JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.4.2020 8:01

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Jo­han Hagst­röm

Stefan Wikman pääsee laulun voimalla irti arjesta

”Olen ol­lut mu­ka­na eri kuo­rois­sa 1960-lu­vun alus­ta läh­tien. Kä­vin nuo­re­na poi­ka­na mu­siik­ki­kou­lua, jo­hon kuu­lui myös lau­la­mi­nen lap­si­kuo­ros­sa. Sii­tä se al­koi.

Mu­siik­ki on ol­lut koko elä­mä­ni ajan hy­vin tär­keä har­ras­tus. Sen avul­la saan elä­myk­siä, pää­sen ir­ti ar­jes­ta ja olen saa­nut erit­täin hy­viä ys­tä­viä ja mie­len­kiin­toi­sia kon­tak­te­ja.

Olen toi­mi­nut use­am­man vuo­den mies­kuo­ro Wasa Sån­gar­gil­len tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na. Kuo­ros­sa on noin 60 ak­tii­vis­ta lau­la­jaa. Tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na vas­taan mu­siik­ki­oh­jel­man suun­nit­te­lus­ta sekä joh­dan har­joi­tuk­sia, kon­sert­te­ja ja mui­ta esiin­ty­mi­siä. Tai­teel­li­nen joh­ta­ja on myös hal­li­tuk­sen jä­sen ja osal­lis­tuu ak­tii­vi­ses­ti kuo­ron ja yh­dis­tyk­sen toi­min­nan joh­ta­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen.

Teim­me Ba­Rock-pro­duk­ti­om­me kans­sa hy­vin me­nes­tyk­sek­kään kier­tu­een vii­me tam­mi­kuus­sa Vaa­saan, Pie­tar­saa­reen ja Hel­sin­kiin. Meil­lä oli Vaa­sas­sa ja Pie­tar­saa­res­sa lop­puun­myy­dyt sa­lit ja Hel­sin­gin Sa­voy-te­at­te­ris­sa­kin yli 500 kuu­li­jaa, mikä on suu­ri me­nes­tys.

Ylei­sön pa­lau­te oli val­ta­van hie­noa. Kuo­ro, mu­ka­na ol­leet so­lis­tit ja muu­si­kot on­nis­tui­vat eri­no­mai­sen hy­vin. Elä­mys oli en­nen­ko­ke­ma­ton mi­nul­le ja meil­le kai­kil­le.

Kuo­ron ak­tii­vi­kau­det ovat syys-jou­lu­kuu ja tam­mi-tou­ko­kuu. Sil­loin har­joi­tuk­sia on yh­te­nä il­ta­na vii­kos­sa, min­kä li­säk­si kuo­ron jä­se­net val­mis­tau­tu­vat esiin­ty­mi­siin oma­toi­mi­ses­ti. Myös suun­nit­te­lu ja ko­kouk­set vie­vät mi­nul­ta pal­jon ai­kaa, ja päi­vät ve­ny­vät vä­lil­lä pit­kik­si. Ke­sä­ai­ka­na on sit­ten hil­jai­sem­paa.

Py­rin koko ajan ke­hit­tä­mään it­se­ä­ni ja kuo­ron ta­soa. Ha­lu­an ko­kea uu­sia asi­oi­ta ja saa­da uu­sia tai­teel­li­sia elä­myk­siä. USA:n-kier­tu­e­kin on vie­lä te­ke­mät­tä, jo­ten ta­voit­tei­ta har­ras­tuk­sen pa­ris­sa riit­tää.

Kuo­ron avul­la on ”pak­ko” sään­nöl­li­ses­ti ren­tou­tua ja ke­rä­tä voi­mia nor­maa­liin työn­te­koon. Voin myös mie­len­kiin­toi­sel­la ta­val­la hyö­dyn­tää kuo­ros­ta saa­tu­ja joh­ta­mis­ko­ke­muk­sia työs­sä, vaik­ka maa­il­mat ovat­kin hy­vin eri­lai­set.

Suo­sik­ki­kap­pa­lee­ni kuo­ron esit­tä­mä­nä on Si­be­liuk­sen Fin­lan­dia. Sen esit­tä­mi­nen pu­hut­te­lee mei­tä ja ylei­söä ai­van ai­nut­laa­tui­sel­la ta­val­la. Suo­ma­lai­suut­ta par­haim­mil­laan.”