­a­mies.

Kir­jal­li­nen me­net­te­ly rat­ti­juo­pu­mus­ten kal­tai­sis­sa ri­kok­sis­sa on te­hos­ta­nut oi­keu­den­hoi­toa. Tois­sa vuon­na kir­jal­li­ses­sa me­net­te­lys­sä rat­kais­tiin rei­lut
18 000 ri­ko­sa­si­aa.

– Pi­täi­si miet­tiä, on­ko vie­lä enem­män kir­jal­li­sen me­net­te­lyn mah­dol­li­suuk­sia ri­ko­sa­si­ois­sa ja myös si­vii­li­puo­lel­la, Lep­pi­nie­mi sa­noo.

Sel­vi­tys tar­joi­li poh­dit­ta­vak­si myös ra­di­kaa­lim­pia uu­dis­tuk­sia. Yk­si on prek­luu­si­ouh­ka ri­ko­sa­si­ois­sa: tuo­mi­ois­tui­men oi­keus aset­taa mää­rä­ai­ka to­dis­teen esit­tä­mi­sel­le sa­maan ta­paan kuin rii­ta-asi­ois­sa.

– Kaik­kien pi­tää pyr­kiä sii­hen, et­tä näyt­tö esi­te­tään hy­vis­sä ajoin. Ri­ko­sa­si­ois­sa täl­lai­nen prek­luu­sio on on­gel­mal­li­nen, kun esi­mer­kik­si syy­tet­tä voi­daan tar­ken­taa pro­ses­sin eri vai­heis­sa, Lep­pi­nie­mi sa­noo.

Myös ho­vi­oi­keu­den­neu­vos Juha Har­ti­kai­nen suh­tau­tuu aja­tuk­seen va­rau­tu­nees­ti. 

– Sil­loin puu­tut­tai­siin jär­jes­tel­män pe­rus­ta­van­laa­tui­siin asi­oi­hin.

Va­ro­vai­sen myön­tei­ses­ti Har­ti­kai­nen suh­tau­tuu toi­seen eh­do­tuk­seen: esi­tut­kin­ta­kuu­lus­te­lu­jen vi­de­oin­tiin niin, et­tä asi­a­no­sai­sia ja to­dis­ta­jia ei vält­tä­mät­tä tar­vit­si­si kuul­la pai­kan pääl­lä.

– Se voi­si jos­sain mää­rin ol­la jär­ke­vää sen­kin ta­kia, et­tä ker­to­muk­set ovat par­haim­mil­laan tuo­rei­na. Toi­nen ky­sy­mys on se, mi­ten eh­do­ton me­net­te­ly oli­si. Jos ih­mis­tä ha­lu­taan kuul­la tuo­mis­tui­mes­sa, mis­sä ti­lan­teis­sa se sal­li­taan?

Riit­ta Lep­pi­nie­mi muis­tut­taa, et­tä tal­len­teen hyö­dyn­tä­mi­nen edel­lyt­täi­si, et­tä avus­ta­jal­le va­ra­taan ti­lai­suus vas­ta­kuu­lus­te­luun jo esi­tut­kin­nas­sa. Hä­nes­tä kä­rä­jä­oi­keus on jat­kos­sa­kin oi­kea paik­ka kuul­la ih­mi­siä.

– Esi­tut­kin­ta­kuu­lus­te­lun tal­len­ta­mi­nen oli­si kui­ten­kin hyö­dyl­lis­tä. Tal­len­teet ker­to­vat esi­mer­kik­si sen, mil­lai­sil­la ky­sy­myk­sil­lä ker­to­mus on saa­tu ai­kaan. Se oli­si jois­sa­kin ti­lan­teis­sa hyvä tie­tää.

Vi­de­o­tal­len­teil­la on tar­koi­tus myös vä­hen­tää tur­haut­ta­vaa kai­ken tois­toa ho­vi­oi­keu­des­sa. Oi­keus­mi­nis­te­riö val­mis­te­lee uu­dis­tus­ta, jos­sa kor­ke­am­mat oi­keu­sas­teet al­ka­vat vuo­des­ta 2022 ot­taa hen­ki­lö­to­dis­te­lun vas­taan kä­rä­jä­oi­keu­des­sa teh­dyl­tä tal­len­teel­ta.

Onko oikeustakuu mahdollinen?

Asi­a­na­ja­ja­liit­to he­rät­ti tam­mi­kuus­sa kes­kus­te­lua oi­keu­den­hoi­don mää­rä­a­jois­ta. On­han ter­vey­den­huol­los­sa­kin hoi­to­ta­kuu.

Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­ton yli­joh­ta­ja Riku Jaak­ko­la sa­noo, et­tä enim­mäis­kä­sit­te­ly­a­jat ovat han­ka­la, jos­kin poh­din­nan ar­voi­nen ky­sy­mys. Hän sa­noo, et­tä tuo­mi­ois­tui­mel­le ei voi­da an­taa vain vel­vol­li­suut­ta, vaan to­teut­ta­mi­seen pi­tää ol­la myös re­surs­sit.

