JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.4.2020 8:01

Teks­ti Pek­ka Män­ty­lä // Kuva Shut­ters­tock

Asianajaja (eläkkeellä) -nimikettä on käytettävä oikein

Eläk­keel­lä voi säi­lyt­tää Asi­a­na­ja­ja­lii­ton jä­se­nyy­den, mut­ta ei har­joit­taa asi­a­na­jo­toi­min­taa.

Asi­a­na­ja­jal­la, joka eläk­keel­le siir­ty­mi­sen joh­dos­ta lo­pet­taa asi­a­na­ja­jan toi­men har­joit­ta­mi­sen, on mah­dol­li­suus py­syä Suo­men Asi­a­na­ja­ja­lii­ton jä­se­ne­nä ja saa­da lupa käyt­tää ni­mi­ket­tä asi­a­na­ja­ja (eläk­keel­lä). Lii­ton yh­tey­des­sä toi­mi­va val­von­ta­lau­ta­kun­ta on kui­ten­kin jou­tu­nut puut­tu­maan ta­pauk­siin, jois­sa tätä oi­keut­ta on käy­tet­ty vää­rin.

– Asi­a­na­ja­ja (eläk­keel­lä) -ni­mi­ket­tä käyt­tä­vä hen­ki­lö ei saa tar­jo­ta oi­keu­del­li­sia pal­ve­lui­ta tai har­joit­taa asi­a­na­jo­toi­min­taa, muis­tut­taa val­von­ta­ju­ris­ti Jon­ni Veik­ko­nen.

Lii­ton jä­se­nek­si jää­vä, asi­a­na­ja­ja (eläk­keel­lä) -ni­mi­ket­tä käyt­tä­vä hen­ki­lö py­syy myös lais­sa sää­de­tyn lii­ton val­von­nan pii­ris­sä.

Suo­men Asi­a­na­ja­ja­lii­ton sään­tö­jen mu­kaan
asi­a­na­ja­ja (eläk­keel­lä) -ni­mi­ket­tä käyt­tä­vän tu­lee ni­mi­ket­tä käyt­tä­es­sään me­ne­tel­lä si­ten, et­tä hä­nen ei voi­da asi­ayh­tey­des­tä joh­tu­en tai muul­la pe­rus­teel­la er­heel­li­ses­ti olet­taa enää har­joit­ta­van asi­a­na­jo­toi­min­taa.

Vuon­na 2018 val­von­ta­lau­ta­kun­ta an­toi­kin huo­mau­tuk­sen ”asi­a­na­ja­ja­na esiin­ty­mi­ses­tä”. Eläk­keel­le vii­si vuot­ta ai­em­min jää­nyt hel­sin­ki­läi­nen asi­a­na­ja­ja oli al­le­kir­joit­ta­nut kak­si asun­to-osa­keyh­ti­ön hal­li­tuk­sel­le osoit­ta­maan­sa säh­kö­pos­ti­vies­tiä sa­noil­la ”asi­a­na­ja­ja, va­ra­tuo­ma­ri”. Val­von­ta­lau­ta­kun­nan mie­les­tä asi­a­na­ja­ja oli tä­ten toi­mi­nut vas­toin hy­vää asi­a­na­ja­ja­ta­paa.

Sa­mas­ta syys­tä, hy­vän asi­a­na­ja­ja­ta­van vas­tai­ses­ta toi­min­nas­ta, val­von­ta­lau­ta­kun­ta an­toi vii­me jou­lu­kuus­sa va­roi­tuk­sen asi­a­na­ja­ja (eläk­keel­lä) -ni­mi­ket­tä käyt­tä­neel­le hel­sin­ki­läi­sel­le, joka oli saa­nut tuo­mi­on tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta.

Hel­mi­kuus­sa 2016 val­von­ta­lau­ta­kun­ta puo­les­taan oli­si erot­ta­nut lii­ton jä­se­nyy­des­tä ku­rik­ka­lai­sen eläk­keel­lä ole­van asi­a­na­ja­jan, joka oli toi­mi­nut kä­rä­jä­oi­keu­des­sa kan­ta­jan avus­ta­ja­na ja jat­ka­nut työ­tä huo­mau­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta.

Asi­a­na­ja­ja ero­si it­se lii­tos­ta hie­man en­nen val­von­ta­lau­ta­kun­nan pää­tös­tä.

– Mai­nin­nan ar­vois­ta täs­sä on, et­tä val­von­ta­lau­ta­kun­nan pää­tök­ses­tä va­li­tet­tiin Hel­sin­gin ho­vi­oi­keu­teen, joka py­syt­ti lau­ta­kun­nan rat­kai­sun sel­lai­se­naan lain­voi­mai­sek­si jää­neel­lä rat­kai­sul­laan, Jon­ni Veik­ko­nen ker­too.

– Voi­daan­kin tii­vis­tä­en to­de­ta, et­tä ny­ky­ti­lan mu­kai­ses­ti asi­a­na­ja­ja (eläk­keel­lä) -ni­mi­ket­tä käyt­tä­viä kos­ke­vat sa­mat sään­nöt ja eet­ti­set oh­jeet kuin vie­lä työ­e­lä­mäs­sä ole­via ja asi­a­na­jo­toi­min­taa har­joit­ta­via asi­a­na­ja­jia.

Eläk­keel­lä ole­va on kui­ten­kin va­pau­tet­tu toi­mis­ton pi­tä­mi­ses­tä, vas­tuun va­kuut­ta­mi­ses­ta sekä muis­ta sel­lai­sis­ta asi­a­na­ja­jan vel­voit­teis­ta, jot­ka liit­ty­vät am­ma­tin har­joit­ta­mi­seen.