JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.4.2020 8:01

Teks­ti Kir­si Hy­tö­nen // Kuva Mar­ja Vää­nä­nen

Ihmisoikeuksia ja teknologiaa

Ad­vo­kaa­tis­sa on aloit­ta­nut kak­si uut­ta ko­lum­nis­tia. Eli­na Hir­vo­nen lu­paa pu­reu­tua oi­keus­val­ti­on ki­pu­koh­tiin.

Ad­vo­kaa­tin uu­det ko­lum­nis­tit ovat kir­jai­li­ja, elo­ku­van­te­ki­jä Eli­na Hir­vo­nen ja asi­a­na­ja­ja Mat­ti Pul­ka­mo. He vuo­rot­te­le­vat Ad­vo­kaa­tin nu­me­rois­sa.

Nu­me­ros­sa 2/2020 aloit­taa Eli­na Hir­vo­nen, joka tun­ne­taan ih­mi­soi­keuk­sien puo­lus­ta­ja­na. Hän on kä­si­tel­lyt te­ma­tiik­kaa myös ro­maa­neis­saan ja do­ku­ment­tie­lo­ku­vis­saan. Hän toi­mii ak­tii­vi­ses­ti kir­jai­li­joi­den sa­nan­va­paus­jär­jes­tön Suo­men PE­Nin joh­to­kun­nas­sa.

– Ai­on ko­lum­neis­sa­ni tuo­da esiin muun mu­as­sa oi­keus­val­ti­on ki­pu­koh­tia, jot­ka liit­ty­vät sa­nan­va­pau­teen ja ih­mi­soi­keuk­siin. Ar­vos­tan mah­dol­li­suut­ta kir­joit­taa Ad­vo­kaa­tin lu­ki­joil­le tär­keik­si ko­ke­mis­ta­ni ky­sy­myk­sis­tä, Hir­vo­nen sa­noo.

Hir­vo­nen muis­tut­taa, et­tä sa­nan­va­paus­ky­sy­myk­set ei­vät ole enää jos­sain kau­ka­na ra­jo­jen ta­ka­na, vaan tääl­lä­kin on vai­noa. Hän viit­taa muun mu­as­sa Jes­sik­ka Aron ta­pauk­seen ja oi­keu­den­käyn­tiin, jos­sa kä­si­tel­tä­vä­nä ol­lut häi­rin­tä jat­kui.

– Oi­keus­jär­jes­tel­mäm­me ei ole val­mis­tau­tu­nut uu­den ajan so­me­vai­noon ja häi­rin­tään, jol­ta asi­a­na­ja­jat­kaan ei­vät ole työs­sään tur­vas­sa, Hir­vo­nen sa­noo.

Va­paa-ai­ka­naan Hir­vo­nen har­ras­taa il­ma­joo­gaa ja tal­viu­in­tia.

Ad­vo­kaa­tin toi­nen ko­lum­nis­ti, ro­va­nie­me­läi­nen asi­a­na­ja­ja Mat­ti Pul­ka­mo puo­les­taan ku­vaa it­se­ään mie­hek­si, joka ei ”ole päi­vää­kään ol­lut töis­sä” – eli hän on koko uran­sa toi­mi­nut omas­sa toi­mis­tos­saan.

Pul­ka­mo sa­noo poh­ti­neen­sa pal­jon tek­no­lo­gi­aa ja sitä, mi­ten asi­oi­ta voi­si sen avul­la hoi­taa ny­kyis­tä ket­te­räm­min. Ko­lum­ne­ja hän lu­paa kui­ten­kin kir­joit­taa muis­ta­kin asi­ois­ta. Pul­ka­mo on Asi­a­na­ja­ja­lii­ton La­pin osas­ton ak­tii­ve­ja ja lii­ton val­tuus­kun­nan jä­sen.

Mat­ti Pul­ka­mo ker­too ole­van­sa ”har­ras­ta­vi­naan” tal­vi­sin la­je­ja, jois­sa tar­vi­taan mo­no­ja ja ke­säi­sin la­je­ja, jois­sa pär­jää lenk­ka­reil­la.

Jou­lu­puk­ki toi rum­mut mie­hel­le, joka ei osaa soit­taa nii­tä yh­tään – ai­na­kaan vie­lä. Uu­si har­ras­tus on syn­ty­mäs­sä.