JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.4.2020 8:01

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Mik­ko Vä­hä­niit­ty

Lisää yhdessä tekemistä

Mik­ko Tuo­mi aloit­ti Kes­ki-Suo­men osas­ton pu­heen­joh­ta­ja­na. Hän ku­vai­lee osas­to­aan  ver­kos­toi­tu­neek­si ja hen­gel­tään po­si­tii­vi­sek­si.

Olet ol­lut lii­ton toi­min­nas­sa pit­kään mu­ka­na eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä, val­tuus­kun­nan jä­se­ne­nä ja Kes­ki-Suo­men osas­ton hal­li­tuk­ses­sa. Mik­si näet vai­kut­ta­mis­työn tär­ke­äk­si?

Olen ko­ke­nut, et­tä luot­ta­mus­toi­min­ta an­taa it­sel­le­ni pal­jon. Olen py­sy­nyt ajan her­mol­la ja mi­nul­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa oman am­mat­ti­ni har­joit­ta­mi­seen. Olen sa­mal­la tu­tus­tu­nut kat­ta­vas­ti kol­le­goi­hin ym­pä­ri Suo­men.

Ku­vai­le kol­mel­la sa­nal­la Asi­a­na­ja­ja­lii­ton Kes­ki-Suo­men osas­toa.

Pie­ni: osas­toom­me kuu­luu täl­lä het­kel­lä 51 asi­a­na­ja­jaa. Ver­kos­toi­tu­nut: osas­tom­me on pai­kal­li­ses­ti hy­vin ver­kos­toi­tu­nut eri si­dos­ryh­mien, ku­ten kä­rä­jä­oi­keu­den, kans­sa. Se nä­kyy muun mu­as­sa hy­vä­nä kou­lu­tu­syh­teis­työ­nä. Po­si­tii­vi­nen: ko­ke­muk­se­ni mu­kaan osas­tos­sam­me val­lit­see hyvä ja po­si­tii­vi­nen il­ma­pii­ri kol­le­goi­den kes­ken.

Mitä odo­tat osas­ton pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­väl­tä?

Hy­vää yh­des­sä te­ke­mi­sen hen­keä ja osas­ton jä­se­nis­tön ak­ti­voi­tu­mis­ta yh­tei­seen toi­min­taan vie­lä­kin laa­jem­mal­la rin­ta­mal­la.

Ker­ro it­ses­tä­si jo­tain, mitä kol­le­ga­si ei­vät si­nus­ta tie­dä.

Van­ha rak­kau­te­ni me­tal­li­mu­siik­kiin on ko­ke­nut uu­den re­nes­sans­sin täy­tet­ty­ä­ni vas­ti­kään pyö­rei­tä vuo­sia. Kuun­te­len ja soi­tan ki­ta­ral­la van­ho­ja me­tal­li­mu­sii­kin klas­si­koi­ta las­te­ni ja naa­pu­rei­de­ni ilok­si. Täl­lä het­kel­lä soit­to­lis­tal­la­ni on Sla­ye­rin ”Rai­ning Blood”.