JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.4.2020 8:01

Teks­ti Ter­hi Hau­ta­mä­ki // kuva Leh­ti­ku­va/Is­mo Pek­ka­ri­nen

Auktorisoitujen lakimiesten nimi
kuopattiin lopullisesti

Kor­kein oi­keus an­toi hel­mi­kuus­sa en­nak­ko­pää­tök­sen, jon­ka mu­kaan yh­dis­tyk­sen nimi on  har­haan­joh­ta­va ja louk­kaa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton oi­keut­ta.

Kun vuo­des­ta 2013 läh­tien tar­vit­tiin lupa oi­keu­des­sa esiin­ty­mis­tä var­ten, osa näis­tä lu­van saa­neis­ta oi­keu­den­käyn­ti­a­vus­ta­jis­ta eli niin sa­no­tuis­ta lu­pa­la­ki­mie­his­tä pe­rus­ti yh­dis­tyk­sen Auk­to­ri­soi­dut La­ki­mie­het – Auk­to­ri­se­ra­de Ju­ris­ter – Aut­ho­ri­zed At­tor­neys at Law ry.

Asi­a­na­ja­ja­liit­to vaa­ti ni­men ku­mo­a­mis­ta, kos­ka auk­to­ri­soi­tu-etu­lii­te näh­tiin on­gel­mal­li­sek­si. Li­säk­si ”at­tor­ney at law” tun­ne­taan asi­a­na­ja­jan va­kiin­tu­nee­na kään­nök­se­nä.

– Meil­lä ei ole eri­tyis­tä auk­to­ri­soin­ti­jär­jes­tel­mää, jo­ten nimi an­toi vää­rän ku­van sii­tä, mil­lai­sia jä­se­niä yh­dis­tyk­seen kuu­luu, sa­noo liit­toa edus­ta­nut asi­a­na­ja­ja Panu Sii­to­nen Han­nes Snel­l­ma­nil­ta.

Lii­ton en­ti­nen pu­heen­joh­ta­ja, Bird & Bir­din asi­a­na­ja­ja Ris­to Si­pi­lä ker­too, et­tä kan­teen taus­tal­la oli myös huo­li suu­ren ylei­sön joh­ta­mi­ses­ta har­haan.

– Ku­lut­ta­jat, var­sin­kaan jos he ei­vät ole asi­a­na­jo­pal­ve­lu­ja käyt­tä­neet, ei­vät yleen­sä miel­lä, mikä ero on asi­a­na­ja­jal­la, muul­la la­ki­mie­hel­lä ja lu­van saa­neel­la oi­keu­den­käyn­ti­a­vus­ta­jal­la. Olim­me huo­lis­sam­me ku­lut­ta­jil­le koi­tu­vas­ta hai­tas­ta, kos­ka nimi louk­ka­si Suo­men Asi­a­na­ja­ja­lii­ton oi­keut­ta ja olim­me myös am­mat­ti­kun­nan brän­dis­tä huo­lis­sam­me, Si­pi­lä sa­noo.

Kä­rä­jä­oi­keus rat­kai­si asi­an lii­ton hy­väk­si ei­kä ho­vi­oi­keus muut­ta­nut tuo­mi­o­ta. Nyt vie­lä kor­kein oi­keus kat­soi, et­tä il­mai­sut ”auk­to­ri­soi­dut la­ki­mie­het” ja ”auk­to­ri­se­ra­de ju­ris­ter” ovat omi­aan an­ta­maan ylei­söl­le yh­dis­tyk­sen jä­sen­kun­nas­ta vir­heel­li­sen kä­si­tyk­sen eri­tyi­ses­ti sil­tä osin, et­tä yh­dis­tyk­sen jä­se­niin voi­si lu­keu­tua asi­a­na­ja­jia.

Eng­lan­nin­kie­li­sen ter­min ”at­tor­ney at law” kor­kein oi­keus kat­soi kui­ten­kin viit­taa­van asi­a­na­ja­jien li­säk­si myös mui­hin oi­keu­den­käyn­ti­a­vus­ta­ji­na am­mat­ti­mai­ses­ti toi­mi­viin. Ko­ko­nai­suu­te­na ar­vi­oi­den kor­kein oi­keus oli sitä miel­tä, et­tä yh­dis­tyk­sen nimi on har­haan­joh­ta­va ja ni­meä kos­ke­va re­kis­te­ri­mer­kin­tä ku­mot­ta­va.

Panu Sii­to­sen mu­kaan pää­tös vah­vis­taa asi­a­na­ja­jien lail­la suo­ja­tun am­mat­ti­ni­mik­keen ase­maa.

– Läpi pro­ses­sin tuli vai­ku­tel­ma, et­tä vas­ta­puo­li ha­lu­si sa­mais­tua asi­a­na­ja­jien ar­vok­kaa­seen brän­diin, mut­ta sa­maan ai­kaan sa­noa, et­tä he ei­vät ole asi­a­na­ja­jia. Toi­voi­sin, et­tä lu­van saa­neet oi­keu­den­käyn­ti­a­vus­ta­jat pyr­ki­si­vät en­si­si­jai­ses­ti vah­vis­ta­maan oman am­mat­ti­ni­mi­tyk­sen­sä iden­ti­teet­tiä, Sii­to­nen sa­noo.