JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.6.2020 7:00

Teks­ti Ter­hi Hau­ta­mä­ki // Ku­vi­tus Ma­ria Vil­ja

Oikeutta poikkeusoloissa

Oi­keu­den is­tun­to­ja on pe­rut­tu, asi­oi­den ete­ne­mi­nen vii­väs­tyy, yrit­tä­jän toi­meen­tu­lo ja ter­veys­ris­kit huo­let­ta­vat. Ko­ro­nak­rii­si nä­kyy myös asi­a­na­jo­a­lal­la.

Kai­nuu­lai­sen asi­a­na­ja­jan Mi­ka­el Knuu­tin työ jat­kuu poik­keu­so­lois­sa. Hän on val­mis­tau­tu­mas­sa kä­rä­jä­oi­keu­den is­tun­toon, jos­sa ero nor­maa­liin on vain se, et­tä vas­ta­puo­li avus­ta­ji­neen is­tuu eri sa­lis­sa kuin hän pää­mie­hen­sä kans­sa. Sa­lis­ta toi­seen kom­mu­ni­koi­daan vi­de­oyh­tey­del­lä.

– Oi­keu­den­käyn­tie­lä­mä on hil­jen­ty­nyt. Jut­tu­ja on siir­ty­nyt eteen­päin. Teen pal­jon pe­rin­nön­ja­ko­ja ja osi­tuk­sia, ja myös nii­hin liit­ty­viä ko­kouk­sia on siir­ret­ty eteen­päin, Knuu­ti sa­noo.

Knuu­ti työs­ken­te­lee yk­si­ny­rit­tä­jä­nä Ka­jaa­nis­sa. Vaik­ka ke­vät on ol­lut poik­keuk­sel­li­nen, työt ei­vät ole lop­pu­neet. Pai­kan pääl­lä käy­dään van­gi­tun oi­keu­den­käyn­tiä, jos­sa kuul­laan usei­ta ih­mi­siä. Eteen­päin on siir­ret­ty esi­mer­kik­si isom­pia si­vii­li­jut­tu­ja.

Asi­a­kas­ta­paa­mi­sia sekä osa oi­keu­den is­tun­nois­ta ja to­dis­ta­jien kuu­le­mi­sis­ta on voi­tu hoi­taa etä­nä. Etä­kä­sit­te­lys­sä Knuu­ti is­tuu omal­la toi­mis­tol­laan, asi­a­kas ja vas­ta­puo­li ko­deis­saan, ja tuo­ma­riin ote­taan yh­teys Sky­pel­lä tai Te­am­sil­la.

– On­han tämä eri­koi­nen ti­lan­ne, mut­ta nä­kyy työ näin­kin su­ju­van.

Välilaskutus mahdollista

Mo­nel­le asi­a­na­ja­jal­le ko­ro­na­ke­vät on ol­lut mo­nin ta­voin stres­saa­va. Epi­de­mia on vai­kut­ta­nut dra­maat­ti­ses­ti joi­den­kin toi­mis­to­jen ta­lou­teen.

Asi­a­na­ja­ja­liit­to teki jä­se­nil­leen ai­hees­ta kak­si ky­se­lyä, ja vas­tauk­set pur­su­a­vat huol­ta. Pää­mie­hen asia ei ete­ne, kun pää­kä­sit­te­ly­jä on siir­ret­ty kuu­kau­sien pää­hän. Asi­a­na­ja­ja ei pää­se las­kut­ta­maan oi­keu­sa­pu­palk­ki­oi­ta tai oi­keus­tur­va­va­kuu­tuk­ses­ta mak­set­ta­via palk­ki­oi­ta.

– Tie­too­ni ei ole tul­lut, et­tä toi­mis­to­ja oli­si kon­kurs­sin par­taal­la, mut­ta ihan sel­vää on, et­tä ti­lan­ne on vai­kut­ta­nut ai­na­kin jol­lain ta­val­la var­sin­kin nii­hin asi­a­na­jo­toi­mis­toi­hin, jot­ka hoi­ta­vat oi­keu­den­käyn­te­jä – eli suu­rim­paan osaan, sa­noo Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pää­sih­tee­ri Min­na Me­len­der.