– Kyse on yh­teis­kun­nan ar­vois­ta: jos ha­lu­taan, et­tä kan­sa­lais­ten asi­at voi­daan kä­si­tel­lä no­pe­am­min, re­surs­se­ja on li­sät­tä­vä. Oi­keus­lai­tos pai­nii toi­si­naan ris­ti­rii­tais­ten ta­voit­tei­den kans­sa. Me­net­te­lyn pi­tää ol­la su­ju­vaa, no­pe­aa ja kus­tan­nuk­sil­taan koh­tuul­lis­ta. Toi­saal­ta sen on ol­ta­va riit­tä­vän pe­rus­teel­lis­ta, jot­ta oi­keus­tur­va ja oi­keus­var­muus to­teu­tu­vat.

Jaak­ko­la sa­noo, et­tä Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­ton yh­te­nä teh­tä­vä­nä on edis­tää ja tu­kea tuo­mi­ois­tuin­ten lain­käyt­tö­toi­min­nan ke­hi­tys­hank­kei­ta.

– Voim­me ol­la koor­di­noi­mas­sa ja tu­ke­mas­sa ke­hi­tys­työ­tä, vaik­ka var­si­nai­nen lain­käyt­tö­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen on tuo­mi­ois­tuin­ten asia. Vi­ras­to voi myös teh­dä la­ki­a­loit­tei­ta, jos ke­hi­tys­työ edel­lyt­tää muu­tok­sia lain­sää­dän­töön.

Riit­ta Lep­pi­nie­mi poh­tii, et­tä mää­rä­a­jat tar­koit­tai­si­vat sitä, et­tä pi­täi­si ol­la myös sank­tio mää­rä­ai­ko­jen yli­tyk­ses­tä. Ter­vey­den­huol­los­sa hoi­to­ta­kuu on mah­dol­li­nen, kos­ka ta­ka­port­ti­na on yk­si­tyi­nen puo­li. Oi­keu­den­hoi­dos­sa ei vaih­to­eh­toa ole.

– On kui­ten­kin hyvä miet­tiä, et­tä jos jos­sain muu­al­la pääs­tään mää­rä­ai­koi­hin, mi­ten tääl­lä ei voi­da si­tou­tua min­kään­lai­siin enim­mäi­sai­koi­hin.

Oi­keu­den­hoi­toon työ­ta­pa­re­for­mi

Asi­a­na­ja­ja­liit­to on teh­nyt oman esi­tyk­sen­sä sii­tä, mil­lai­sil­la kei­noil­la voi­tai­siin su­ju­voit­taa rii­ta- ja ri­ko­sa­si­oi­den kä­sit­te­lyä ja sa­mal­la alen­taa oi­keu­den­käyn­tien kus­tan­nuk­sia.

Osa eh­do­tuk­sis­ta on sel­lai­sia, joi­hin oli­si mah­dol­lis­ta vai­kut­taa ly­hy­el­lä­kin ai­ka­vä­lil­lä, esi­mer­kik­si yh­tei­sel­lä kou­lu­tuk­sel­la ja Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­ton oh­jeil­la. Osa eh­do­tuk­sis­ta taas on sel­lai­sia, jot­ka saat­ta­vat vaa­tia lain­sää­dän­nön muu­tok­sia.

Kaik­ki eh­do­tuk­set pe­rus­te­lui­neen löy­ty­vät Asi­a­na­ja­ja­lii­ton net­ti­si­vuil­ta: asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/ty­o­ta­pa­re­for­mi.

1. Kaik­kiin rii­ta-asi­oi­hin heti pro­ses­sin al­ku­vai­hees­sa si­to­va pro­ses­si­suun­ni­tel­ma. 
2. Avus­ta­ja mu­kaan mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa en­nen ri­ko­sa­si­an kä­sit­te­lyä.
3. Avus­ta­jan tie­don­saan­ti­mah­dol­li­suuk­sia ri­kos­tut­kin­nas­ta pa­ran­net­ta­va.
4. Siir­ryt­tä­vä koh­ti syyt­tä­jä­ve­tois­ta esi­tut­kin­taa.
5. Asi­an ai­ka­tau­lu­tus teh­tä­vä heti oi­keusp­ro­ses­sin alus­sa.
6. Rii­ta-asi­an val­mis­te­lua te­hos­tet­ta­va.
7. Rat­kai­su pel­kän kir­jal­li­sen val­mis­te­lun pe­rus­teel­la eri­tyi­ses­tä syys­tä.
8. Asi­an rat­kai­se­mi­seen mu­kaan vain tar­peel­li­nen to­dis­te­lu.
9. Jous­ta­vuut­ta pro­ses­siin – an­net­ta­va osa­rat­kai­su­ja.
10. Oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­vas­tuun ja­kau­tu­mi­nen ar­vi­oi­ta­va.