JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.4.2020 8:01

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Mar­ja Vää­nä­nen

Tunnista riskit

Oi­keu­den­käyn­nin aloit­ta­mi­nen -se­mi­naa­ri­sar­ja al­kaa 1.6. Pro­ses­sin vi­reil­le­pa­no -kou­lu­tuk­sel­la. Ris­kien kar­toit­ta­mi­nen on asi­a­na­ja­jan vas­tuun pe­rus­ki­vi, sa­noo yk­si kou­lut­ta­jis­ta, oi­keus­tie­teen toh­to­ri Heik­ki A. Huh­ta­mä­ki.

Mitä ris­keil­lä tar­koi­te­taan?

Rii­ta-, vä­li­mies- ja ri­kosp­ro­ses­siin liit­tyy ku­hun­kin eri­lai­sia ris­ke­jä. Rii­ta-asi­as­sa ja vä­li­mies­me­net­te­lys­sä suu­rin ris­ki on luon­nol­li­ses­ti pro­ses­sin hä­vi­ä­mi­nen. Ri­ko­sa­si­as­sa tämä on myös ris­ki, mut­ta eri ta­val­la.

Ris­kien kar­toit­ta­mi­nen on asi­a­na­ja­jan vas­tuun pe­rus­ki­vi. Jos asi­a­na­ja­ja ei oh­jeis­ta pää­mies­tään va­li­tun oi­keu­del­li­sen toi­men­pi­teen ris­keis­tä, pää­mies voi her­käs­ti ky­see­na­lais­taa asi­a­na­ja­jan toi­min­nan eet­ti­syy­den. Usein myös kes­keis­ten ris­kien ym­mär­tä­mi­nen pois­taa pää­mie­hel­tä ha­lun käy­dä tar­pee­ton­ta oi­keu­den­käyn­tiä vuo­si­kau­sia. Kou­lu­tuk­sen ta­voi­te on pe­reh­dyt­tää asi­a­na­ja­jia eri jut­tu­tyyp­pien pro­ses­si­ris­kei­hin ja nii­den vies­tit­tä­mi­seen pää­mie­hel­le.

 

Kou­lu­tuk­ses­sa eri­tyis­tä huo­mi­o­ta kiin­ni­te­tään pro­ses­sin al­ku­vai­hee­seen – mik­si näin?

Pro­ses­sin alus­sa teh­dään se oi­keu­del­li­nen toi­men­pi­de, jos­ta käyn­nis­tyy jos­kus hy­vin­kin pit­kä­kes­toi­nen ja ris­ki­al­tis ju­ri­di­nen me­net­te­ly. Asi­a­na­ja­jan tu­lee am­mat­ti­tai­ton­sa pe­rus­teel­la ym­mär­tää pää­ris­kit, jot­ka kus­ta­kin oi­keu­del­li­ses­ta toi­men­pi­tees­tä seu­raa. Toi­saal­ta kaik­kia mah­dol­li­sia lop­pu­tu­le­mia ei pys­ty ku­kaan en­nus­ta­maan ja asi­a­na­ja­jan tu­lee sa­mal­la pyr­kiä vält­tä­mään ”oraak­ke­lin” lei­maa. Tätä vai­ke­aa ta­sa­pai­noi­lua kä­si­tel­lään kou­lu­tuk­ses­sa.

 

Oma osi­o­si kes­kit­tyy tur­vaa­mis­toi­miin ja pak­ko­kei­noi­hin. Ovat­ko lain­sää­dän­tö tai käy­tän­tö näi­den osal­ta muut­tu­neet vii­me vuo­si­na?

EU:ssa on kol­men vii­me vuo­den ai­ka­na sää­det­ty mer­kit­tä­viä uu­sia la­ke­ja, jois­sa on tur­vaa­mis­toi­mi­sään­te­lyä. Näis­tä mie­len­kiin­toi­sin on EA­PO-ase­tus, jol­la mah­dol­lis­te­taan ti­li­va­ro­jen ta­ka­va­ri­koin­ti EU:n laa­jui­ses­ti. Kan­sa­no­mai­ses­ti ”fyr­kan ka­ni­tus” on siis mah­dol­lis­ta pal­jon ai­em­paa laa­jem­min. Myös tätä si­vu­taan kou­lu­tuk­ses­sa.

1.6. Pro­ses­sin vi­reil­le­pa­no, etä­nä ja ko­ro­na­ti­lan­teen sal­lies­sa li­ve­nä Tek­nis­kan Sa­leis­sa Hel­sin­gis­sä. Il­moit­tau­du: /