Oi­keus­tur­va­va­kuu­tuk­ses­ta mak­se­taan nor­maa­lis­ti asi­a­na­ja­jan las­kut vas­ta kun­kin oi­keu­sas­teen kä­sit­te­lyn päät­teek­si. Asi­a­na­ja­ja­liit­to eh­dot­ti va­kuu­tu­syh­ti­öil­le, et­tä asi­a­na­ja­ja voi­si vä­li­las­kut­taa te­ke­mäs­tään työs­tä ja ku­luis­ta, kun kä­sit­te­ly on kes­tä­nyt yli puo­li vuot­ta tai saa­ta­va ylit­tää enim­mäis­kor­vauk­sen mää­rän. Nel­jä suu­rin­ta oi­keus­tur­va­va­kuu­tus­ta tar­jo­a­vaa yh­ti­ö­tä il­moit­ti, et­tä tämä so­pii.

Liit­to on ve­don­nut myös tuo­mi­ois­tui­miin, et­tä ne suh­tau­tui­si­vat myön­tei­ses­ti avus­ta­jil­ta tu­le­viin vä­li­las­kui­hin oi­keu­sa­pu­palk­ki­ois­sa.

Digiloikka pakon edessä

Asi­a­na­ja­ja­liit­to on ko­ros­ta­nut, et­tä etä­kä­sit­te­ly on poik­keu­so­lois­sa yleen­sä pa­rem­pi kuin pe­ru­mi­nen. Liit­to esit­ti Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­ton kaut­ta tuo­mi­ois­tui­mil­le, Syyt­tä­jä­lai­tok­sel­le ja Po­lii­si­hal­li­tuk­sel­le pyyn­nön, et­tä yh­des­sä et­sit­täi­siin kei­no­ja hoi­taa mah­dol­li­sim­man mo­nia jut­tu­ja etä­nä.

Odo­tet­ta­vis­sa on ruuh­kaa, kun siir­re­tyt oi­keu­den­käyn­nit al­ka­vat poik­keus­ti­lan jäl­keen kuor­mit­taa tuo­mi­ois­tui­mia uu­sien li­säk­si.

Lain­sää­dän­tö sal­lii nor­maa­lis­ti­kin var­sin laa­jan etäyh­teyk­sien käy­tön. Sään­nök­set läs­nä­o­lo­vel­vol­li­suu­des­ta, etäyh­tey­den laa­dus­ta kus­sa­kin ti­lan­tees­sa, to­dis­te­lun vas­taa­not­ta­mi­ses­ta ja jul­ki­suu­des­ta ovat voi­mas­sa ko­ro­na-ai­ka­na. Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa hen­ki­lö­koh­tai­sel­la läs­nä­o­lol­la voi ol­la oi­keus­var­muu­del­le suu­ri mer­ki­tys.

– Eleis­tä, il­meis­tä ja sa­nat­to­mas­ta vies­tin­näs­tä voi­daan pis­tää asi­oi­ta mer­kil­le ja ar­vi­oi­da to­dis­te­lun luo­tet­ta­vuut­ta. Voi miet­tiä, on­ko to­dis­te­lu yh­tä luo­tet­ta­vaa, kun näet vain pu­hu­van pään. Voi­daan­ko etä­nä pu­hu­vaan hen­ki­löön vai­kut­taa, ja täyt­tää­kö kuu­le­mi­nen oi­keu­den­mu­kai­sen oi­keu­den­käyn­nin kri­tee­rit, Me­len­der poh­tii.

Oi­keu­den­käyn­nit ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti jul­ki­sia, jo­ten tie­to­tur­va­nä­kö­kul­mas­ta etä­työ­ka­luis­sa ei Me­len­de­rin mu­kaan pi­täi­si ol­la mer­kit­tä­viä ris­ke­jä.

Vaik­ka kaik­ki asi­at ei­vät sovi etä­nä kä­sit­te­lyyn, nii­tä voi­tai­siin val­mis­tel­la ny­kyis­tä enem­män etä­nä. Tämä tii­vis­täi­si pää­kä­sit­te­ly­jä olen­nai­seen, mikä oli­si toi­vot­ta­va ke­hi­tys nor­maa­li­o­lois­sa­kin.

