JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.4.2020 8:01

Teks­ti Kir­si Rii­pi­nen // Kuva An­ni Ko­po­nen

Sovittelukoulutus 20 vuotta

Asi­a­na­ja­ja­liit­to on jär­jes­tä­nyt so­vit­te­lu­kou­lu­tus­ta 20 vuot­ta. So­vit­te­lu­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Pulk­ki­nen ker­too, et­tä liit­to oli kou­lu­tus­ta aloit­ta­es­saan Suo­mes­sa edel­lä­kä­vi­jä. Kou­lu­tuk­sil­la on kai­ken kaik­ki­aan ol­lut mer­kit­tä­vä roo­li so­vit­te­lu­kult­tuu­rin luo­mi­ses­sa ja sen yleis­ty­mi­ses­sä.

So­vit­te­li­ja­kou­lu­tuk­sen saa­nei­ta asi­a­na­ja­jia on hy­väk­syt­ty so­vit­te­li­ja­lu­et­te­loon jo lä­hes 300. Lu­et­te­loon hy­väk­sy­mi­nen edel­lyt­tää osal­lis­tu­mis­ta kah­des­sa jak­sos­sa jär­jes­tet­tä­vään kou­lu­tuk­seen, joka kes­tää yh­teen­sä kol­me päi­vää.

Pulk­ki­nen ker­too osal­lis­tu­jien ol­leen hy­vin tyy­ty­väi­siä kurs­sin ja sen har­joi­tus­ten si­säl­töön. Eri­tyi­sen tär­ke­ä­nä pi­de­tään neu­vot­te­lu­tai­to­jen ke­hit­ty­mis­tä.

Vi­ral­li­sia ti­las­to­ja asi­a­na­ja­jien so­vit­te­le­mis­ta rii­dois­ta ei ole, mut­ta ylei­nen tun­tu­ma ker­too so­vit­te­lu­jen mää­rän kas­vus­ta. So­vit­te­lu­va­li­o­kun­nan ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta asi­a­na­ja­jis­ta noin kol­ma­so­sa oli it­se toi­mi­nut so­vit­te­li­ja­na.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton so­vit­te­lu­sään­tö­jen mu­kaan ta­pah­tu­va so­vit­te­lu tar­jo­aa Pulk­ki­sen mie­les­tä hy­vän vaih­to­eh­don esi­mer­kik­si tuo­mi­ois­tuin­so­vit­te­lul­le, kos­ka täl­löin esi­mer­kik­si yri­tys­ten vä­li­nen rii­ta voi­daan pi­tää ko­ko­naan pois jul­ki­suu­des­ta. Osa­puo­let voi­vat va­li­ta so­vit­te­li­jak­si ha­lu­a­man­sa hen­ki­lön. So­vit­te­lu­va­li­o­kun­ta aut­taa tar­vit­ta­es­sa so­pi­van so­vit­te­li­jan löy­tä­mi­ses­sä.

Pulk­ki­sen mie­les­tä so­vit­te­lun tu­li­si kuu­lua jo­kai­sen rii­ta-asi­oi­ta hoi­ta­van asi­a­na­ja­jan työ­ka­lu­pak­kiin.

– Sel­vää on, et­tä tyy­pil­li­ses­ti usei­ta vuo­sia kes­tä­vä oi­keu­den­käyn­ti ei ole yleen­sä ke­nen­kään int­res­sis­sä. Jos on ole­mas­sa no­pea tapa asi­an rat­kai­suun, se kan­nat­taa ot­taa käyt­töön, Pulk­ki­nen sa­noo.

Hän ker­too käy­tän­nön esi­merk­ki­nä kah­den yri­tyk­sen rii­dan, jo­hon liit­tyi huo­mat­ta­va ta­lou­del­li­nen int­res­si. Jos rii­ta oli­si eden­nyt oi­keu­den­käyn­tiin ja jul­ki­suu­teen, sii­tä oli­si koi­tu­nut kum­mal­le­kin hait­taa.

– Saim­me so­vi­tel­tua rii­dan, ja mo­lem­mat osa­puo­let oli­vat rat­kai­suun tyy­ty­väi­siä. So­vit­te­lu tur­va­si myös yri­tys­ten yh­teis­työ­suh­teen jat­ku­mi­sen.