– Poik­keu­sa­jas­ta seu­raa var­mas­ti hy­vää­kin. Di­gi­loi­kas­ta on oi­keu­den­hoi­dos­sa pu­hut­tu kym­me­nen vuot­ta, ja nyt kun se veit­si kur­kul­la ta­pah­tuu, ih­mi­set al­ka­vat huo­ma­ta, et­tä se on­nis­tuu, Me­len­der sa­noo.

Käytännöt vaihtelevat

Tuo­ma­rit ovat ar­vi­oi­neet ta­paus­koh­tai­ses­ti, mitä is­tun­to­ja siir­re­tään, mitä is­tu­taan pai­kan pääl­lä ja mitä hoi­de­taan etäyh­teyk­sil­lä. Lii­ton ky­se­lys­sä kävi il­mi, et­tä jos­sain on pe­rut­tu kaik­ki is­tun­not, jos­sain on kä­si­tel­ty vain kii­reel­li­set asi­at ja jos­sain myös mui­ta kuin kii­reel­li­siä.

On­ko oi­keus­tur­van to­teu­tu­mi­sel­le ris­ki, et­tä pe­ruun­tu­mi­sen kri­tee­rit ovat vaih­del­leet niin pal­jon?

– Mi­nun mie­les­tä­ni on. Ei sil­loin koh­del­la ih­mi­siä sa­ma­nar­voi­ses­ti. Oi­keu­den­käyn­nit ve­ny­vät, vaik­ka asi­oi­ta oli­si mah­dol­lis­ta kä­si­tel­lä etäyh­teyk­sin. Nämä ovat ai­na oi­kei­den ih­mis­ten asi­oi­ta ja heil­le hir­vit­tä­vän tär­kei­tä, Me­len­der sa­noo.

Asi­a­na­jo­toi­mis­to Su­si­luo­don asi­a­na­ja­ja Mari Lam­pe­nius sa­noo, et­tä pe­ruun­tu­mi­sil­la on iso mer­ki­tys Su­si­luo­don kal­tai­sel­le toi­mis­tol­le, joka hoi­taa pal­jon oi­keu­den­käyn­te­jä.

– Toi­vom­me, et­tä tuo­mi­ois­tui­mis­sa mie­tit­täi­siin, mi­ten pys­tyt­täi­siin hoi­ta­maan val­mis­te­luis­tun­to­ja etä­nä ja mi­ten voi­tai­siin jär­jes­tää tur­val­li­ses­ti ai­na­kin sel­lai­sia oi­keu­sis­tun­to­ja, joi­hin ei osal­lis­tu ris­ki­ryh­mä­läi­siä. Pää­kä­sit­te­ly­päi­viä saa­te­taan muu­ten­kin eh­dot­taa lä­hes vuo­den pää­hän. Se huo­li on, et­tä pää­mies­ten jut­tu­jen kä­sit­te­ly vii­väs­tyy en­ti­ses­tään.

Lam­pe­niuk­sen mu­kaan asi­a­na­ja­jat­kin voi­vat ak­tii­vi­sem­min eh­dot­taa tuo­ma­reil­le etäyh­teyk­sien käyt­töä. Hän oli it­se kak­si viik­koa kes­tä­nees­sä kä­sit­te­lys­sä Tu­run ho­vi­oi­keu­des­sa, jos­sa to­dis­ta­jat kuul­tiin etä­nä.

– Täy­tyy kiit­tää Tu­run ho­vi­oi­keut­ta, et­tä roh­ke­as­ti läh­det­tiin vie­mään iso pää­kä­sit­te­ly läpi näin. Sii­nä oli haas­tei­ta osit­tain sik­si, et­tä kai­kil­la to­dis­ta­jil­la ei ol­lut Skype for Bu­si­ness -so­vel­lus­ta. Jos oli haas­ta­vaa saa­da ää­ni- ja ku­va­yh­teys, mie­tit­tiin, voi­daan­ko kuul­la to­dis­ta­jaa pu­he­li­mel­la.

Toimeksiantoja tullut lisääkin

Ko­ro­na-ai­ka ei ole hal­vaan­nut­ta­nut asi­a­na­jo­a­laa. Lii­ke­ju­ri­dii­kas­sa se on jopa li­sän­nyt joi­ta­kin toi­mek­si­an­to­ja. Asi­a­na­jo­toi­mis­to Bird & Bir­din toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaak­ko Hie­ta­la ker­too, et­tä epi­de­mia ja sii­hen liit­ty­vät ra­joi­tuk­set ovat he­rät­tä­neet so­pi­mu­soi­keu­den, työ­oi­keu­den ja yri­tys­ten ra­hoi­tuk­sen ky­sy­myk­siä.

– Toi­mek­si­an­to­jen mää­rä ja koko ovat tie­tys­ti kak­si eri asi­aa, mut­ta lu­ku­mää­räi­ses­ti toi­mek­si­an­to­ja on tul­lut ajan­koh­dan nor­maa­liin näh­den jon­kin ver­ran enem­män.

Hie­ta­la ar­vi­oi, et­tä ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ja krii­sin pit­kit­ty­mi­nen he­rät­tä­vät uu­sia ky­sy­myk­siä, jot­ka var­mas­ti nä­ky­vät lii­ke­ju­ri­dii­kan alal­la myös tu­le­vi­na kuu­kau­si­na.

Asi­a­na­jo­toi­mis­to Rosc­hie­rin Hel­sin­gin toi­mis­ton vas­taa­va osa­kas Gi­se­la Knuts ker­too, et­tä ko­ro­na-ai­ka on vä­hen­tä­nyt eten­kin yri­tys­kaup­po­ja ja yri­tys­jär­jes­te­lyi­tä.

– Työ­oi­keu­del­li­set asi­at, rii­dan­rat­kai­su ja myös tek­no­lo­gia työl­lis­tä­vät enem­män kuin ai­em­min. Ra­hoi­tus­puo­lel­la on pal­jon työ­tä, joka liit­tyy ni­me­no­maan tä­män het­ken ti­lan­tee­seen.

Myös oi­keu­den­käyn­tien pe­ruu­tuk­set nä­ky­vät Rosc­hie­rin työs­sä.

– Rii­dan luon­tee­seen kuu­luu, et­tä toi­sel­le osa­puo­lel­le on eduk­si, kun ju­tun kä­sit­te­ly siir­tyy. Sitä nä­kee, et­tä ko­ro­naa käy­te­tään hy­väk­si pe­lis­sä. Tuo­mi­ois­tui­mil­la on etä­työs­ken­te­lyyn hy­vät val­miu­det, mut­ta on tuo­ma­reil­le­kin tur­haut­ta­vaa, et­tä osa­puo­let käyt­tä­vät ti­lan­net­ta hy­väk­seen, Knuts sa­noo.

Työt ja afterworkit Teamsissa

Pää­o­sa työs­tä on su­ju­nut yl­lät­tä­vän hy­vin etäyh­teyk­siä käyt­tä­en. Tie­tyt ta­paa­mi­set täy­tyy yhä hoi­taa sa­mas­sa ti­las­sa tur­va­vä­lein.

– Osa asi­ak­kais­ta on ha­lun­nut esi­mer­kik­si al­le­kir­joit­taa tes­ta­men­tin jos­sain muu­al­la kuin toi­mis­tol­la, vaik­ka oman ko­tin­sa lä­hel­lä. Olem­me sit­ten men­neet kah­den to­dis­ta­jan kans­sa sin­ne, mi­hin asi­a­kas toi­voo, Su­si­luo­don Mari Lam­pe­nius sa­noo.

Rosc­hie­ril­la on nyt Te­am­sin vä­li­tyk­sel­lä myös nau­tit­tu yh­tei­set aa­mu­kah­vit ja af­ter­wor­kit ja pi­det­ty työ­pai­kan joo­ga­tun­nit.

Vaik­ka ole­mas­sa ole­vien asi­ak­kai­den kans­sa työs­ken­te­ly su­juu etä­nä, uu­sien asi­ak­kai­den han­kin­ta on toi­nen asia, ker­too Rosc­hie­rin Gi­se­la Knuts.

– Asi­ak­kai­den luot­ta­mus on asi­a­na­ja­jan am­ma­tin pe­rus­ta. Se on haas­ta­vam­paa saa­vut­taa di­gi­taa­lis­ten vä­li­nei­den kaut­ta, vaik­ka ei se mah­do­ton­ta ole.

Bird & Bir­din Hie­ta­lan mu­kaan etä­työn ai­ka­na työ­yh­tei­sön vir­tu­aa­li­sel­la kans­sa­käy­mi­sel­lä on ol­lut tär­keä mer­ki­tys, ja sik­si näi­tä ta­paa­mi­sia on li­sät­ty. Ih­mi­siä on kan­nus­tet­tu ot­ta­maan asi­oi­ta esil­le ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

– Jos täs­tä ajas­ta jo­tain hy­vää ha­kee, ih­mis­ten ar­vot ovat men­neet pun­nin­taan. Työ­yh­tei­sös­sä on ym­mär­ret­ty vas­tuu it­ses­tä ja toi­sis­ta, Hie­ta­la sa­noo.

Omaa ter­veyt­tä ei tar­vit­se uh­ra­ta

Kaik­ki oi­keu­den­käyn­nit ei­vät ole tys­sän­neet ko­ro­na-ai­kaan. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa on jat­ku­nut Suo­men laa­jin huu­mau­sai­ne­ri­ko­soi­keu­den­käyn­ti, Ka­tis­ka, jos­sa vas­taa­jia on kaik­ki­aan 54. Sa­mas­sa sa­lis­sa on ol­lut yh­tä ai­kaa kym­me­niä ih­mi­siä ko­ro­na-ai­ka­na­kin, vaik­ka myös vi­de­oyh­teyk­siä on hyö­dyn­net­ty.

Sii­nä mis­sä mo­nia asi­a­na­ja­jia huo­let­ta­vat kä­sit­te­ly­jen siir­ty­mi­set, toi­sia huo­let­ta­vat ky­se­ly­vas­taus­ten pe­rus­teel­la ter­veys, tur­val­li­suus ja tar­tun­ta­ris­ki, kun ih­mi­siä ko­koon­tuu yh­teen ja vie­lä usein mat­kus­taa pai­kan pääl­le eri puo­lil­ta Suo­mea.

Pai­kan pääl­lä pi­det­ty­jen oi­keus­kä­sit­te­ly­jen jär­jes­te­lyis­sä on ol­lut ero­ja. Kä­sit­te­lyis­sä on vä­hen­net­ty kon­tak­te­ja esi­mer­kik­si ja­ka­mal­la is­tun­to use­aan sa­liin, jois­ta on kuva- ja ää­niyh­teys toi­siin­sa.

Asi­a­na­ja­jat esit­ti­vät huo­li­aan lii­ton te­ke­män ky­se­lyn vas­tauk­sis­sa. En­tä jos pää­mies kuu­luu ris­ki­ryh­mään, ei­kä hä­nen kans­saan voi ol­la sa­mas­sa ti­las­sa? En­tä jos asi­a­na­ja­ja it­se kuu­luu ris­ki­ryh­mään? Voi­ko yli 70-vuo­ti­as osal­lis­tua oi­keu­den­käyn­tiin? Vaik­ka tur­va­vä­leis­tä huo­leh­dit­tai­siin oi­keus­sa­leis­sa, mitä jos kä­rä­jä­oi­keu­den käy­tä­vil­lä pyö­rii sa­maan ai­kaan lii­kaa ih­mi­siä?

Jos asi­a­na­ja­jan omat ter­veys­ris­kit es­tä­vät hoi­ta­mas­ta toi­mek­si­an­toa, tu­lee ar­vi­oi­da mah­dol­li­suuk­sia jär­jes­tää ti­lal­le toi­nen asi­a­na­ja­ja pää­mie­hen suos­tu­muk­sel­la. Asi­a­na­ja­ja­liit­to on oh­jeis­ta­nut, et­tä ke­nen­kään ei tar­vit­se oman ter­vey­ten­sä kus­tan­nuk­sel­la hoi­taa asi­aa.

– Asi­a­na­ja­jal­la täy­tyy ol­la vii­me kä­des­sä oi­keus luo­pua toi­mek­si­an­nos­ta, jos se vaa­ran­tai­si oman tai toi­mis­ton hen­ki­lö­kun­nan ter­vey­den, tii­vis­tää Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pää­sih­tee­ri Min­na Me­len­der.